1. HABERLER

  2. KİTAP

  3. Ekin'den Ramazana özel iki kampanya birden
Ekin'den Ramazana özel iki kampanya birden

Ekin'den Ramazana özel iki kampanya birden

Ekin Yayınları, Ramazan ayının arifesinde iki kitap kampanyası birden başlattı

11 Nisan 2021 Pazar 18:08A+A-

HAKSÖZ-HABER

Ekin Yayınları, başlamak üzere olan Ramazan ayına özel iki ayrı Kuran Kitaplığı seti kampanyası başlattı.

Kampanya dahilinde Kuran Kitaplığı 1 Seti (Kuran'da Diriliş Gerçeği, Vahiy Nedir, Kur'an Cevap Veriyor, Kur'an'ı Anlamada Usul ve Tefsire Giriş) 225₺ yerine kargo dahil 135₺ ve Kuran Kitaplığı 2 Seti (Kur'an'da Hz Salih ve Semud Toplumu, Kur'an'da Allah, Kur'an'da Peygamberlere Karşı Tavırlar ve Sonuçları, Kur'an'ın Hz. Peygamberi Eğitmesi, Kur'an'da Hz. Nuh'un Toplumsal Islah Çabaları, Makbul Dualar, Temel Kaynağımız Kur'an, Ramazan Risalesi ve Kur'an Kıssalarının Tarihselliği) 243₺ yerine kargo dahil 145₺ karşılığında okurların beğenisine sunuldu.

Kampanyadan faydalanmak için irtibat numarası: 0544 853 34 43

Kuran Kitaplığı 1

Kuran'da Diriliş Gerçeği - İskender Şahin (448 sf - 30₺)

Bu çalışma Kur’ân’ın, meydana gelmesinin “hakk” olduğunu ısrarla vurguladığı diriliş mevzuunu Kur’ân temelinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan diriliş konusu âhiret ahvali bağlamında değil fakat daha ziyade “meydana gelecek bir olay” ve “kabul edilmesi gereken bir akide” olmak üzere çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın, yukarıda değinmiş olduğumuz eksikliğin giderilmesinde müspet yönde katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Yayınladığımız bu çalışma, Kur’an’ın diriliş konusunu tefsir odaklı olarak etraflıca ele alıp incelemektedir. Bu yönüyle eserimizin, bu sahadaki boşluğu önemli ölçüde dolduracağı ve konuyla ilgili yapılacak çalışmalara müspet yönde katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz.

Vahiy Nedir - Ali Bulaç (272 sf - 35₺)

Kur’an Allah’tan sakınıp korkanlar, varlık âleminde Allah’tan başka hiçbir şeyden kaygı duymaya ve korkuya düşmeye yer olmadığına inanan takva ehli için bir hidayettir; sırat-ı müstakim’in haritasıdır.
Kur’an biz insanlara Rabbimiz katından gönderilen bir mektup ise, bunu gönderenin neyi anlatmak istediğini bilmemiz; Kur’an’dan azami faydayı sağlamak için usulüne uygun okumak gerekir.

İslamiyet’in en ayırt edici vasfı sahih bir vahye ve tevatüren bize gelmiş bir kitaba sahip olmasıdır. Ateistler ve deistler vahyi tam olarak anlamazlar, Yahudi ve Hıristiyanların da vahiy ve nübuvvet / risalet görüşleri Müslümanlarınkinden farklıdır. Bu açıdan bakıldığında vahiy, İslam dininde temel taştır, bu taş çekilecek olsa sistemin tamamı çöker.

Kur'an Cevap Veriyor - İzzet Derveze (396 sf - 40₺)

Dünkü inkârcıların, İslam düşmanlarının bugünkü takipçileri de ekini ve nesli ifsad eden küresel müfsidlerin güdümünde aynı bencillik ve akılsızlıkla kin ve iftiralarını yaymaya çalışmaktadırlar.
İzzet Derveze, Kur’an- Kerim etrafında şüphe oluşturmak isteyen, Allah’ın evrensel çağrısını karartmak isteyen özellikle çoğu Marksist seküler ‘aydın’ların İslam ve Kur’an hakkındaki tutarsız suçlamalarını ileri bir yetkinlikte cevaplarken Kur’an’ı anlama yöntemi hakkında da okuyucuların büyük ölçüde yararlanacağı aydınlatıcı bilgiler sergiliyor.

