1. HABERLER

  2. HABER

  3. Kemal Gürüz Hocaları da Fişlemiş
Kemal Gürüz Hocaları da Fişlemiş

Kemal Gürüz Hocaları da Fişlemiş

28 Şubat'ın YÖK Baş­ka­nı Ke­mal Gü­rüz’ün fiş­le­me belge­le­ri­nin bi­ri da­ha gün yü­zü­ne çık­tı.

29 Eylül 2012 Cumartesi 01:55A+A-

28 Şu­bat So­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nu­lan Ke­mal Gü­rüz’ün “Giz­li” iba­re­si ile İnö­nü Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ömer Şar­lak’a gön­der­di­ği bel­ge­de öğ­re­tim üye­le­ri hak­kın­da “şe­ri­at­çı”, “ir­ti­ca­cı” “ha­nı­mı çar­şaf­lı” gi­bi ifa­de­ler yer alı­yor. Ko­nu­nun tet­kik edil­me­si­ni ve YÖK’e bil­gi ve­ril­me­si is­te­ni­yor.

FİŞ­LE­Dİ­Ğİ Kİ­Şİ­LER PRO­FE­SÖR!

Da­ha ön­ce de ken­di im­za­sı ile YÖK Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de çe­şit­li yer­le­re gön­der­di­ği fiş­le­me bel­ge­le­ri or­ta­ya çı­kan Gü­rüz, 12.10.1999’da İnö­nü Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ömer Şar­lak’a gön­der­di­ği “Giz­li” bel­ge­de pek çok öğ­re­tim üye­si hak­kın­da id­di­alar­da bu­lu­nu­yor. Gü­rüz’ün fiş­le­di­ği pek çok öğ­re­tim üye­si­nin pro­fe­sör ve aka­de­mik ka­ri­yer sa­hi­bi ol­du­ğu da dik­kat­ler­den kaç­mı­yor.

İŞ­TE GÜ­RÜZ’ÜN FİŞ­LE­Dİ­Ğİ İSİM­LER

Bel­ge­de söz ko­nu­su öğ­re­tim üye­le­ri hak­kın­da çok de­tay­lı bil­gi­ler ver­me­si, Gü­rüz’ün uzun araş­tır­ma­lar yap­tı­ğı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Bel­ge­de fiş­le­nen isim­ler şu şe­kil­de:

“İk­ti­sa­di ve İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Ş.B. Er­zu­rum’da­ki Kır­kın­cı Ho­ca Ta­ri­ka­tı­na bağ­lı”

“Tıp Fa­kül­te­si Es­ki De­ka­nı Prof. Dr. M.P. üni­ver­si­te­de ir­ti­cai kad­ro­laş­ma­da 1992-1998 yıl­la­rı ara­sın­da ak­tif rol oy­na­dı”

“Far­ma­ko­lo­ji Ana­bi­lim Baş­ka­nı A.A. ir­ti­cai grup­la­rın li­der­le­rin­den ve tıp fa­kül­te­sin­de kad­ro­laş­ma­da önem­li rol oy­na­dı”

“Eği­tim Fa­kül­te­si Ma­te­ma­tik Ana­bi­lim Baş­ka­nı Prof. Dr. F.B.’nin la­ik dü­ze­ne kar­şı gö­rüş­le­ri var”

“Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Ta­rih Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. S.Ç. ir­ti­cai fa­ali­yet­ler ko­nu­sun­da öğ­ren­ci­le­ri tah­rik edi­yor”

“Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü Baş­ka­nı Doç. Dr. A.K. ir­ti­cai fa­ali­yet­le­ri des­tek­li­yor”

“Sağ­lık Bi­lim­le­ri Ens­ti­tü­sü Sek­re­te­ri H.Y. şe­ri­at­çı dü­şün­ce­yi be­nim­si­yor”

“Kül­tür Mer­ke­zi Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Y.K. şe­ri­at­çı dü­şün­ce­yi be­nim­si­yor”

“Eği­tim Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’nde gö­rev­li Yrd. Doç. S.A. şe­ri­atı sa­vu­nu­yor ve eşi çar­şaf­lı”

“KO­NU­YU TET­KİK EDİN”

Yu­ka­rı­da­ki id­di­ala­rın ken­di­le­ri­ne ulaş­tı­ğı­nı ifa­de eden dö­ne­min YÖK Baş­ka­nı Ke­mal Gü­rüz, ko­nu­nun tet­kik edi­le­rek üze­rin­de has­sasiyet­le durul­ması ve sonuç­tan bil­gi veril­mesini is­tiyor.

 

HABERE YORUM KAT