1. HABERLER

  2. HABER

  3. Andıçtan Yırtma Planı Tutmadı
Andıçtan Yırtma Planı Tutmadı

Andıçtan Yırtma Planı Tutmadı

İn­ter­net an­dı­cı ve sah­te çü­rük ra­po­ru so­ruş­tur­ma­sın­da ifa­de ver­me­ye git­me­yen Ge­nel­kur­may Ad­li Mü­şa­vi­ri Tüm­ge­ne­ral Hıf­zı Çu­buk­lu’nun Er­ge­ne­kon Sav­cı­sı Zeke­ri­ye Öz’den kur­tul­mak için İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Başsav­cı

01 Ocak 2011 Cumartesi 02:02A+A-

Hıf­zı Çu­buk­lu'nun; çü­rük ra­po­run­da ol­du­ğu gi­bi Er­ge­ne­kon sav­cı­sı­nın ken­di hak­kın­da yü­rü­yen so­ruş­tur­ma­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­me­si­ni ve dos­ya­sı­nı Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı'na gön­der­me­si­ni ta­lep et­ti­ği öğ­re­nil­di. İfa­de­den ka­çan Çu­buk­lu ile 'is­hal', 'bel ağ­rı­sı', 'tan­si­yon düş­me­si' gi­bi il­ginç ge­rek­çe­ler­le ay­lar­dır ifa­de­ye gel­me­yen ge­ne­ral­ler hak­kın­da ye­ni adım­la­rın atı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

İn­ter­net an­dı­cı ve sah­te çü­rük ra­po­ru so­ruş­tur­ma­sın­da ifa­de ver­me­ye git­me­yen Ge­nel­kur­may Ad­li Mü­şa­vi­ri Tüm­ge­ne­ral Hıf­zı Çu­buk­lu'nun Er­ge­ne­kon sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz'den kur­tul­mak için İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Tu­ran Ço­lak­ka­dı'yı ara­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Çu­buk­lu'nun Er­ge­ne­kon sav­cı­sı­nın hak­kın­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­me­si­ni ve dos­ya­sı­nı Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı'na gön­der­me­si­ni ta­lep et­ti­ği öğ­re­nil­di. İfa­de­den ka­çan Çu­buk­lu ile 'is­hal', 'bel ağ­rı­sı', 'tan­si­yon düş­me­si' gi­bi il­ginç ge­rek­çe­ler­le ay­lar­dır ifa­de­ye gel­me­yen ge­ne­ral­ler hak­kın­da ye­ni adım­la­rın atı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

3 AĞUS­TOS'TAN BE­Rİ İFA­DE VER­Mİ­YOR

Er­ge­ne­kon sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz 3 Ağus­tos 2010'da es­ki 1. Or­du Ko­mu­ta­nı Org. Ha­san Iğ­sız ve Ge­nel­kur­may Ad­li Mü­şa­vi­ri Tuğg. Hıf­zı Çu­buk­lu'nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 19 as­ke­ri ifa­de­ye ça­ğır­mış­tı. Iğ­sız'ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 11 şüp­he­li Be­şik­taş'ta­ki İs­tan­bul Ad­li­ye­si'ne ge­le­rek ifa­de ver­miş­ti. An­cak Tüm­ge­ne­ral Hıf­zı Çu­buk­lu, Kor­ge­ne­ral­ler İs­ma­il Hak­kı Pe­kin, Meh­met Eröz ile Tüm­ge­ne­ral Mus­ta­fa Ba­kı­cı ifa­de ver­me­ye gel­me­miş­ti. Şüp­he­li üç ge­ne­ral peş pe­şe al­dık­la­rı sağ­lık ra­por­la­rı ile ifa­de ver­me­ye gel­mez­ken, Ad­li Mü­şa­vir Çu­buk­lu ise ma­ze­re­ti ile il­gi­li ce­vap da­hi ver­me­miş­ti. Sah­te çü­rük ra­po­ru çe­te­si so­ruş­tur­ma­sın­da da ben­ze­ri bir yön­tem iz­le­yen Çu­buk­lu, so­ruş­tur­ma sav­cı­sı­nın gön­der­di­ği teb­li­ga­ta ce­vap ver­me­miş, sav­cı üze­rin­de bas­kı ku­rul­muş ve dos­ya­nın ay­rı­la­rak Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı'na gön­de­ril­me­si­ni sağ­la­mış­tı.

SAV­CI ÖZ, KA­RAR­GA­HI UYAR­DI

ÇU­BUK­LU PA­NİK­LE ÇO­LAK­KA­DI'YI ARA­DI

Ad­li Mü­şa­vir Hıf­zı Çu­buk­lu'nun ma­ze­ret da­hi be­lirt­me­me­si üze­ri­ne Er­ge­ne­kon sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı'na Çu­buk­lu ile il­gi­li ya­zı gön­der­di. Ya­zı­da, Çu­buk­lu baş­ta ol­mak üze­re ifa­de ver­me­ye gel­me­yen ge­ne­ral­le­rin açık­ça suç iş­le­di­ği vur­gu­lan­dı. So­ruş­tur­ma­nın se­la­me­ti­ne za­rar ve­rip de­lil ka­rar­tıl­ma­sı­na se­bep olan TSK per­so­ne­li ile il­gi­li ay­rı­ca iş­lem baş­la­tı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Ka­rar­ga­ha gön­de­ri­len ya­zı üze­ri­ne pa­nik­le­yen Ge­nel­kur­may Ad­li Mü­şa­vi­ri'nin İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Tu­ran Ço­lak­ka­dı'yı ara­dı­ğı ifa­de edil­di. Tüm­ge­ne­ral Hıf­zı Çu­buk­lu'nun gö­rüş­me­de Ze­ke­ri­ya Öz'ün ken­di­si­ni ifa­de­ye ça­ğır­ma­sı­nın hu­kuk­suz ol­du­ğu­nu, el­le tu­tu­lur so­mut bir de­li­lin ol­ma­dı­ğı­nı, Er­ge­ne­kon sav­cı­sı­nın ta­kip­siz­lik ve­rip dos­ya­yı An­ka­ra'ya gön­der­me­si­ni is­te­di­ği bil­di­ril­di.

