1. HABERLER

  2. HABER

  3. Çölaşan’ın İşi Falcıya Kaldı
Çölaşan’ın İşi Falcıya Kaldı

Çölaşan’ın İşi Falcıya Kaldı

Hayat, Kemalistler için oldukça kötü gidince biraz moral olsun diye Sözcü gazetesi çareyi falcıya gitmekte bulmuş.

04 Aralık 2012 Salı 18:05A+A-

Hızlı ulusalcı-Kemalist Emin Çölaşan’ın gazetesi Sözcü, AK Parti’nin gerileyeceği günlerin müjdesini falcıdan aldı.

“Astrolog” Rez­zan Ki­raz, ye­ni yıl­da Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül arasında ciddi bir çatlak oluşacağını; buna karşı CHP lideri Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun ise yük­se­le­ceğini söyledi.

Bu “müjde”yi sürmanşetten veren. Sözcü gazetesi, falcının gelecek okumasını “Gül ile Erdoğan arasındaki çatlak büyüyecek!” başlığıyla gördü.

As­tro­loga göre 2013’ün şanslısı Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu için fırsatlar peş peşe gelirken Baş­bakan-Cum­hur­baş­ka­nı arasında gerginlik artacak, birbirlerine küsecekler.

İşte Sözcü gazetesinde yer alan haberden bir bölüm:

YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Yay bur­cun­da­ki CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 2013 yılının en şans­lı siyasi li­de­ri olacak. Şans yı­lın ikin­ci yar­sın­da be­lir­gin­le­şe­cek. Çün­kü; Yen­geç bur­cun­da­ki Ay, Jü­pi­ter ile ka­vu­şa­cak. Bu ka­vuş­ma­da Sa­türn de Jü­pi­ter ile mü­kem­mel bir açı ya­pa­cak. As­tro­lo­ji­de Sa­türn bil­ge­lik de­mek­tir. Do­la­yı­sıy­la, Kı­lıç­da­roğ­lu yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­dan son­ra, hat­ta bel­ki de yı­lın so­nu­na doğ­ru çok iyi bir sta­tü ka­za­na­cak.

CHP lideri Kı­lıç­da­roğ­lu için ade­ta ye­ni bir dö­nem baş­la­ya­cak. Uzun­ca bir sü­re­dir yo­lun­da git­me­yen iş­ler, ço­rap sö­kü­ğü gi­bi yo­lu­na gi­re­cek. Ye­ni fır­sat­lar bir­bi­ri pe­şi sı­ra ge­le­cek. CHP li­de­ri özel­lik­le yı­lın son ay­la­rın­da bir hay­li ra­hat­la­ya­cak. Üs­te­lik bu ra­hat­la­ma uzun so­luk­lu ola­cak.

SANCILI BİR SÜREÇ OLABİLİR

Tür­ki­ye­’de yö­ne­ti­ci kad­ro­ya bak­tı­ğı­nız za­man il­ginç bir gö­rü­nüm var. Ak­rep bur­cun­da olan Tür­ki­ye­’nin, Cum­hur­baş­ka­nı da Ak­rep bur­cun­da. Za­ten Ab­dul­lah Gü­l’­ün do­ğum gü­nü de Cum­hu­ri­ye­t’­in ilan edil­di­ği gün olan 29 Ekim. Do­la­yı­sıy­la Abdullah Gü­l’­ün ha­ri­ta­sı; Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı ile gü­ne­şi gü­ne­şi­ne ça­kı­şı­yor. Bu de­re­ce uyum­lu bir gös­ter­ge var. Ba­lık bur­cun­da­ki Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ha­ri­ta­sın­da 9 de­re­ce Sa­türn var. Bu ha­ri­ta­da­ki Sa­türn Ak­rep bur­cun­da du­ru­yor. Ak­rep bur­cu olan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün gü­ne­şi ile Sa­türn ka­vu­şum ya­pı­yor. Bu­ra­da­ki Sa­türn ve gü­neş ka­vu­şu­mu­nu gü­neş tu­tul­ma­sı gi­bi de dü­şü­ne­bi­li­riz. İyi yo­rum­lan­ma­sı ge­re­ken bir şey­dir. Çün­kü de­ği­şi­mi ve do­la­yı­sıy­la ye­ni­lik­le­ri ge­ti­rir ve o sü­reç san­cı­lı da ola­bi­lir. İş­te böy­le ba­kar­sak; bu dö­nem­de Baş­ba­kan Erdoğan ve Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gül bir­bir­le­riy­le ters dü­şe­bi­lir­ler. Ama bu da as­tro­lo­jik açı­dan fe­na bir gös­ter­ge de­ğil. Böy­le ol­ma­lı ki; den­ge ku­rul­sun.

 

HABERE YORUM KAT

2 Yorum