1. HABERLER

  2. HABER

  3. Türkiye’de 34.720 Tutuklu Var
Türkiye’de 34.720 Tutuklu Var

Türkiye’de 34.720 Tutuklu Var

Top­lam 34 bin 720 tu­tuk­lu­nun yüz­de 76.77’si 1 yıl­dan da­ha az, yüz­de 19.83’ü 1-3 yıl ara­sı, yüz­de 3.35’i de 3 yıl ve üze­ri sü­re­dir ce­za­evin­de ka­lı­yor.

18 Ekim 2012 Perşembe 02:45A+A-

Tür­ki­ye’de 9-10 yıl ara­sı 6, 8-9 yıl ara­sı 7, 7-8 yıl ara­sı 8, 6-7 yıl ara­sı 17 tu­tuk­lu bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di. Ada­let Ba­kan­lı­ğı’nın AK Par­ti Gru­bu için ha­zır­la­dı­ğı su­nu­ma gö­re, 18 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le Tür­ki­ye’de tu­tuk­lu ora­nı yüz­de 27.5 dü­ze­yin­de bu­lu­nu­yor.

Top­lam 34 bin 720 tu­tuk­lu­nun yüz­de 76.77’si 1 yıl­dan da­ha az, yüz­de 19.83’ü 1-3 yıl ara­sı, yüz­de 3.35’i de 3 yıl ve üze­ri sü­re­dir ce­za­evin­de ka­lı­yor. 3 yı­la ka­dar tu­tuk­lu olan­la­rın ora­nı, tüm tu­tuk­lu­la­rın yüz­de 96.61’ini kap­sı­yor. Su­nu­ma gö­re, tu­tuk­lu ka­lı­nan yıl­lar ve sa­yı­la­rı şöy­le:

0-1 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 26 bin 655 (Yüz­de 76.77)
1-2 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 4 bin 841 (Yüz­de 13.94)
2-3 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 2 bin 48 (Yüz­de 5.89)
3-4 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 802 (Yüz­de 2.30)
4-5 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 271 (Yüz­de 0.78)
5-6 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 65 (Yüz­de 0.18)
6-7 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 17 (Yüz­de 0.04)
7-8 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 8 (Yüz­de 0.02)
8-9 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 7 (Yüz­de 0.02)
9-10 yıl ara­sı tu­tuk­lu sa­yı­sı 6 (Yüz­de (0.01)

TÜR­Kİ­YE’DE CE­ZA­EV­LE­Rİ YÜZ­DE 100 DO­LU

Ay­nı su­nu­ma gö­re, Tür­ki­ye’de ce­za­ev­le­ri­nin yüz­de 100 do­lu­luk ora­nı var­ken, bu oran Bre­zil­ya’da 167,9; Yu­na­nis­tan’da yüz­de 136,5; Bel­çi­ka’da ise yüz­de 123,6 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ba­zı ül­ke­le­rin ce­za­ev­le­rin­deki do­lu­luk ora­nı şöy­le:

Fran­sa yüz­de 117.3, İn­gil­te­re yüz­de 112.4; ABD yüz­de 106, Avust­ral­ya yüz­de 105.9, Tür­ki­ye yüz­de 100, Da­ni­mar­ka yüz­de 9, İs­veç yüz­de 94.4, İs­viç­re yüz­de 91.1, Rus­ya’da yüz­de 91.

 

HABERE YORUM KAT