1. HABERLER

  2. HABER

  3. Yeni Er­ka­ya Da­va­sın­da İlk Du­ruş­ma Ya­pıl­dı
Yeni Er­ka­ya Da­va­sın­da İlk Du­ruş­ma Ya­pıl­dı

Yeni Er­ka­ya Da­va­sın­da İlk Du­ruş­ma Ya­pıl­dı

Ab­dur­rah­man Di­li­pak’ın evi­nin hac­ze­dil­me­siy­le so­nuç­la­nan Gü­ven Er­ka­ya da­va­sı­nın ye­ni­den gö­rül­me­si­ne dün baş­lan­dı.

A+A-

Ab­dur­rah­man Di­li­pak’ın evi­nin hac­ze­dil­me­siy­le so­nuç­la­nan Gü­ven Er­ka­ya da­va­sı­nın ye­ni­den gö­rül­me­si­ne dün baş­lan­dı. “Kay­na­ğı be­lir­siz” 9 lüks da­ire­nin sa­hi­bi ol­ma­la­rı­na rağ­men Di­li­pak’ın evi­ne de göz di­ken Er­ka­ya ai­le­sin­den kim­se­nin du­ruş­ma­ya gel­me­me­si dik­kat çek­ti. Ta­lep­le­ri din­le­yen mah­ke­me ha­ki­mi du­ruş­ma­yı 11 Ara­lık ta­ri­hi­ne er­te­le­di.

rı­mız Ab­dur­rah­man Di­li­pak’ın 30 yıl­lık eme­ği­nin ürü­nü olan evi­nin hac­ze­di­lip sa­tıl­ma­sıy­la so­nuç­la­nan Gü­ven Er­ka­ya da­va­sı­nın ye­ni­den gö­rül­me­si­ne dün baş­lan­dı. An­ka­ra 18. As­li­ye Hu­kuk Da­ire­si’nde­ki ilk du­ruş­ma­ya Ab­dur­rah­man Di­li­pak ile mü­vek­ki­li Ali Pac­ci ka­tıl­dı. “Kay­na­ğı be­lir­siz” 9 lüks da­ire­nin sa­hi­bi ol­ma­la­rı­na rağ­men Di­li­pak’ın evi­ne de göz di­ken Er­ka­ya ai­le­sin­den ise du­ruş­ma­ya ge­len ol­ma­dı. He­nüz 20 mil­yon li­ra­yı aşan ta­şın­maz­la­rı­nın he­sa­bı­nı ver­me­yen ai­le­yi, avu­kat­la­rı Yal­çın Se­la­moğ­lu tem­sil et­ti.

Dİ­Lİ­PAK HU­KUK­SUZ­LUK TES­Pİ­Tİ­Nİ HA­TIR­LAT­TI

Du­ruş­ma­da söz alan Di­li­pak, 28 Şu­bat sü­re­cin­de De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan Ora­mi­ral Er­ka­ya’nın ölü­mü üze­ri­ne bir eleş­ti­ri ya­zı­sı ka­le­me al­dı­ğı için, Er­ka­ya’nın va­ris­le­ri­nin ken­di­si­ne da­va aç­tı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Aley­hi­ne so­nuç­la­nan da­va­yı AİHM’e ta­şı­dı­ğı­nı ve baş­vu­ru­su­nu ka­bul eden AİHM yar­gıç­la­rı­nın “dos­ta­ne çö­züm” ka­ra­rı ver­di­ği­ni kay­de­den Di­li­pak, Er­ka­ya ai­le­si­nin aç­tı­ğı da­va­ya iliş­kin hu­kuk­suz­luk tes­pi­ti ya­pıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.

“ER­KA­YA DA AY­NI SUÇ­TAN TU­TUK­LA­NA­CAK­TI”

