1. HABERLER

  2. HABER

  3. Reşat Petek: 28 Şubat Bir Darbedir
Reşat Petek: 28 Şubat Bir Darbedir

Reşat Petek: 28 Şubat Bir Darbedir

TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan 28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu, dün Yoz­gat es­ki Baş­sav­cı­sı Re­şat Pe­tek’i din­le­di.

A+A-

Bü­tün dar­be dö­nem­le­rin­de hu­ku­kun kat­le­dil­di­ği­ni kay­de­den Pe­tek, 28 Şu­bat sü­re­ci­nin “mü­da­ha­le ol­ma­dı­ğı­nı, “dar­be” ol­du­ğu­nu söy­le­di. Pe­tek, “Dar­be dö­nem­le­rin­de hu­kuk yok­tur, hu­ku­kun ye­ri­ni emir ve ta­li­mat­lar al­mış­tır. Bu ne­den­le 28 Şu­bat da bir dar­be­dir. Baş­ka tür­lü de­ğer­len­di­re­rek bu­nu yu­mu­şat­ma­ya ve su­lan­dır­ma­ya ça­lış­mak doğ­ru de­ğil­dir. Hü­kü­met zor­la ce­bir­le ala­şa­ğı edil­miş­tir. Ba­şör­tü­lü­ler, din­dar in­san­lar bas­kı al­tı­na alın­mış­tır” de­di.

“EŞİ BA­ŞÖR­TÜ­LÜ­LE­Rİ BAŞ­SAV­CI YAP­MA­YA­CA­ĞIZ”

28 Şu­bat sü­re­cin­de bas­kı ve zor­la­ma­la­ra ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Pe­tek, ya­şa­dı­ğı ba­zı olay­la­rı şöy­le an­lat­tı: “Yoz­gat Baş­sav­cı­sıy­ken bir ar­ka­daş­la bir­lik­te ye­ni HSYK üye­si olan Hü­se­yin De­mi­röz’ün ya­nı­na git­tim. Hoş­beş soh­bet­ten son­ra De­mi­röz, ‘Bun­dan son­ra eşi ba­şör­tü­lü­le­ri baş­sav­cı yap­ma­ya­ca­ğız’ de­di. Üze­rim­den kay­nar su­lar dö­kül­dü. Ben de, ‘ken­di­si ola­bi­lir de eşin­den ne is­ti­yor­su­nuz?’ de­dim. Bir eli ile om­zu­nun üs­tü­nü gös­te­re­rek ‘Biz­den böy­le is­ti­yor­lar’ de­di. İlk kar­şı­laş­tı­ğım bas­kı­lar­dan bi­ri­si buy­du.”

“FEZ­LE­KE HA­ZIR­LA MEC­LİS’E GÖN­DER DE­Dİ­LER”

Jan­dar­ma’nın, BBP’nin mer­hum Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu hak­kın­da da­va aç­ma­sı ko­nu­sun­da bas­kı yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Pe­tek, bas­kı­la­rı al­dı­rış et­me­di­ği­ni ve ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ver­di­ği­ni söy­le­di. Pe­tek, şöy­le an­lat­tı: “Sa­yın Ya­zı­cı­oğ­lu Yoz­gat’ta bir top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ‘Ben TSK’yı se­ve­rim ama nam­lu­su­nu mil­le­te çe­vir­me­si­ni ka­bul ede­mem. Pos­tal­lı de­mok­ra­si is­te­mi­yo­ruz’ şek­lin­de söz­ler söy­le­miş­ti. Bu ko­nuş­ma­dan 1-2 gün son­ra jan­dar­ma ka­set ve ba­zı tu­ta­nak­lar­la suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Hay­ret et­tim. Po­lis mın­tı­ka­sın­da­ki bir olay­la jan­dar­ma­nın ne işi ola­bi­lir di­ye. Ba­na ‘Fez­le­ke ha­zır­la Mec­lis’e gön­der’ de­di­ler. Ben dos­ya­yı bek­let­tim. Her gün te­le­fon edi­yor­lar. İş­te ‘Os­man Öz­bek pa­şa­mız bi­zim dos­ya ne ol­du di­ye so­ru­yor­lar’ di­yor­lar­dı. En so­nun­da ben ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ver­dim. Bas­kı­lar art­ma­ya baş­la­dı. Top­lan­tı­lar­da yü­zü­me bi­le bak­ma­ma­ya baş­la­dı­lar.”

“EMİR­LE­Rİ­Nİ DE­ĞİL, HU­KU­KUN GE­RE­Ğİ­Nİ YAP­TIM”

YÖK’ün ba­şör­tü­sü­nü ya­sak­la­yan ge­nel­ge­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­rin mağ­dur edil­di­ği­ni be­lir­ten Pe­tek, hu­ku­ku uy­gu­la­mak için dö­ne­min rek­tör ve de­ka­nı hak­kın­da da­va aç­tı­ğı­nı söy­le­di. Ba­şör­tü­lü öğ­ren­ci­le­rin eği­tim öz­gür­lü­ğü kı­sıt­lan­dı­ğı için da­va aç­tı­ğı­nı be­lir­ten Pe­tek, şun­la­rı an­lat­tı: “Rek­tör Meh­met Şa­hin ve De­kan Yu­nus Ak­ça­mur hak­kın­da ka­nun­suz emir ver­dik­le­ri için da­va aç­tım. Çün­kü hu­ku­ku­muz­da en üst norm olan ana­ya­sa ve ya­sa­lar­da ba­şör­tü ya­sa­ğı yok­tur. Şüp­he­li­ler hak­kın­da ifa­de al­mak üze­re da­vet çı­kar­dım. Med­ya­da aley­him­de ya­yın­lar ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Ba­ro­lar, Ge­nel­kur­may ve Jİ­TEM hak­kım­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Ba­kan­lık mü­fet­tiş gön­der­di. Baş­sav­cı­lık­tan alın­dım. İs­tan­bul’a nor­mal sav­cı ola­rak atan­dım. Ben dar­be­ci­le­rin emir­le­ri­ni de­ğil, hu­ku­kun ge­re­ği­ni yap­tım.”

“28 ŞU­BAT’TA YAR­GI BAS­KI AL­TI­NA ALIN­MIŞ­TIR”

28 Şu­bat sü­re­cin­de ba­şı­na gel­me­ye­nin kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Pe­tek, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “28 Şu­bat’ta yar­gı bas­kı al­tı­na alın­mış­tır. Bri­fing­ler bu­nun en so­mut ör­ne­ği­dir. Hak­kım­da da­va aç­mak için oda­mı di­dik di­dik ara­dı­lar. Te­rör ör­gü­tü­ne he­def gös­te­rir gi­bi be­ni ko­ru­ma­sız İs­tan­bul’a gön­der­di­ler. Bas­kı­yı sa­de­ce ben gör­me­dim. Ai­le­me de ya­şat­tı­lar. Eşim ve ço­cuk­lar çok te­dir­gin ol­du­lar. Çar­kı­fe­lek isim­li ya­rış­ma prog­ra­mı­nın te­le­fon­la­rı­nı be­nim evi­me yön­len­dir­di­ler. Bir telefonu kapatıyor­sunuz diğeri çalıyor. Bana seni rahat bırak­mayız mesajı ver­diler.”

Hasan Tosun / Yeni Akit

HABERE YORUM KAT