Kur'an'ı Anlamada Usul - İzzet Derveze (298 sf - 35₺)

Derveze, bu eserinde Kur'an'ın cem'I, tedvini, yazımı, çoğaltılması ile ilgili spekülatif bilgiler taşıyan rivayetlere bağlı olarak ortaya atılan soruları tartışarak cevaplandırmaktadır. Aynı zamanda Kur'an'ın günümüze kadar korunarak geldiğinin akli ve Kur'ani delillerini de bu çerçevede ortaya koymaktadır.

Tefsire Giriş - İbn Aşur (536 sf - 85₺)

Şeyh Muhammed Tahir b. Âşûr da kaleme aldığı Tahrîru’l-Mana’s-Sedîd ve Tenvîru’l-Akli’l-Cedîd min Tefsîri’l-Kitâb adındaki tefsirinin başında bu mukaddimelere yer vermiştir. Toplam on bölümden oluşan bu mukaddimlerde, Tefsir-Te’vil, Tefsir İlmine Yardımcı İlimler, Reyle Tefsirin Sıhhatı, Müfessirin İzlemesi Gereken Kur’an Maksatları, Sebeb-i Nuzül, Kıraatler, Kıssalar, Surelerin İsimleri ve Sıralaması, Maksat-Mana İlişkisi ve Kur’an’ın İ’cazı gibi başlıklar yer almaktadır. İbn Aşur bu on mukaddimede söze konu ettiği meseleler hakkında birçok âlimin görüşene yer vererek değerlendirmeler yapmış, kendince bazı tespit ve ilavelerde bulunmuş, konuları tartışmalara boğmadan özlü bir şekilde sunmuştur. Bu bağlamda, tefsir usulü ve Kur’an ilimleri açısından önemli bir yer teşkil eden bu müstesna çalışma, Kur’an ve tefsir konusunda araştırma yapanların mustağni kalamayacağı bir niteliğe sahiptir. Eser, orijinal metin ile birlikte neşredilmiştir.

Kuran Kitaplığı 2

Kur'an'da Hz Salih ve Semud Toplumu - Murat Kayacan (124 sf - 20₺)

Semûd toplumunun tarihsel bağlama oturtulduğu, Hz. Sâlih kıssasının bir mitos olmadığının gözler önüne serildiği bu eserde o zaman dilimiyle içinde yaşadığımız dönem arasındaki benzerlikler ve farklılıklar betimlenmektedir. Kur'an dışı kaynaklardan faydalanarak ancak onları paradigma düzeyine taşımadan, sadece vahyin dile getirdiği bilgi ve ipuçlarına odaklanan müellif, vahyî verilerle insanlığın sahip olduğu tarihsel bilgiyi yoğurup âdeta bir imbikten geçirmekte, geçmiş toplumlardan birine ışık tutarken, modern dönemi ilgilendiren önemli tespitlere de imza atmaktadır. Bu eser, sosyolojik tespitleri sosyal psikoloji sahasına taşıyarak, geçmiş toplumların ibretlik kıssalarından birini bütün canlılığıyla günümüze taşımaktadır. Ayrıca çağdaş toplumların, kendi elleriyle düzenbazlık, inkâr ve yolsuzluk şeytan üçgeninde da eşyanın doğasını bozarak, toplumsal ilişkileri çürüterek kendilerine nasıl bir acı son hazırladıklarını gündeme getirmektedir. Bu kitap, akıcı dili ve yazarın samimi anlama çabası ve muhakeme biçimiyle uzmanlık isteyen tefsir disiplinini geniş okuyucuya taşıması bakımından da dikkate değer bir çalışmadır.

Kur'an'da Allah - Murat Kayacan (112 sf - 20₺)

Yazar bu eserinde; insan zihninin kendini gerçekleştirme serencamını tetikleyen anlam arayışından uzak kalamayacağını, dünya hayatının anlamlı olması için evrenin bir yaratıcısı olduğuna şirksiz iman etmek gerektiğini sürükleyici bir dille ifade etmektedir. Zira Allah'a ortak koşmak, varlık üzerinde hâkimiyet savaşları yürüten birçok sahte tanrıya inanmaya ve insan gibi onur sahibi bir varlığı, özgürlüğünü esarete tercih etmeye yönlendiren bir zillettir; ancak evrendeki eşsiz düzen, bu tür bir inancı boşa çıkarır niteliktedir.