Ab­dur­rah­man Di­li­pak’ın avu­ka­tı Ali Pac­ci de, mah­ke­me­ye 12 say­fa­lık bir di­lek­çe sun­du. Pac­ci, dos­ya­ya ko­nu­lan di­lek­çe­de, mü­vek­ki­li­nin evi­ne el ko­nul­ma­sıy­la so­nuç­la­nan da­ha ön­ce­ki yar­gı­la­ma­nın ia­de­si­ne ka­rar ve­ri­le­rek, ka­ra­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­na, da­va­nın tü­müy­le red­di­ne ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep et­ti. Er­ka­ya’nın me­sai ar­ka­daş­la­rı olan ve dö­ne­min ko­mu­ta ka­de­me­si­ni oluş­tu­ran ge­ne­ral­le­rin ta­ma­mı­nın An­ka­ra’da yü­rü­tü­len 28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da tu­tuk­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Pac­ci, Er­ka­ya da ha­yat­ta ol­say­dı, onun da ay­nı şe­kil­de gö­zal­tı­na alı­na­ca­ğı­nın ve hat­ta tu­tuk­la­na­ca­ğı­nın açık ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Pac­ci, bu hu­su­sun Er­ka­ya’nın oğ­lu Ar­gun Er­ka­ya ta­ra­fın­dan da “Ba­bam ya­şı­yor ol­say­dı, şim­di ce­za­evin­de olur­du” di­ye iti­raf edil­di­ği­ni di­le ge­tir­di.

ER­KA­YA Aİ­LE­Sİ TAZ­Mİ­NAT İÇİN GER­ÇEK­LE­Rİ GİZ­LE­Dİ

28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı­nın ha­len sür­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Pac­ci, ön­ce­ki da­va sü­re­cin­de da­va­cı­la­rın ger­çek­le­ri giz­le­ye­rek, mu­ris­le­ri Gü­ven Er­ka­ya ile il­gi­li dar­be gi­ri­şi­mi de­lil­le­ri­ni bil­dik­le­ri hal­de, bu­nu sak­la­ya­rak ön­ce­ki ma­ne­vi taz­mi­nat ka­ra­rı­nı al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ön­ce­ki ma­ne­vi taz­mi­nat ka­ra­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li so­mut ge­rek­çe­le­ri­nin ol­du­ğu­nu kay­de­den Pac­ci, Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı’nın giz­li böl­me­sin­den ve 28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı sü­re­sin­ce bir çok bil­gi ve bel­ge­le­rin gün yü­zü­ne çık­tı­ğı­nı, do­la­yı­sıy­la meş­ru hü­kü­me­ti or­ta­dan kal­dır­mak­la, in­san­lar hak­kın­da fiş­le­me dos­ya­la­rı ha­zır­la­mak­la suç­la­nan Er­ka­ya’nın “say­gın bir ko­mu­tan ol­du­ğu” id­di­ala­rı­nın, son çı­kan de­lil­ler ışı­ğın­da çü­rü­müş ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Mü­vek­ki­li­nin Gü­ven Er­ka­ya ve mi­ras­çı­la­rı ile şah­si bir hu­su­me­ti­nin ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Ali Pac­ci, yar­gı­la­ma­nın ia­de­si­ni is­te­di.

11 ARA­LIK’A ER­TE­LEN­Dİ

Ta­lep­le­ri din­le­yen mah­ke­me ha­ki­mi, da­va­lı­lar ve­ki­li­nin 28 Ey­lül 2012 ta­rih­li ce­va­bı­na ce­vap ver­me­si için Di­li­pak ve ve­ki­li Pac­ci’ye iki haf­ta sü­re ve­ril­me­si, da­va­cı ta­ra­fı­nın ce­va­ba ce­vap di­lek­çe­si­nin alı­nıp da­va­lı­lar ve­ki­li­ne teb­liğ edil­dik­ten son­ra ge­re­ği­nin dü­şü­nül­me­si­ne ka­rar ver­di. Du­ruş­ma 11 Ara­lık ta­ri­hi­ne er­te­len­di.

Dİ­Lİ­PAK’IN EVİ­Nİ SAT­TIR­MIŞ­LAR­DI

Ab­dur­rah­man Di­li­pak’ın, 25 Ha­zi­ran 2000’de ka­le­me al­dı­ğı ya­zı­sı ne­de­niy­le Er­ka­ya’nın va­ris­le­ri Asu­man Kı­rat­lı, Gül­den Er­ka­ya ve Ar­gun Er­ka­ya, An­ka­ra 29. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si’ne taz­mi­nat da­va­sı aç­mış­tı. Yak­la­şık üç yıl sü­ren da­va­nın so­nun­da, mah­ke­me Di­li­pak’ı 30 bin li­ra ma­ne­vi taz­mi­nat öde­me­ye mah­kum et­miş­ti. 30 bin li­ra­lık taz­mi­nat ge­çen sü­re içe­ri­sin­de fa­iziy­le 157 bin li­ra­ya ulaş­mış, bor­cun öde­ne­bil­mesi için de Dilipak’ın 30 yıl­lık gazetecilik birikimi ile al­dığı evi ic­ra yoluy­la satıl­mış­tı.

 

HABERE YORUM KAT