1. HABERLER

  2. HABER

  3. Bira Reklamları İlköğretimlerin Bahçesinde
Bira Reklamları İlköğretimlerin Bahçesinde

Bira Reklamları İlköğretimlerin Bahçesinde

Al­kol fir­ma­sı Efes’in, Ak­sa­ray’da bir okul­da, mi­ni etek­li Efes kız­la­rı kul­la­na­rak yap­tı­ğı açı­lış bü­yük tep­ki çek­ti.

A+A-

 

Al­kol fir­ma­la­rı­nın spor ve sa­na­ta spon­sor ol­ma­la­rı­nın ya­sak­lan­ma­sı­na rağ­men, Efes’in ya­sa­ğı de­le­rek, Ak­sa­ray’da yap­tır­dı­ğı bas­ket­bol sa­ha­sı­nın açı­lı­şı­na Efes kız­la­rı­nı ge­tir­me­si ve bu kız­la­rın okul bah­çe­sin­de ah­lak­sız kı­ya­fet­ler­le edep­siz­ce dans et­me­si ve­li­le­ri öf­ke­len­dir­di.

Haber: Ko­ray Taş­de­mir

Tür­ki­ye’nin 5 ilin­de spon­sor ola­rak okul­la­rın bas­ket­bol sa­ha­la­rı­nı yap­tı­ran Efes Pil­sen’in bu sa­ha­la­rın açı­lış­la­rın­da okul bah­çe­le­ri­ne “Efes kız­la­rı” di­ye ta­bir edi­len ve ah­lak dı­şı kı­ya­fet­le­ri olan kız­la­rı kul­lan­ma­la­rı ve­li­le­rin tep­ki­si­ne ne­den ol­du.

En son Ak­sa­ray’da Meh­met Ti­mur Sar­ra­foğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’nun bas­ket­bol sa­ha­sı Ana­do­lu Efes Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­dı. An­cak Va­li Yar­dım­cı­sı’nın da ka­tıl­dı­ğı açı­lış­ta açık sa­çık kı­ya­fet­le­ri ile gös­te­ri ya­pan Efes kız­la­rı­nın ol­ma­sı ora­da bu­lu­nan ve­li­le­rin sert tep­ki­si­ne ne­den ol­du. Bir il­ko­kul bah­çe­sin­de böy­le edep dı­şı gös­te­ri­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten ve­li­ler, ora­sı­nın bir okul, bir eği­tim yu­va­sı ol­du­ğu­nu ve 4 ile 15 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­rın ol­du­ğu bir yer­de da­ha has­sas olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti­ler.

ÖZEL: “BU­RA­SI EĞİ­TİM KU­RU­MU, DA­HA HAS­SAS OLUN­MA­LI”

Ço­cu­ğu­nun Meh­met Ti­mur Sar­ra­foğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda eği­tim al­dı­ğı­nı söy­le­yen Fa­tih Özel, ço­cu­ğu­nu al­mak için oku­la git­ti­ğin­de Efes kız­la­rı­nın okul bah­çe­sin­de açık sa­çık kı­ya­fet­le­ri ile gös­te­ri yap­tık­la­rı­nı gör­dü­ğü­nü söy­le­di.

Özel, ço­cu­ğu­nun bu man­za­ra kar­şı­sın­da göz­le­ri­ni ka­çır­dı­ğı­nı, utan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek “El­bi­se­le­rin had­din­den faz­la kı­sa ol­ma­sı ve oğ­lu­mun bu gö­rün­tü­ler kar­şı­sın­da te­dir­gin ol­ma­sı ne­de­niy­le bu or­ga­ni­zas­yon­dan ki­min so­rum­lu ol­du­ğu­nu sor­dum. Or­ga­ni­zas­yon­dan gö­rev­li bir ba­ya­na bu­ra­nın bir eği­tim ku­ru­mu ol­du­ğu­nu, bu­ra­da ana­oku­lu ve il­ko­kul ço­cuk­la­rı­nın oku­du­ğu­nu, bu yüz­den da­ha has­sas olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­tim” de­di.

