1. HABERLER

  2. HABER

  3. Dilipak: Gitmeseydim Öldüreceklerdi
Dilipak: Gitmeseydim Öldüreceklerdi

Dilipak: Gitmeseydim Öldüreceklerdi

Ab­dur­rah­man Di­li­pak, Mec­lis Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu kap­samın­da ku­ru­lan 28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu’na bil­gi ver­di.

04 Ekim 2012 Perşembe 01:18A+A-

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu kapsamında kurulan 28 Şubat Alt Komisyonu Abdurrahman Dilipak’ı dinledi. Komisyona 28 Şubat sürecinde ailesi ile birlikte yaşadığı mağduriyetleri anlatan Dilipak, “O dönemde tehditler aldım. Öldürüleceğim yönündeki istihbarat üzerine yurtdışına çıkmak zorunda kaldım” dedi

“500 Yıldan Fazla Mahkûmiyetle Davalar Açıldı”

Sin­can’da­ki Ku­düs top­lan­tı­sı­nı ken­di­si­nin dü­zen­le­di­ği­ni an­cak ra­hat­sız ol­du­ğu için toplantı­ya gi­de­me­di­ği­ni söy­le­yen Di­li­pak, 28 Şu­bat sü­re­cin­de ken­di­si­ni kor­kut­mak, bas­kı al­tı­na al­mak ve sin­dir­mek için hak­kın­da yüz­ler­ce da­va açıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Di­li­pak, “Bü­tün top­lan­tı­lar­da pro­tes­to­la­rı ör­güt­le­yen­ler­den bi­riy­dim. 500 yıl­dan faz­la mah­ku­miyetle  davalar açıl­dı. 42 yıl­dır ke­sin­ti­siz sa­nı­ğım ben. Hiç sa­nık ol­ma­dı­ğım yok. Haf­ta­da 5 gün du­ruş­ma­ya çık­tı­ğım gün­ler ol­du. O gün­ler böy­ley­di. Na­sıl ol­sa gö­tü­re­cek­ler di­ye iç çamaşırlarımı çantamı hazırlıyordum” dedi.

“Ali Bulaç Ve Beni Ortadan Kaldıracaklardı”

Ba­zı is­tih­ba­rat kay­nak­la­rın­dan ken­di­si­ne yö­ne­lik ope­ras­yon­dan söz edil­di­ği­ni be­lir­ten Dilipak, “Bal­yoz da­va­sın­da 1 ki­şi­nin or­ta­dan kal­dı­rı­la­ca­ğı bil­gi­si gel­miş­ti. Ali Bu­laç ve beni or­ta­dan kal­dı­ra­cak­lar­dı. Bir ay yurt­dı­şın­da kal­dım. Yurt­ta ka­lıp kim vur­du­ya gitmektense yurt­dı­şı­na çı­kıp ağ­zı­ma ne ge­li­yor­sa söy­le­ye­yim de­dim” di­ye ko­nuştu.

“Tehditler Hakaretler Aldım”

Bal­yo­zun ilk de­şif­re­si­nin Cu­ma der­gi­sin­de yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Di­li­pak, şun­la­rı söyledi: “Pa­şa­lar söz din­le­mez­se di­ye yaz­dım. Hur­şit To­lon gi­bi ba­zı pa­şa­la­rın iskambil kağıtlarında re­sim­le­ri var­dı. Dar­be yap­ma­yın Tür­ki­ye’ye za­rar ve­rir di­ye yaz­mış­tım. Hemen da­va aç­tı­lar. Son­ra ce­za da­va­sı za­man aşı­mın­dan düş­tü. AİHM’e gö­tür­dü­ler. Hakimler ye­te­rin­ce ba­na kar­şı sert ol­ma­dık­la­rı için baş­ka gö­rev­le­re gön­de­ril­di­ler. Üç defa as­ke­ri Yar­gı­tay’a git­ti ka­rar. Sa­kal­lı ba­şör­tü­lü olan­lar du­ruş­ma­ya alın­mı­yor­lar­dı. Kış­la­nın için­de yar­gı­la­ma ya­pı­lı­yor. Ben esas hak­kın­da sus­ma hak­kı­mı usul hak­kın­da ko­nuş­ma fi­ili ger­çek­leş­tir­dim. Bü­tün du­ruş­ma­lar­da bu­nu yap­tım. Teh­dit­ler ha­ka­ret­ler al­dım. Çocuklarım za­man za­man oku­la git­mi­yor­du. Ben iki ço­cu­ğu­mu oku­la gön­der­me­dim dışarıdan okut­tum. Kı­zım üniversiteye baş­la­dı, po­lis­ten kor­ku­yor. Teb­li­gat yap­mak için ge­ce ya­rı­sın­dan son­ra ge­lir­ler­di. So­kak­ta tüm ev­ler­de Türk bay­ra­ğı var­dı biz Abdurrahman Di­li­pak gibi düşünmüyoruz diye.”

“Bütün İrticai Eylemlerin İçinde Ben de Ailem De Vardık”

Bü­tün ya­pı­lan hak­sız­lık­lar kar­şı­sın­da di­ren­di­ği­ni kay­de­den Di­li­pak, “Haz­re­ti Ali ecelim ömrüm ke­fi­li­dir. Ece­lim gel­diy­se be­ni kim ya­şa­ta­bi­lir der. Bü­tün ir­ti­cai ey­lem­le­rin içinde ben de ai­lem de var­dık. Ar­kam­da ör­güt yok­tu ül­ke yok­tu bu be­nim gü­cüm” dedi.

“Siyasete Müdahale Eden Bir Yapı Var”

Bü­tün Av­ru­pa’da de­rin dev­le­tin tas­fi­ye ol­du­ğu­nu an­cak Tür­ki­ye’de tas­fi­ye ol­ma­dı­ğı­nı vurgulayan Di­li­pak, Er­ba­kan’ın kan­lı bir he­sap­laş­ma ya­şa­na­ca­ğı­nı gör­dü­ğü için de­rin ya­pı­ya mü­da­ha­le et­me­di­ği­ni söy­le­di. Di­li­pak özet­le şun­la­rı söy­le­di: “Su­sur­luk eki­bi, de­rin ya­pı için­de as­lın­da o gün­kü şat­lar­da özel har­bi tav­si­ye edip ye­ni­den ya­pı­lan­dır­mak is­ti­yor­du. Onun için bu ik­ti­da­rın önü açıl­dı. Bu­nun ka­yıt­dı­şı ope­ras­yon­la­rı­nı ya­pa­cak olan Çat­lı’ydı. Er­ba­kan si­ya­si sü­re­ci yö­ne­te­cek­ti. As­ke­rin için­de bir ka­nat bu pro­je­yi des­tek­li­yor­du. Dönemin Em­ni­yet is­tih­ba­rat da­ire baş­ka­nıy­da ga­li­ba Mus­ta­fa Gül­cü. Gül­cü’nün oda­sın­da ope­ras­yon­lar­la il­gi­li bil­gi­ler var­dı. Bir ta­kım ki­şi­ler hak­kın­da ope­ras­yon ha­zır­lı­ğı var­dı. Siyasete mü­da­ha­le eden bir ya­pı var. De­rin dev­le­tin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı için restorasyon fa­ali­ye­ti­ne gi­ri­şil­di. Bu­nun si­ya­si yol­dan ya­pı­lan­ma­sı Er­ba­kan hü­kümetinin işi olacak­tı. Er­bakan risk­li olacağını gör­düğü için üzerine gidemedi.”

Hasan Tosun / Yeni Akit

HABERE YORUM KAT