1. HABERLER

  2. HABER

  3. GÜNDEM

  4. Asker Hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na Devredildi
Asker Hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na Devredildi

Asker Hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na Devredildi

Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devredildiği bildirildi.

31 Temmuz 2016 Pazar 16:42A+A-

AA’da yer alan habere göre, Resmî Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Gülhane Askerî Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil olanların taşınmazları, müştemilatıyla birlikte ve bütün olarak tahsis edilecek. Başka hizmet birimleriyle aynı yerleşke içerisinde bulananlardan ifrazı mümkün olanların, ifrazı ve tahsisi yapılacak. GATA'ya bağlı yükseköğretim birimleri, her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, devirden önce GATA bünyesinde yürütülmekte olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı savunma, hava ve uzay hekimliği, sualtı hekimliği, harp cerrahisi gibi özellikle askerî sağlık hizmet alanlarına yönelik hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini de yürütmekle görevli olacak.

3 Kişilik Komisyonlar Kurulacak

KHK’nın yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde, devredilen sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı’ndan üç kişilik komisyonlar kurulacak. Komisyon başkanlığı, Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülecek. Komisyonlar tarafından devre konu taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek tutanağa bağlanacak.

Devredilen yükseköğretim birimleri için üniversite, Maliye Bakanlığı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nden üç kişilik komisyonlar kurulacak. Komisyon Başkanlığı, Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından yürütülecek. Komisyonlar tarafından yükseköğretim birimlerinin devre konu taşınırlar, taşınmazlar, taşıtlar ve kadro ve pozisyonlarıyla birlikte mevcut personel tespit edilerek tutanağa bağlanacak.

Devredilen yükseköğretim birimleri ile sağlık kuruluşlarının ödeneklerinden devir tarihi itibariyle kalan tutarları, ilgisine göre üniversite ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığı’nca aktarılacak. Bu madde çerçevesinde gerçekleştirilen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile düzenlenecek belgeler, her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesna olacak.

“Şehit yakınları ve gaziler”e sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınacak. Askerî personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verilecek. Bu şekilde verilecek öncelikli hizmetin usûl ve esasları, Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek.

Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanacak. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli ödeme, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılacak.

“Devirden Sonra Yapılacak Aylık veya Ücret Ödemeleri Yeni Kurumlarca Yapılacak”

Komisyonlar tarafından tespit edilen personelin Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, diğer yükseköğretim kurumları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına devrine ilişkin usûl ve esaslar ile devre ilişkin diğer hususları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Devredilen personelin atanacağı kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyle ihdas edilerek 78 sayılı KHK ile 190 sayılı KHK eki cetvellerin ilgili kurumlara ait bölümlerine eklenmiş sayılacak.

Devredilen personelin devir tarihinde eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeler, sözleşme ücreti ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme de dâhil olmak üzere, diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadro veya pozisyonlarda kaldıkları sürece, kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın ayrıca tazminat ödenecek.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tâbi olup devredilen personel terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından ilgili kanuna tâbi olmaya devam edecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı olan mecburî hizmetlerini devredilen kurumlarda tamamlayacak. Bunların terfi işlemleri, ilgisine göre Bakan veya Rektör tarafından gerçekleştirilecek. Bunların döner sermaye ek ödemeleri, çalıştıkları birimlerde aynı kadro ve unvandaki personelin matrahı esas alınarak hesaplanacak ve sağlık tazminatları mahsup edilerek ödenecek.

Devredilen personele devir tarihinden sonra yapılması gereken aylık veya ücret ödemeleri yeni kurumları tarafından yapılacak ve bu ödemeler hakkında kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılamayacak.

Öğrencilerin Nakli

Öte yandan, devredilen yükseköğretim birimlerinde öğrenim görenler, üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek öğretim kurumlarına nakledilecek.

İlgili maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak usûl ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili olacak.

Ayrıca, Resmî Gazete’de 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, 2957 sayılı Bazı Askerî Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun ilgili ek maddesi, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun da ilgili maddesi yürürlükten kaldırıldı.

HABERE YORUM KAT

1 Yorum