1. YAZARLAR

  2. Abdurrahman Dilipak

  3. N’olacak bu Kürt meselesi?
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

N’olacak bu Kürt meselesi?

A+A-

 

Te­rör ko­nu­su mu der­si­niz, adı­na Kürt so­ru­nu mu, in­san hak­la­rı so­ru­nu mu, ne der­se­niz de­yin, so­nuç­ta or­ta­da bir so­run var. Kan kay­be­di­yo­ruz ve bu ka­nın dur­ma­sı ge­rek. Bu­nun için de bir şey­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek.

33 yıl­dır uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar fay­da ver­me­di. Hat­ta 100 yıl­dır ay­nı ba­tak­lık­ta de­be­le­ni­yo­ruz.. Bu işin bu şe­kil­de de­vam et­me­si sa­de­ce İs­ra­il’in, maf­ya­nın işi­ne ya­rar.. Çe­te­le­rin işi­ne ya­rar.. Böl­ge dı­şı dev­let­le­rin bur­nu­nu böl­ge­ye sok­ma­sı­na ya­rar.

Es­ki hal mu­hal! Bu­nu gö­re­lim. “Ulus dev­let” ka­fa­sı ile bu işin çö­zü­le­me­ye­ce­ği­ni gör­müş ol­ma­mız ge­rek..

Pe­ki, bun­dan son­ra ne ola­cak? Öca­lan, “Ben bu­ra­da­yım ve ka­nın dur­ma­sı için gö­rüş­me­ye ha­zı­rım” me­sa­jı ve­ri­yor.. Baş­ba­kan da da­ha ön­ce ka­nın dur­ma­sı için “ge­re­kir­se Öca­lan’ın da sü­re­ce ka­tı­la­bi­le­ce­ği” yö­nün­de me­saj­lar ver­miş­ti..

Sa­nı­rım iş; PKK me­se­le­si ile sı­nır­lı ola­rak de­ğil, da­ha ge­niş kap­sam­da ele alı­nı­yor..

AB sü­re­cin­de ön­gö­rü­len ye­rel yö­ne­tim özerk­lik şar­tı­nın ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­le­ce­ği­ne da­ir bir­ta­kım ipuç­la­rı ya­ka­la­na­bi­lir AK Par­ti kong­re­sin­de­ki açık­la­ma­lar­dan.

Bar­za­ni’nin top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­sı önem­li.

Me­se­la Irak Kür­dis­ta­nı, kan­ton şek­lin­de Tür­ki­ye’ye bağ­la­na­maz mı? Ege­men­lik hak­la­rı Irak’ta ol­sun, ama Irak Kür­dis­ta­nı ile Tür­ki­ye ara­sın­da­ki sı­nır, Kürt böl­ge­sin­de ya­şa­yan­lar için ba­sit­leş­ti­ri­le­bi­lir ve Irak Kür­dis­ta­nı, eko­no­mik ola­rak Tür­ki­ye’ye bağ­la­na­bi­lir..

Unut­ma­mak ge­re­kir ki; Irak dev­le­ti­nin ku­ru­lu­şu, Ce­mi­yet-i Ak­vam dö­ne­min­de Ka­sım­pa­şa Kon­fe­ran­sı ile şe­kil­len­me­ye baş­la­dı ve An­ka­ra An­laş­ma­sı ile so­nuç­lan­dı. Tür­ki­ye ve İn­gil­te­re, Irak’ın ga­ran­tö­rü­dür. Ay­rı­ca ABD’nin fi­ili ola­rak Irak’ta si­ya­si bir sta­tü­sü söz ko­nu­su­dur. Bir Irak yö­ne­ti­mi var öte yan­dan.. Bir de Kürt yö­ne­ti­mi.. Çö­züm, is­ter is­te­mez bu ak­tör­ler­le uz­la­şı çer­çe­ve­sin­de bu­lu­na­cak­tır..

Tür­ki­ye, Ka­sım­pa­şa Kon­fe­ran­sı za­bıt­la­rı­nı, Ka­sım­pa­şa­lı bir Baş­ba­kan dö­ne­min­de ye­ni­den açı­yor. Bu önem­li..

Irak yö­ne­ti­mi bu­gün­kü şart­lar­da Tür­ki­ye’ye ka­pı­sı­nı ka­pat­mak is­te­se de Tür­ki­ye bir yo­lu­nu bu­lup bu ka­pı­yı açık tut­ma­sı ge­rek. Mu­sul ko­nu­su ve Ker­kük ko­nu­su­nu da bir­lik­te dü­şün­me­miz ge­rek. Bar­za­ni’yi da­ha faz­la İs­ra­il’in ku­ca­ğı­na it­me­me­miz ge­rek..

Tür­ki­ye’nin ni­hai he­de­fi bel­li.. Bü­tün sı­nır kom­şu­la­rı­mız­la pa­sa­port de­ğil, nü­fus cüz­da­nı ile ge­çiş ya­pa­bil­mek.. Irak Kür­dis­ta­nı’nı dış­la­ya­rak de­ğil, bel­ki ora­dan baş­la­ya­rak bu­nu ba­şar­ma­mız ge­re­kir..

AB ye­rel yö­ne­tim şar­tı, ge­nel çer­çe­ve­si iti­ba­rı ile za­ten de­mok­ra­tik hak­lar çer­çe­ve­sin­de ko­nu­şu­la­bi­le­cek ko­nu­lar. Ba­zı uy­gu­la­ma­lar as­lın­da tek­nik ola­rak im­kân­sız. Ba­zı­la­rı kul­la­nı­cı le­hi­ne avan­taj sağ­la­mı­yor. Me­se­la ana­dil­de sa­vun­ma, za­ten ba­zı du­rum­lar­da zo­run­lu.. Çün­kü tek ke­li­me Türk­çe bil­me­yen va­tan­daş­la­rı­mız var. Di­ğer­le­ri için Türk­çe sa­vun­ma yap­mak ken­di le­hi­ne. Kürt­çe’de ter­cü­me­yi ka­bul et­mek du­ru­mun­da ka­la­cak.

Yer isim­le­ri­nin Kürt­çe, Er­me­ni­ce ya­zıl­ma­sı­na ge­lin­ce, eğer o yer­le­şim böl­ge­sin­de yo­ğun­luk o şe­kil­de ise ne­den ol­ma­sın.. İn­gi­liz­ce ya­zı­yo­ruz da Kürt­çe de ya­zıl­sa ne olur? Mar­din’de Arap­ça.. Za­ten Türk­çe ola­cak. So­nuç­ta bun­lar hal­kın ha­kem­li­ğin­de, ye­rel mec­lis­ler ya da mer­ke­zi hü­kü­met, TBMM ka­ra­rı ile ola­cak şey­ler..

Her­ke­sin bu ira­de­ye bo­yun eğ­me­si şar­tı ile so­run çık­maz.. Yok­sa zor oyu­nu bo­zar. İnat­la­şa­rak bir ye­re va­rıl­maz..

Hal­kın ha­kem­li­ği­ne gü­ve­ni­yor­sa­nız, bu­yu­run her şe­yi açık yü­rek­li­lik­le ko­nu­şa­lım.. Her­kes ete­ğin­de­ki ta­şı dök­sün.. Ön­ce ko­nu­şa­lım. Bir­bi­ri­mi­zi din­le­ye­lim. An­la­ya­lım..

Ge­re­kir­se re­fe­ran­dum ya­pı­lır. Ko­nu par­la­men­to­ya ge­lir.

Ba­zı dü­zen­le­me­ler hü­kü­met ka­ra­rı ile ya­pı­lır.. Ada­let, in­san hak­la­rı, hu­kuk dev­le­ti ge­rek­le­ri açı­sın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­ken iş­le­rin ni­za­sız, pa­zar­lık­sız ya­pıl­ma­sı ge­rek za­ten. Hem de her­kes için, he­men..

Bu ya­sak­çı man­tık, inat­laş­ma­yı ge­tir­di. Bu işin bu nok­ta­ya gel­me­si­nin asıl se­be­bi “Dün­ya Türk ol­sun” an­la­yı­şı, “Ne mut­lu Tür­küm di­ye­ne” an­la­yı­şı, “Tür­ki­ye Türk­le­rin­dir” an­la­yı­şı.. Bun­la­rın bi­ri­le­ri­nin ka­fa­sın­da, gön­lün­de ne an­la­ma gel­di­ği­ni an­la­mak için, me­se­la bu­nun bir ben­ze­ri­nin Bul­ga­ris­tan’da ya­şan­dı­ğı­nı dü­şü­ne­lim. Me­se­la ora­da de­sin­ler ki; “Ne mut­lu Bul­ga­rım di­ye­ne..” Bu sö­zü da­ğa ta­şa yaz­sın­lar. Okul­lar­da ço­cuk­la­ra bu­nu ant şek­lin­de her gün tek­rar­lat­sın­lar.. Me­se­la de­sin­ler ki “Dün­ya Bul­gar ol­sun!”, de­sin­ler ki “Bul­ga­ris­tan Bul­gar­la­rın­dır..” Ora­da­ki kar­deş­le­ri­miz ne his­se­der­ler aca­ba?

As­lın­da so­ru­nun çö­zü­mü çok açık: Bul­ga­ris­tan’da­ki Türk­ler ve Müs­lü­man­lar için ne is­ti­yor­sa­nız, bu­ra­da öte­ki­le­re on­la­rı ve­rin!

Ada­let­le mu­ame­le edin, ba­rı­şı ar­zu­la­yın, öz­gür­lük­ten ya­na olun. Unut­ma­ya­lım ki; ilk ha­ram, ilk la­net ırk­çı­lı­ğa­dır.. “Fikr-i kav­miy­ye­ti tel’in edi­yor Pey­gam­ber..” Si­yo­nizm­den bu ka­dar nef­ret edil­me­si­nin ne­de­ni ırk­çı id­di­alar­dır.

Biz he­pi­miz Adem’in ço­cuk­la­rı­yız.. Yok­sa doğ­du­ğu­muz ana-ba­ba­yı biz seç­me­dik. Doğ­du­ğu­muz top­ra­ğı ve za­ma­nı biz seç­me­dik..

Te­laş et­me­yin.. So­nuç­ta Al­lah’ın (cc) de­di­ği ola­cak. Kim­se Al­lah’ı bir şe­ye zor­la­ya­maz. Biz­ler bu sü­reç­te yap­tık­la­rı­mız­la sa­de­ce ken­di amel def­te­ri­mi­zi dol­dur­muş ola­ca­ğız.. Bi­ze ha­yır gi­bi ge­len şey­de şer, şer gi­bi ge­len şey­de ha­yır mu­rat et­miş ola­bi­lir. Al­lah di­ler­se ka­fir­le­ri bi­le di­ni­ne hiz­met et­ti­re­bi­lir.. İş­le­rin sey­rini değiş­tirebilir. Önem­li olan bizim O’nun rızasına talip ol­mamız­dır. Selâm ve dua ile..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT