1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Yalan söylüyorsun, hergelenin patronu!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Yalan söylüyorsun, hergelenin patronu!

A+A-

Ay­dın Do­ğan ile il­gi­li, uzun sü­re­dir bir şey yaz­mak is­te­mi­yor­dum. Yaz­ma­dım da..

Sa­hi­bi ol­du­ğu med­ya or­gan­la­rın­da, din­dar in­san­la­ra kar­şı ön­yar­gı­lı tu­tum, tü­mü ile or­ta­dan kal­kma­dı..

Kalk­ma­dı ama; es­ki­ye nis­pet­le, en azın­dan şey­ta­na pa­bu­cu­nu ters giy­di­re­cek tür­den ha­ber­le­rin ar­tık ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­me­miz müm­kün..

Ama, dün­kü Mec­lis Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan 28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu’nda, Ay­dın Do­ğan’ın söy­le­di­ği ya­lan­lar­ı not et­me­miz de (ha­fı­za­lar­da yan­lış kal­ma­ma­sı için) zo­run­lu...

Ön­ce şu­nu ha­tır­la­ta­yım..

Ay­dın Do­ğan, Gü­müş­ha­ne­li bir iş a­da­mı..

Gü­müş­ha­ne’ye mad­di kat­kı­la­rı da ola­bi­lir.

Var­dır da..

Ama Gü­müş­ha­ne AK Par­ti mil­let­ve­kil­le­ri Fe­ra­muz Üs­tün ile Ke­ma­let­tin Ay­dın eş­li­ğin­de ko­mis­yo­na gel­me­si, hiç de doğ­ru ol­ma­mış­tır.

Gü­müş­ha­ne hal­kı, bu iki mil­let­ve­ki­li­ni se­çer­ken, “Ay­dın Do­ğan’a TBMM'de eş­lik et­me­si için” oy ver­me­miş­tir.

Tam ak­si­ne; bu iki is­me ve­ri­len oy­lar, Ay­dın Do­ğan’ın AK Par­ti aley­hin­de­ki med­ya gü­cü­nün si­lin­me­si için ve­ril­miş­tir.

Gü­müş­ha­ne­li­ler, Ay­dın Do­ğan hem­şeh­ri­le­ri ol­ma­sı­na rağ­men, Do­ğan Med­ya Gru­bu’­nun her on ça­lı­şa­nın­dan do­ku­zu­nun açık­ça “CHP’ye oy ve­re­ce­ğim” açık­la­ma­la­rı­nın ina­dı­na, AK Par­ti’ye des­tek ver­miş­ler­dir. Bun­dan son­ra­sın­da, AK Par­ti’den mil­let­ve­ki­li se­çi­len­le­rin, si­ya­si are­na­da, Gü­müş­ha­ne hal­kı ile ters dü­şen bu “hem­şeh­ri”­ye mih­man­dar­lık yap­ma­la­rı, ka­bul edi­le­mez bir dav­ra­nış­tır.

Ge­le­lim Ay­dın Do­ğan’ın süs­lü ya­lan­la­rı­na..

“Ka­mu ban­ka­la­rın­dan tek kör ku­ruş kre­di al­ma­dım.. Ben ka­mu ban­ka­la­rı­nın ka­pı­sın­dan geç­mem” di­yor bü­yük pat­ron..

Us­ta­ca söy­len­miş bir ya­lan.

Ka­mu ban­ka­la­rın­dan kre­di al­ma­mış ola­bi­lir­sin. Pe­ki ka­mu ban­ka­la­rın­dan al­dı­ğın rek­lam­lar için ne­ der­sin?

Ay­nı ti­ra­ja sa­hip ga­ze­te­ler ara­sın­da ay­rım­cı­lık ya­pı­la­rak sa­na faz­la­dan ve­ri­len ge­rek­siz rek­lam­lar?

28 Şu­bat sü­re­cin­de Dev­let Ba­kan­lı­ğı bir ça­lış­ma yap­mış ve ka­mu ban­ka­la­rın­dan med­ya­ya ve­ri­len rek­lam­la­rın bo­yu­tu­nu açık­la­mış­tı. Ra­kam­lar, du­dak uçuk­la­ta­cak bo­yut­ta idi.

Do­la­yı­sı ile, “Ka­mu ban­ka­la­rın­dan kre­di al­ma­mak­la iş bit­mi­yor. Ben­zer du­rum­da­ki özel ban­ka­la­rla kı­yas­lan­dı­ğın­da, di­ğer ga­ze­te­ler­e ve­ri­len ka­mu ban­ka­sı rek­lam­la­rı ile kı­yas­lan­dı­ğın­da, ay­rı­ca­lık ta­nı­na­rak faz­la rek­lam al­ma­dım” di­ye­bi­lir­se­niz, iş­te o za­man sö­zü­nüz doğ­ru olur, Sa­yın Do­ğan.