Kur'an'da Peygamberlere Karşı Tavırlar ve Sonuçları - Murat Kayacan (320 sf - 30₺)

Bu eser; vahiy karşıtı insan davranışlarının temel karakteristiği üzerine bir arkeoloji, Kur'an’a muhatap Cahiliye toplumundaki peygamber karşıtı tavırlar ile tarihin diğer dönemlerinde ortaya konmuş tavırlar arasındaki benzerlikleri ve söz konusu tavırların sonuçlarını sergileyen bir giriştir. Geçmişle benzerliklerin ortaya konulması, günümüz insanının peygamber algısını anlama çabalarına da ışık tutacaktır.

Kur'an'ın Hz. Peygamberi Eğitmesi - Murat Kayacan (232 sf - 25₺)

Bu eserde; bizi eğiten, yetiştiren ve bize yol gösteren Rabbimizin, Hz. Peygamber’e (s) gönderdiği Kur’an-ı Kerim’in, bizzat onu eğitirken hangi metotları kullandığı ve onu nasıl yetiştirdiği konularının izi sürülmeye çalışılmaktadır.

Kur'an'da Hz. Nuh'un Toplumsal Islah Çabaları - Murat Kayacan (176 sf - 20₺)

Bu çalışmada; Nuh kıssasına dair ayetlerde yer alan ailevi ilişkileri toplumsal ıslah çabalarının konusu ve yöntemi, risalet karşıtı tavırlar, “tufan” ve bu kıssadan alınması gereken ibretler, tefsir alanındaki çalışmalar merkeze alınarak değerlendirilmiş; kıssanın sosyolojik, psikolojik, pedagojik ve siyasi yönleri ortaya konulmuştur.

Hz. Nuh’un toplumsal ıslah çabaları ile Hz. Muhammed’in mücadelesi arasındaki ilişkiye dikkat çeken eser, İslam karşıtlarının “tarihin ilk dönemlerindeki itirazları” ile günümüzdekiler arasındaki benzerliği berraklaştırmakta; Müslümanların yaşadıkları sorunları değerlendirmeleri ve çözüm bulmaları açısından bir perspektif sunmaktadır.

Makbul Dualar - Fevzi Zülaloğlu (408 sf - 40₺)

Rahmetin yaratıcısı, merhametin dağıtıcısı olan Allah’ın adıyla.
Rahmetle ve şefkatle muamele etmeyi kendisine ilke edinen, er-Rahman ve er-Rahim olan Allah’ın adıyla.
Rahmetini üzerimize bazen kar, bazen yağmur, bazen vahiy şeklinde yağdıran Allah’ın adıyla.
Nûruyla gökleri, yeri, geceleri, gündüzleri, önümüzü, ardımızı aydınlatan Allah’ın adıyla.
Umudu ve mutluluğu imanda aramayı, bize Kur’an ile öğreten, bilmediklerimizi bize vahiyle öğreten Allah’ın adıyla.
Kur’an ile yüreğimize vahyin tohumlarını ekmeyi öğreten, vahiyle kendimizi arındırmayı ve yenilemeyi öğreten Allah’ın adıyla.
Suçluya, günahkâra tevbe fırsatı tanıyan, hemen cezalandırmayan, günahkârı hainden, hatayı kasıttan, saflığı ihanetten ayıran, merhametini istismar ettirmeden kullandıran, yarattıklarına karşı son derece şefkatli, merhametli el-Halim olan, Allah’ın adıyla.
Nefreti sevgiye; kötülüğü iyiliğe, küslüğü barışa, sorumsuzluğu takvaya kurban ederek kendisine yaklaşmayı vahiyle öğreten Allah’a hamdü senalar olsun.

Temel Kaynağımız Kur'an - Fevzi Zülaloğlu (480 sf - 40₺)

Tüm kararsızlıklarımıza kararlılık, tüm çekimserliklerimize netlik, tüm sorunlarımıza çözüm olan Kur'an, bilgilendirmesi, temsilleri, çelişkisizliği, üslubu, anlam bütünlüğü ile taklidi imkansız bir hidayet kitabıdır.
 
Böyle bir kaynağın doğru olarak anlaşılmasında tartışmasız kaynağımız yine Kur'an'dır.

Ramazan Risalesi - Fevzi Zülaloğlu (152 sf - 20₺)

İlahiyatçı Yazar Fevzi Zülaloğlu bu çalışmasıyla ruhumuzdan biriken kirlerden arınma ve ayak bağlarımızdan kurtulmak için Kur'an'ı Kerim'de Rabbimiz'in gösterdiği işaretlere dikkat çekerek Ramazan'ı bir eğitim kampı olarak nasıl geçirileceği konusuna ışık tutmaktadır. Zülaloğlu kitabında ayrıntılarıyla anlattığı Ramazan’ı şu şekilde tanımlamaktadır;
“Ramazan; Kur’an ile kendimizi, çevremizi yeniden selamlamak ve Allah’ın selamı ile selamlanmayı hak etme ayıdır.
Ramazan, yürüyen Kur’anlar olarak yeryüzünde melekleri imrendiren onurlu eylemlere imza atma, Kur’an’ı tüm hücrelerimizde hissederek onu ahlak, yaşam tarzı edinmek için yeni bir başlangıç yapma ayıdır.
Ramazan; unuttuklarımızı hatırlama, küllenen değerleri yeniden ihya etme, hakikatin üzerindeki toz bulutlarını kaldırarak iman davasını açık etme, şeffaf bir şekilde insanlığın önüne koyma ayıdır.
Ramazan; hayatın anlamını buharlaştıran zaaflarımızdan bir aylık eğitim kampı ile kurtulma, ruhumuzda biriken kirlerden arınma, ayak bağlarımızdan kurtulma ayıdır.
Ramazan; oruçla mahrumların durumunu hakka’l-yakin hissetme ve onları sürekli gözetme bilinci kazanma ayıdır.
Ramazan; geçen bir yılın hatalarını telafiden çok, gelecek bir yıla, bir ömre daha iyi hazırlanma ayıdır.”

Kur'an Kıssalarının Tarihselliği - Cengiz Duman (263 sf - 25₺)

“Kur’an-ı Kerim’in en önemli anlatım metodu olan kıssalar, yarısından fazlasını teşkil etmektedir. Kıssaların, Kur’an içerisindeki bu cesamet ve önemine rağmen, mücmel (kısa-öz) olarak beyan edilmiş olmaları, onların doğru anlaşılmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmasına neden olmuştur. İslam Âlimleri var olan bu mücmelliği aşmada Kur’an perspektifinde gerekli ve yeterli bir metodolojiyi oluşturamadıkları için de bin dört yüz elli yıllık süreçte kıssaların mücmelliğini aşmak adına yaptıkları İsrailiyat ve indi nitelikli rivayetçilik anlayışı ile tefsir ve siyer kitaplarını Kur’an’a aykırı olarak, türlü gaybi ve spekülatif yorumlarla doldurarak, Kur’an kıssalarını mesajlarına ve amaçlarına muhalif mufassal anlatılar haline getirilmişlerdir.

Kur’an kıssaları hususunda oluşan bu olumsuz durum karşısında tepkisel olarak; son yüzyılın Modernist yaklaşımcıları olan Taha Hüseyin ve Halefullah ve bunların yerel takipçileri; kıssalardaki mücmelliği onları edebî, temsilî, mitolojik, v.b çeşitli kategorilere ayrıştırarak algılama gayretine düşmüşlerdir. Bu modernist yazarlar, yaptıkları rasyonel yorumlarla kıssaları tezyif ederek, onları tarihsel/vakii/gerçek olma konumundan çıkarmaktadırlar. Bu gaye ile yaptıkları yorumlarda Cenabı Hakk’ı; Cahiliyye Arap arkaplanından aldığı mitolojik-hurafe, gerçek olmayan şahıs ve olaylardan, dini amaç uğruna modifiye ettiği kıssalar vazettiği iddiasındadırlar. Elinizdeki kitap Kur’an’ın nüzulü ile günümüz arasındaki süreçte oluşan Kur’an kıssaları ile ilgili ifrat ve tefrit nitelikli olduğunu düşündüğümüz bu görüşleri incelemek ve sorgulamak amacındadır.”

1-171.jpg

2-214.jpg

HABERE YORUM KAT