"İS­HAL"Cİ PA­ŞA­LAR İLE İL­Gİ­Lİ YE­Nİ ADIM­LAR ATI­LA­CAK

Sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz'ün hak­kın­da on­lar­ca id­dia bu­lu­nan Çu­buk­lu'nun dos­ya­sı­nı gön­der­me­mek­te ka­rar­lı ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Öz'ün 'is­hal', 'bel ağ­rı­sı', 'tan­si­yon düş­me­si' gi­bi il­ginç ge­rek­çe­ler­le ay­lar­dır ifa­de­ye gel­me­yen Kor­ge­ne­ral İs­ma­il Hak­kı Pe­kin, Kor­ge­ne­ral Meh­met Eröz, Tüm­ge­ne­ral Mus­ta­fa Ba­kı­cı ve Ço­lak­ka­dı'yı ara­yan Çu­buk­lu ile il­gi­li ye­ni adım­lar at­ma­sı bek­le­ni­yor. Akit 10 Ara­lık'ta Er­ge­ne­kon sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz'e he­nüz ifa­de ver­me­yen Tüm­ge­ne­ral Mus­ta­fa Ba­kı­cı'nın du­dak uçuk­la­tan ra­por­la­rı­na ulaş­mış­tı.

'Mil­le­te İha­net Plâ­nı'nı Al­bay Dur­sun Çi­çek'e ha­zır­lat­tı­ğı id­dia edi­len ve şu an Şır­nak 23. Jan­dar­ma Sı­nır Tü­men Ko­mu­tan­lı­ğı ya­pan Tüm­ge­ne­ral Mus­ta­fa Ba­kı­cı'nın 3 Ağus­tos'tan bu ya­na Er­ge­ne­kon sav­cı­sı­na 3 adet sağ­lık ra­po­ru gön­der­di­ği öğ­re­nil­miş­ti. Pa­şa­nın gön­der­di­ği iki ra­por­da is­hal ol­du­ğu, bi­rin­de ise bel ağ­rı­sı çek­ti­ği be­lir­til­miş­ti. Er­ge­ne­kon sav­cı­sı­nı Şır­nak As­ker Has­ta­ne­si'nden alın­mış ra­por­lar­la ay­lar­dır oya­la­yan Ba­kı­cı'nın, be­lir­ti­len ta­rih­ler­de bir­çok et­kin­li­ğe ka­tıl­dı­ğı ve ga­yet sağ­lık­lı ol­du­ğu dik­kat çe­ki­yor.

BU İD­Dİ­ALAR CİD­Dİ DE­ĞİL Mİ?

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Tu­ran Ço­lak­ka­dı'ya hak­kın­da so­mut de­lil ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di­ği id­dia edi­len Çu­buk­lu ile il­gi­li kor­kunç id­di­alar ise gün­dem­de­ki ye­ri­ni ko­ru­yor. İh­bar­cı su­ba­yın Er­ge­ne­kon sav­cı­la­rı­na gön­der­di­ği in­ter­net an­dı­cın­da, Tüm­ge­ne­ral Hıf­zı Çu­buk­lu ve dö­ne­min İkin­ci Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Ha­san Iğ­sız da­hil 11 ki­şi­nin im­za­sı bu­lu­nu­yor.

De­lil ka­rart­mak­la suç­la­nan Çu­buk­lu, so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ifa­de ve­ren sa­nık­la­rı tek tek sor­gu­ya al­dır­dı­ğı, Er­ge­ne­kon sav­cı­la­rı­na ne söy­le­dik­le­ri­ni sor­du­ğu ifa­de edi­li­yor.

Ha­va Kuv­vet­le­ri es­ki As­ke­rî Sav­cı­sı Hâ­kim Al­bay Ah­met Ze­ki Üçok'un 1 nu­ma­ra­lı sa­nı­ğı ol­du­ğu 'sah­te çü­rük ra­po­ru çe­te­si' so­ruş­tur­ma­sı­na da Ge­nel­kur­may Ad­li Mü­şa­vi­ri Tuğ­ge­ne­ral Hıf­zı Çu­buk­lu'nun is­mi ka­rış­mış­tı. İd­di­aya gö­re Çu­buk­lu, çü­rük­çü çe­te­si­ne ait olan bil­gi­sa­yar­la­rı si­vil sav­cı­ya gön­der­me­den ön­ce te­miz­let­miş­ti. Üçok'un bil­gi­sa­ya­rın­da­ki 397 dos­ya­nın si­lin­di­ği öne sü­rül­müş­tü.

MURAT ALAN / YENİ AKİT

HABERE YORUM KAT