“PO­AŞ, te­le­viz­yon­da açık ar­tır­ma­ya çı­ka­rıl­dı. Ben iha­le­siz al­ma­dım” di­yor, Ay­dın Do­ğan..

Doğ­ru, iha­le ile al­dın. Ama “al­tın his­se” yü­küm­lü­lü­ğü ile ve o se­bep­le yük­sek gi­bi gö­rü­nen fi­yat­la al­dın. Son­ra, o yü­küm­lü­lü­ğü, med­ya gü­cün sa­ye­sin­de kal­dırt­tın. Sa­hi­bi ol­du­ğun şir­ket, “yük­sek fi­ya­ta al­mış” gi­bi gö­rün­dü­ğü PO­AŞ’ı, bir çır­pı­da ucu­za ge­tir­miş ol­du.

En az % 40 ora­nın­da, otur­du­ğu yer­den, faz­la de­ğer ka­zan­dın. PO­AŞ iha­le­si­ni bir baş­ka­sı ka­zan­say­dı, o yü­küm­lü­lü­ğü kal­dı­ra­maz­dı. Sen, o yü­küm­lü­lü­ğü kal­dı­ra­bi­le­ce­ği­ni bil­di­ğin için o fi­ya­tı ver­din ve ra­kip­le­ri­ni alt et­tin!

“Ya­lan”, “doğ­ru”­nun içi­ne na­sıl us­ta­ca giz­len­miş, gö­rü­yor­su­nuz de­ğil mi?

“28 Şu­bat sü­re­cin­de hiç iha­le al­ma­dım” bil­gi­si de tam bir us­ta­ca söyl­en­miş ya­lan.

THY der­gi­le­ri­ni bas­tır­mak­tan tu­tun..

Da­ha on­lar­ca iha­le var, Do­ğan’ın al­dı­ğı..

Ama tril­yon­luk teş­vik­ler­den bah­se­de­yim ben..

İha­le­den de öte, müt­hiş bir kay­nak ak­ta­rı­mın­dan..

Ger­çi ya­nın­da­ki her­ge­le de iyi bi­lir o hi­ka­ye­yi. Biz Akit’te ha­ber ya­par, o da ak­şam­la­rı Ka­nal 7 ek­ra­nın­dan, biz­den al­dı­ğı man­şet­le­ri, “Na­na­na na! Do­ğan’ın teş­v­ik oyu­nu” efekt­le­ri ile iz­le­yi­ci­ye su­na­r­dı.

Ne mi ol­muş­tu?

Kı­sa ve öz an­la­ta­yım.

Do­ğan ve Sa­bah g­ru­bu da­ğı­tım işi için teş­vik ta­le­bin­de bu­lu­nu­yor. Re­fahyol dö­ne­mi­nin Ha­zi­ne Müs­te­şa­rı, şart­la­rı oluş­ma­dı­ğı için red­de­di­yor­du. Ni­san ayın­da red­de­di­len ta­lep, Re­fah­yol Ha­zi­ran’da yı­kı­lıp, Ana­sol-M ku­ru­lur ku­rul­maz, Ağ­us­tos ayın­da ka­bul edi­li­yor ve teş­vik­ler alı­nı­yor.

Ya­lan mı Sa­yın Do­ğan?

Ya­lan­sa, “Ya­lan” de!

Ya­kın ta­rih­te Do­ğan Gru­bu şir­ket­le­ri­ne ke­si­len 1 kat­ril­yon­luk ver­gi ve 4 kat­ril­yon­luk ce­za ile il­gi­li ola­rak da, şöy­le di­yor Do­ğan: “Ben bu da­va­la­rın hiç­bi­ri­ni de kay­bet­me­dim. Ben bu da­va­lar­da dev­let­le uz­laş­tım. Bir af de­ğil­di.”

“Da­va­la­rı kay­bet­me­dim” de­mek, “Ka­zan­dım” de­mek de­ğil­dir. Da­va­yı aç­mış­sın. Er­te­si gü­nü af çık­mış.. Uz­laş­ma­ya git­miş­sin. Oy­sa hak­lı isen, da­va­nı yü­rü­tür­sün, uz­laş­ma­ya git­mez­sin. Uz­laş­ma­ya git­ti isen, “Al­lah için ha­ta­lı de­ğil­dim” di­ye­mez­sin, Sa­yın Do­ğan..

Ger­çek­ler ta­ri­he not dü­şül­sün di­ye, ha­tır­la­ta­yım de­dim..

Baş­ka bir ni­ye­tim yok­tur!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT