1. HABERLER

  2. HABER

  3. Aygün:‘Tun­ce­li Hal­kı­na Ke­ma­lizm Da­ya­tıl­dı’
Aygün:‘Tun­ce­li Hal­kı­na Ke­ma­lizm Da­ya­tıl­dı’

Aygün:‘Tun­ce­li Hal­kı­na Ke­ma­lizm Da­ya­tıl­dı’

CHP’de kavgaların, tar­tış­ma­la­rın ar­dı ar­ka­sı ke­sil­mi­yor. Tü­zük, Der­sim ve Os­lo kav­ga­la­rı­nın ar­dın­dan CHP’de şim­di de ‘Ke­ma­list’ kav­ga­sı ya­şa­nı­yor..

26 Eylül 2012 Çarşamba 02:53A+A-

Haber: Hasan Tosun -Talha Çolak

CHP yi­ne ka­rış­tı. Yap­tı­ğı tar­tış­ma­lı açık­la­ma­lar­la gün­dem­den düş­me­yen CHP Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Ay­gün, tar­tı­şı­la­cak söz­le­re im­za at­tı. Ay­gün’ün, “Tun­ce­li hal­kı­na Ke­ma­lizm da­ya­tıl­dı ama tut­ma­dı” söz­le­ri, par­ti içe­ri­sin­den sert tep­ki­le­re se­bep ol­du.

CHP es­ki Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Onur Öy­men, fa­ce­bo­ok say­fa­sın­dan CHP Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Ay­gün’ü sert söz­ler­le eleş­tir­di. “Bun­la­rı söy­le­yen bir mil­let­ve­ki­li­ne par­ti yö­ne­ti­mi­nin söy­le­ye­ce­ği bir söz yok mu­dur?” di­ye so­ran Öy­men bu ola­yın ge­çiş­ti­ri­le­ce­ği en­di­şe­si ta­şı­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Öy­men, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Bir CHP mil­let­ve­ki­li, Tun­ce­li hal­kı­na Türk­lük, Kürt­lük, Ke­ma­lizm ve Apo­cu­lu­ğun da­ya­tıl­dı­ğı­nı ama tut­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş. Bu söz­le­ri esef­le kar­şı­lı­yo­rum. Ke­ma­lizm’in da­ya­tıl­dı­ğı­nı söy­le­mek Ata­türk’e ve onun dü­şün­ce­le­ri­ni ve il­ke­le­ri­ni yü­rek­ten be­nim­se­yen, Tun­ce­li da­hil, yur­du­mu­zun dört kö­şe­sin­de­ki hal­kı­mı­za kar­şı bü­yük bir hak­sız­lık de­ğil mi­dir? Bu söz­le­ri söy­le­yen bir mil­let­ve­ki­li­ne par­ti yö­ne­ti­mi­nin, di­ğer CHP mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve ör­gü­tün söy­le­ye­ce­ği bir söz yok mu­dur? Bu söz­ler de par­ti içi de­mok­ra­si çer­çe­ve­sin­de, ‘onun ki­şi­sel gö­rü­şü­dür’ de­ni­le­rek ge­çiş­ti­ri­le­cek mi­dir?”

CHP Tun­ce­li es­ki İl Baş­ka­nı Hü­se­yin Gü­neş ise Ay­gün’ün gün­de­me gel­mek için saç­ma sa­pan söz­ler söy­le­di­ği­ni ifa­de et­ti. Gü­neş, “Hü­se­yin Ay­gün mil­let­ve­ki­li ol­du­ğun­dan be­ri gün­de­me gel­mek için saç­ma sa­pan söz­ler sarf edi­yor. Tun­ce­li’yi, CHP’yi ve Ata­türk’ü se­ven bir in­san böy­le ko­nuş­maz. Tun­ce­li­ler Ke­ma­list­tir. Ken­di­si ne ol­du­ğu­nu açık­la­sın. Ay­gün CHP’yi fark­lı kul­va­ra çek­mek is­te­mek­te­dir. Hü­se­yin Ay­gün, di­li­nin al­tın­da­ki bak­la­yı çı­kar­sın. Ata­türk’ün par­ti­sin­de mil­let­ve­ki­li olup ona küf­ret­mek, ha­ka­ret et­mek kim­se­nin had­di­ne de­ğil­dir” de­di.

CHP’li­ler, Ay­gün’ün bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı açık­la­ma­lar ile par­ti­yi zor du­ru­ma dü­şür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun bir açık­la­ma yap­ma­sı­nı is­ti­yor. CHP es­ki Ge­nel Baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Hak­kı Sü­ha Okay, “Ay­gün’ü CHP’den mil­let­ve­ki­li ya­pan­la­rın bir açık­la­ma yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni” söy­le­di. CHP es­ki PM üye­si Meh­met Fa­raç ise, “Hü­se­yin Ay­gün hak­kın­da par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri çı­kıp bir açık­la­ma yap­ma­lı­dır” de­di. CHP es­ki MYK üye­si Şa­hin Men­gü de Hü­se­yin Ay­gün’ü cid­di­ye al­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cısı Faik Özt­rak ise yorum yap­mak­tan kaçın­dı.

Yeni Akit

HABERE YORUM KAT