Özel, bu ko­nuş­ma­nın üze­ri­ne or­ga­ni­za­tö­rün, “Ra­hat­sız olu­yor­sa­nız ço­cu­ğu­nu­zu gö­tü­rün” di­ye çı­kış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, o sı­ra­da yan­la­rı­na ge­len baş­ka bir or­ga­ni­za­tö­rün de kon­sep­tin bu şe­kil­de ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği­ni de ak­tar­dı.

ÖZEL: “TEP­Kİ GÖS­TE­RİN­CE ÜZE­Rİ­ME YÜ­RÜ­DÜ­LER”

Özel bu ola­ya kar­şı çık­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­nı­na baş­ka bir ada­mın ge­lip ken­di­si­ni pro­vo­ka­tör­lük­le suç­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, “Son­ra­dan ken­di­si­nin Özel Met­ro­pol Ko­le­ji’nin or­ta­ğı ol­du­ğu­nu ve or­ga­ni­zas­yo­nun ya­pıl­ma­sın­da pa­yı ol­du­ğu öğ­ren­di­ğim Meh­met De­rin gel­di, pro­vo­kas­yon yap­ma­ma­nı söy­le­ye­rek üze­ri­me yü­rü­dü ve ‘Se­ni dö­ve­rim’ di­ye ba­ğır­dı” di­ye ko­nuş­tu.

Ora­da po­lis­le­rin de bu­lun­du­ğu­nu ifa­de eden Özel, üze­ri­ne yü­rü­yen ki­şi­den şi­ka­yet­çi ol­mak is­te­di­ği­ni ama po­lis me­mur­la­rı­nın da­va­nın bir yıl sü­re­ce­ği­ni ve so­nun­da da bir şey çık­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Son­ra­dan da prog­ra­mın Va­li­lik onay­lı ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ği­ni söy­le­yen Özel, “Va­li­lik ma­ka­mı prog­ra­ma bir bü­tün ola­rak izin ve­re­bi­lir, an­cak bu kız­lar ve el­bi­se­le­rin­den bil­gi­le­ri ol­ma­ya­bi­lir” de­di.

Özel, iti­ra­zı­nın bu gös­te­ri­nin her­han­gi bir te­sis­te ya da baş­ka bir yer­de de­ğil de okul­da ya­pıl­ma­sı­na ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Yok­sa her­han­gi bir te­sis­te ya da ba­şa bir yer­de ol­say­dı be­nim iti­ra­zım ol­maz­dı ve in­san­la­rın ya­şam tar­zı­na, giy­si­le­ri­ne say­gı du­yar­dım ama bu­ra­sı bir okul” di­ye ko­nuş­tu.

AÇI­LIŞ VA­Lİ­LİK ONA­YI İLE YA­PIL­MIŞ

Gö­rüş­tü­ğü­müz okul yet­ki­li­le­ri ise bu açı­lı­şın Mil­li Eği­tim ve Va­li­lik ile im­za­la­nan pro­to­kol so­nu­cun­da dü­zen­le­nen bir et­kin­lik ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, Fa­tih Özel ile tar­tı­şan Meh­met De­rin’in Özel Met­ro­pol Ko­le­ji’nin sa­hi­bi ve Efes’in Ak­sa­ray tem­sil­ci­si ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.

Meh­met De­rin’in özel ça­ba­la­rı so­nun­ca Efes’in okul­da­ki bas­ket­bol sa­ha­sı­nı yap­tır­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren yet­ki­li­ler, oku­lun bu or­ga­ni­zas­yon­la hiç­bir il­gi­si­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti­ler.

Yet­ki­li­ler, Va­li Yar­dım­cı’sı­nın da açı­lış­ta yer al­dı­ğı­nı ak­ta­ra­rak, Efes yet­ki­li­le­rin­den al­dık­la­rı bil­gi­ye gö­re bu gös­te­ri­nin Efes’in bir prog­ra­mı ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler. Sa­de­ce Ak­sa­ray’da de­ğil baş­ka il­ler­de de bu şe­kil­de açı­lış­lar yap­tık­la­rı­nı ifa­de eden Efes yet­kililerinin, önümüz­deki haf­ta Siirt’te de açılış­ları ol­duğunu söy­ledik­leri öğ­renil­di.

YENİ AKİT

HABERE YORUM KAT

1 Yorum