1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Yarınki Dilipak davası bir ilk olsun!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Yarınki Dilipak davası bir ilk olsun!

A+A-

28 Şu­bat araş­tı­rı­lı­yor.. 28 Şu­bat sor­gu­la­nı­yor...Hat­ta 28 Şu­bat yar­gı­la­nı­yor...

Ya­rın, 28 Şu­bat ile il­gi­li sem­bol ol­muş bir da­va, “yar­gı­la­ma­nın ia­de­si” ta­le­bi ile ye­ni­den ele alı­na­cak.

Bu da­va kap­sa­mın­da, biz gö­re­ce­ğiz, ger­çek­ten 28 Şu­bat araş­tı­rı­lı­yor, sor­gu­la­nı­yor, yar­gı­la­nı­yor mu?..

Yok­sa her şey es­ki tas, es­ki ha­mam de­vam mı edi­yor!..

Evet, cid­di adım­lar atıl­dı.

Dö­ne­min Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Te­oman Ko­man tu­tuk­lu.. Dö­ne­min Ka­ra Ku­vvet­le­ri Ko­mu­ta­nı Hik­met Kök­sal tu­tuk­lu.. Dö­ne­min Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ah­met Çö­rek­çi tu­tuk­lu.. Dö­ne­min Ge­nel­kur­may İkin­ci Baş­ka­nı Çe­vik Bir tu­tuk­lu.. Dö­ne­min Ge­nel­kur­may Ge­nel Sek­re­te­ri Erol Öz­kas­nak tu­tuk­lu..

Oğ­lu­nun iti­ra­fı ile, dö­ne­min De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Gü­ven Er­ka­ya, ha­yat­ta ol­say­dı, o da tu­tuk­la­nır­dı..

İş­te bi­zim de “Sem­bol” de­di­ği­miz da­va, tam da Gü­ven Er­ka­ya ile il­gi­li..

O dö­ne­min so­rum­lu­la­rı­nın en ön­de gi­den ge­ne­ral­le­ri tu­tuk­lu.. Ölen ko­mu­ta­nın da, ha­yat­ta ol­ma­sı ha­lin­de tu­tuk­la­na­ca­ğı, oğ­lu ta­ra­fın­dan bi­le iti­raf edi­le­cek nok­ta­ya ge­lin­miş du­rum­da..

Ama gö­rü­yo­ruz iş­te, med­ya­da­ki si­vil ge­ne­ral­ler, hiç­bir şey yok­muş gi­bi.. Ge­li­yor­lar Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’na.. AK Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri eş­li­ğin­de ifa­de­le­ri­ni ve­ri­yor, ço­ğu ko­nu­da bir de utan­ma­dan dö­ne­min si­vil ik­ti­da­rı­na ça­mur atı­yor­lar.. “Er­ba­kan dik dur­say­dı 28 Şu­bat ol­maz­dı” tü­rün­den ter­bi­ye­siz­ce suç­la­ma­lar ya­pıp, “Ner­ede kal­mış­tık” tü­rün­den, iş­le­ri­nin ba­şı­na dö­nü­yor­lar..

Kim­se­nin ce­za­evin­de ol­ma­sı, bi­ze bir şey ka­zan­dır­maz.

Ama in­san­lar­la alay edil­me­si..

Mağ­dur olan dö­ne­min si­vil baş­ba­ka­nı­nın, su­ça ze­min ha­zır­la­yan isim gi­bi gös­te­ril­me­si..

Ge­ne­ral­ler­le ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye ata­rak mü­ca­de­le eden bir Baş­ba­kan’a, “Tan­kın üze­ri­ne çık­ma­dı” tü­rün­den, mü­ca­de­le­den kaç­mış gi­bi ni­te­le­me­ler ya­pıl­ma­sı..

Ağı­rı­ma gi­di­yor..

“Bir ­kaç gü­nah ke­çi­si bu­lun­du.. On­lar­la mı ye­ti­ni­li­yor?” di­ye te­red­düt edi­yo­rum.

Ya­rın­ki sem­bol da­va­mız­da, 28 Şu­bat sü­re­ci­nin üze­ri­ne gi­dil­me­si ko­nu­sun­a, dev­le­tin te­mel di­na­mik­le­rin­de ne ka­dar önem ve­ril­di­ği­ni test et­miş ola­ca­ğız.

