1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. Atatürk’ün Maaşı ve Mal Varlığı Ne Kadar dı?
Atatürk’ün Maaşı ve Mal Varlığı Ne Kadar dı?

Atatürk’ün Maaşı ve Mal Varlığı Ne Kadar dı?

Ata­türk’ün cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­aşı or­ta­la­ma 13.000 TL. Bu­gün için hay­li mü­te­va­zı bir rakam gi­bi gö­zü­kü­yor. Ama bu pa­ra­ya bu­gün­kü al­tın de­ğe­ri üze­rin­den bak­tı­ğı­nız­da karşını­za 700 bin TL ci­va­rın­da bir meb­lâğ çı­kı­yor

27 Eylül 2012 Perşembe 00:25A+A-

Yavuz BAHADIROĞLU

Atatürk’ün maaşı ve serveti

Üs­kü­dar’dan Sır­ma Ha­nım’ın so­ru­su şöy­le: “Ata­türk’ün ma­aşı ve mal var­lı­ğı uzun zamandır in­ter­net­te do­la­şı­yor ama fark­lı de­ğer­len­dir­me­ler ve ra­kam­lar var; aca­ba bu işin ger­çe­ği ne­dir?”

Ata­türk’ün cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­aşı or­ta­la­ma 13.000 TL. Bu­gün için hay­li mü­te­va­zı bir rakam gi­bi gö­zü­kü­yor. Ama bu pa­ra­ya bu­gün­kü al­tın de­ğe­ri üze­rin­den bak­tı­ğı­nız­da karşını­za 700 bin TL: ci­va­rın­da bir meb­lâğ çı­kı­yor ki, yi­ne al­tın üze­rin­den bu­gün­kü Cumhur­baş­ka­nı’nın ma­aşın­dan en az 24, TL üze­rin­den ise 44 kat faz­la ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

Hâl­bu­ki o gün­kü Tür­ki­ye, bu­gün­kü Tür­ki­ye’den 20-30 kat da­ha fa­kir­dir. Bu da göz önü­ne alı­nır­sa, ilk Cum­hur­baş­ka­nı’nın, son Cum­hur­baş­ka­nı’ndan re­el ola­rak 350-400 kat da­ha faz­la ma­aş al­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor.

Çok pa­ra: “Bu ka­dar pa­ra­yı ne ya­par­dı?” so­ru­su he­men ak­la ge­li­yor. Har­ca­ya­bil­di­ği kadarı­nı har­car, ar­tan pa­ra­sı­nı İş Ban­ka­sı’nda­ki özel he­sa­bın­da bi­rik­ti­rir­di.

Ay­rı­ca da İş Ban­ka­sı, Hint­li Müs­lü­man­la­rın (şim­di­ki Pa­kis­tan­lı­lar ve Bang­la­deş­li­ler) her kuru­şu­nun Mil­li Mü­ca­de­le’de kul­la­nıl­ma­sı için ara­la­rın­da top­la­yıp gön­der­dik­le­ri 500 bin TL. ile ku­rul­muş­tur.

Sa­vaş yıl­la­rın­da bu pa­ra­nın sa­de­ce 120 bin TL’si har­can­mış, ge­ri­ye ka­lan 320 bin TL. ile de İş Ban­ka­sı ku­rul­muş... Mus­ta­fa Ke­mal da ban­ka­ya or­tak...

Di­ye­cek­si­niz ki, İş Ban­ka­sı’nda­ki or­tak­lı­ğı­nı CHP’ye dev­ret­me­di mi? Et­ti. Ha­tı­rı sa­yı­lır serve­ti­nin önem­li bir bö­lü­mü­nü de Türk Ta­rih Ku­ru­mu ile Türk Dil Ku­ru­mu’na ba­ğış­la­dı.

Ama Türk Ta­rih Ku­ru­mu, dü­ne ka­dar, ta­ri­hi çar­pıt­mak için kul­la­nıl­dı, Türk Dil Ku­ru­mu ise di­li­mi­zi boz­mak için ak­la man­tı­ğa sığ­maz ke­li­me­ler uy­dur­du...

Bun­lar bir ya­na, 1950 se­çim­le­ri dâ­hil, gir­di­ği tüm se­çim­le­ri kay­be­den hal­kın des­te­ğin­den mah­rum bir CHP’nin, hal­kın kur­tu­lu­şu için gön­de­ri­len bir pa­ra­dan hâ­lâ ne­ma­la­nı­yor olması, siz­ce nor­mal bir du­rum mu­dur?

Za­ten ser­ve­ti­ni­zi ki­me bı­rak­tı­ğı­nız de­ğil, na­sıl edin­di­ği­niz önem­li­dir.

Şim­di ar­tık Ata­türk’ün ser­ve­ti­ne ge­le­bi­li­riz...

Ken­di­si hem CHP’li, hem “Ata­türk­çü”, hem de Ata­türk’ün hem­şeh­ri­si olan es­ki bakanlardan, es­ki TRT Ge­nel Mü­dür­le­rin­den ya­zar İs­ma­il Cem, “Tür­ki­ye’nin Ge­ri Kalmışlığı­nın Ta­ri­hi” isim­li ese­rin­de, Ata­türk’ün Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Rı­za So­yak’ın “Atatürk’ten Ha­tıra­lar” isim­li ki­ta­bı­na (Cilt.2, s.689) da­ya­na­rak, Ata­türk’ün mal var­lı­ğı­nın dö­kü­mü­nü dört say­fa ha­lin­de şöy­le ve­ri­yor:

Bu dö­küm­den or­ta­ya çı­kan ger­çek şu ki, Ata­türk, ül­ke­nin en ge­niş top­rak­la­rı­na ve sa­na­yi te­sis­le­ri­ne sa­hip zen­gin bir in­san­dı.

Ara­zi­le­ri­nin top­lam bü­yük­lü­ğü 154 bin 729 dö­nü­mü ge­çi­yor­du.

An­ka­ra’da, Si­lif­ke’de, Tar­sus’ta, Dört­yol’da, Ya­lo­va’da dev çift­lik­ler kur­dur­muş­tu.

Bu çift­lik­le­rin ge­li­ri­ni ise 1927 ile 1937 ta­rih­le­ri ara­sın­da yi­ne CHP’ye bı­rak­mış­tı.

1 bi­ra fab­ri­ka­sı, 1 malt fab­ri­ka­sı, 1 buz fab­ri­ka­sı, bir ga­zoz fab­ri­ka­sı, 1 ta­rım alet­le­ri fabrika­sı, 2 pas­tö­ri­ze süt fab­ri­ka­sı, 2 yo­ğurt ima­lat­ha­ne­si mev­cut­tu.

Ata­türk ay­rı­ca 13 bin ko­yun, 443 sı­ğır, 69 at, 2.450 ta­vuk, 16 trak­tör, 13 bi­çer-dö­ver, 5 kam­yon, 2 oto­mo­bil, 19 ara­ba ve bir de­niz mo­to­ru sa­hi­biy­di.

45 da­ire­si, 7 ağı­lı, 6 man­dı­ra­sı, 8 ahı­rı, 7 am­ba­rı, 4 sa­man­lı­ğı, 6 han­ga­rı, 4 lo­kan­ta ve ga­zi­no­su, 2 fı­rı­nı, 2 de se­ra­sı var­dı...

Oy­sa Ata­türk, Mil­li Mü­ca­de­le baş­lan­gı­cın­da ger­çek­le­şen kong­re­le­re ödünç el­bi­se­ler­le katıldı­ğı­nı “Nu­tuk” isim­li ese­rin­de gu­rur­la an­la­tı­yor.

El­bet­te ne fa­kir ol­mak ayıp­tır, ne zen­gin ol­mak suç­tur; son­ra­dan zen­gin ol­muş bir sü­rü fa­kir var. Önem­li olan zen­gin­li­ğin kay­na­ğı­dır.

Ba­zı­la­rı­mız, “Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­cu­su­na fe­da ol­sun” di­ye­bi­lir. Ben ise Hint­li Müs­lü­man­la­rın gön­der­di­ği o pa­ra­da kü­çü­cük bir hak­kım var­sa, CHP’ye he­lâl et­me­yi dü­şün­mü­yo­rum.

YENİ AKİT

HABERE YORUM KAT

20 Yorum