Ba­ka­lım, ne ka­rar ve­ri­le­cek?

Da­ha ön­ce ha­tır­lat­mış­tık.

Sem­bol da­va­mı­zın ko­nu­su, Ab­dur­rah­man Di­li­pak’ın evi­nin sa­tıl­ma­sı­na se­bep olan, “Hak­kı­mı­zı he­lal et­mi­yo­ruz” man­şe­ti­ni taz­mi­nat­la so­nuç­lan­dı­ran mah­ke­me ka­ra­rı­nın, ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si.

Ka­ra­rı ve­ren mah­ke­me, hük­mü ye­ni­den göz­den ge­çi­rip, “Hak­kı­mı­zı he­lal et­mi­yo­ruz” yo­ru­mu­nun, “say­gın bir ko­mu­ta­na ha­ka­ret” mi, yok­sa “gö­re­vi­ni aşan bir ge­ne­ra­le ya­pıl­ma­sı ge­re­ken eleş­ti­ri” mi ol­du­ğu­na ka­rar ve­re­cek.

Biz de, 28 Şu­bat sü­re­ci­nin ger­çek­ten sor­gu­la­nıp sor­gu­lan­ma­dı­ğı­nı an­la­mış ola­ca­ğız.

Bir ­kaç is­min ce­za­evi­ne atı­lıp, dar­be­nin uzan­tı­la­rı­nın af­fe­dil­di­ği bir sü­reç­le, “ko­nu­nun ka­pa­tıl­mak is­ten­di­ği” yo­rum­la­rı­nın cid­di­ye­ti­ni gör­müş ola­ca­ğız.

Ola­yın kar­ma­şık hiç­bir bo­yu­tu yok.

Bi­zim Er­kay­a ile ne so­ru­nu­muz var?

O bir ami­ral..

Biz si­vil ga­ze­te­ci­le­riz.

O va­zi­fe­si­ni yap­sa, biz va­zi­fe­mi­zi yap­sak..

Ne bi­zim “Gü­ven Er­ka­ya” is­mi­ni ağ­zı­mı­za al­ma­mız..

Ne de onun ai­le­si­nin, bi­zi da­va et­me­si­nin im­kan ve ih­ti­ma­li yok­tu..

O va­zi­fe­si­ni aş­tı.. Biz de ken­di­si­ne, eleş­ti­ri­mi­zi yö­nelt­tik.

So­run bu..

Va­zi­fe­nin aşıl­dı­ğı­na da­ir so­mut bul­gu­lar or­ta­da..

Er­ka­ya ne­yin ya­sak­lan­ma­sı­nı is­te­miş ise, hep­si san­dık­tan çı­kan “si­vil ik­ti­dar” eli ile, ye­ni­den ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

İmam Ha­tip­ler ka­pa­tıl­mak is­ten­di.. San­dık­tan çı­kan ne­ti­ce, o okul­la­rı ye­ni­den aç­tır­dı.

Er­ka­ya, “Ku­r’an kurs­la­rı­nın, 15 ya­şın­dan son­ra gi­di­le­bi­le­cek eği­tim yu­va­la­rı ol­du­ğu”­nu id­dia et­ti. San­dık­tan çı­kan ira­de, bu­na da son ve­rip, ter­ci­hi va­tan­da­şın öz­gür ira­de­si­ne bı­rak­tı.

Er­ka­ya, ba­şör­tü­nün tüm ka­mu­da ya­sak ol­ma­sı­nı is­te­di.

San­dık­tan çı­kan si­vil ik­ti­dar, şim­di­lik üni­ver­si­te­de o kı­ya­fe­te ser­best­li­ği ta­nı­dı.

O hal­de?

O hal­de, bu de­ği­şi­min ge­re­ği, yar­gı ta­ra­fın­dan ka­bul edil­me­li.

Sa­de­ce Di­li­pak da­va­sı de­ğil… O sü­reç­te si­ya­si ka­rar­lar­la so­nuç­lan­dı­rı­lan tüm da­va­la­rın ye­ni­den göz­den geç­iril­me­si sağ­lan­ma­lı..

Di­li­pak da­va­sı baş­lan­gıç ol­sun..

Yan­lış ka­rar­lar, ge­ri alın­sın!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT