1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Liberaller cevap versin: Batıda da okul yakan var mı?
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Liberaller cevap versin: Batıda da okul yakan var mı?

A+A-

BDP mil­let­ve­kil­le­ri, okul sal­dı­rı­la­rı hak­kın­da aca­ba ne dü­şü­nü­yor­lar?

Ger­çek­ten me­rak edi­yo­rum.

BDP’li mil­let­ve­kil­le­ri­nin bü­yük ço­ğun­lu­ğu, ken­di ço­cuk­la­rı­nı özel okul­la­ra gön­de­ri­yor­lar. 

Özel okul der­din­de de­ği­lim..  

Ama ço­cuk­la­rı­nı bu sis­te­min için­de­ki okul­la­ra gön­de­ri­yor­lar. Hat­ta kla­sik okul­lar da de­ğil, azın­lık oku­lu di­ye­bi­le­ce­ği­miz ya­ban­cı­la­rın ko­lej­le­ri­ni, üni­ver­si­te­le­ri­ni bi­le ter­cih edi­yor­lar da.. 

PKK’lı­la­rın böl­ge­de­ki okul­la­ra sal­dı­rı­la­rı­nı ne ile izah edi­yor­lar?

Eğer “Bu sis­te­min okul­la­rı­na ço­cu­kla­rı­mı­zı gön­der­mek is­te­mi­yo­ruz. Onun için okul­la­ra sal­dı­rı dü­zen­le­ni­yor” di­yor­lar­sa..

BDP mil­let­ve­kil­le­ri, ken­di ço­cuk­la­rı­nı da, to­run­la­rı­nı da, git­tik­le­ri özel okul­lar­dan çek­sin­ler.
Ki, PKK’nın yap­tı­ğı okul sal­dı­rı­la­rı hak­kın­da tek ke­li­me et­me­me­le­ri­nin bir an­la­mı ol­sun.
Ken­di­le­ri sis­te­min okul­la­rı­na git­miş­ler. Ken­di ço­cuk­la­rı­nı sis­te­min okul­la­rı­na gön­der­miş­ler. Gön­der­me­ye de­vam edi­yor­lar. Ama böl­ge­de­ki fa­kir-fu­ka­ra­nın ço­cuk­la­rı­nın git­tik­le­ri okul­la­rın ya­kı­lıp yı­kıl­ma­sı­na se­yir­ci ka­lı­yor­lar!

Oy­sa, böl­ge­de şu ve­ya bu gös­te­ri­de, bir ço­cuk kü­çü­cük za­rar gör­dü­ğün­de kı­ya­me­ti ko­par­tan­lar, bun­lar de­ğil mi?

Ko­part­sın­lar, hak­la­rı­dır.. 

Ama sa­mi­mi ol­sun­lar..

Böl­ge ço­cuk­la­rı­nın git­tik­le­ri okul­la­rın ya­kıl­ma­sı, böl­ge­ye na­sıl öz­gür­lük ge­ti­re­bi­lir?

Üs­te­lik  tam da se­çim­lik Kürt­çe ders­le­ri­nin ko­nul­du­ğu yıl, bu yak­ma iş­le­ri baş­la­dı ise.. Bu­nun ar­ka­sın­da Kürt ço­cuk­la­rı­nın hak­la­rı­nı ko­ru­ma de­ğil, tam ak­si­ne Kürt ço­cuk­la­rı­nın bi­linç­len­me­si­ni ön­le­me­nin ya­ttı­ğı­nı gör­mek, hiç de zor ol­ma­sa ge­rek.

PKK’nın ne mal ol­du­ğu bel­li. BDP’li­le­rin ne mal ol­du­ğu bel­li.

Ya li­be­ral­le­ri­mi­zin, söz­de ay­dın­la­rı­mı­zın ha­li ne?

Gal­ler’i ör­nek ve­ri­yor­lar­dı. İs­pan­ya’yı ör­nek ve­ri­yor­lar­dı..

Hay­di koç­lar, ör­nek ver­di­ği­niz ül­ke­ler­den, okul yak­ma ben­ze­ri bir ey­le­mi, bi­ze gös­ter­se­niz ya..

Ders al­mak için Gal­ler’e gi­di­yor­su­nuz ya.

İs­pan­ya’da, Tür­ki­ye’ye ör­nek­lik ol­ma­sı için  ge­zi­ler ter­tip­li­yor­su­nuz ya..

Hay­di git­ti­ği­niz, gez­di­ği­niz yer­ler­den bir ör­nek ve­rin.

Ora­lar­da­ki te­rör ör­güt­le­ri, okul­la­rı yak­ma­ya va­ran bir ted­hiş ha­re­ke­ti için­de miy­di­ler, bir izah edin ba­ka­lım.

Ki, biz de si­ze hak ve­re­lim, “Vay ca­nı­na, on­la­rın ba­şın­dan da, tam bi­zim ba­şı­mız­dan ge­çen­ler geç­miş. Bi­re­bir ay­nı. Öy­le ise, on­la­rın tec­rü­be­sin­den ya­rar­la­na­lım” di­ye­lim..

Hay­di Ali Bay­ra­moğ­lu.. Hay­di Cen­giz Çan­dar.. Hay­di Mit­hat San­car..

bo­yu­nu­zu.. Gö­re­yim

Hay­di Ha­san Ce­mal, “okul yak­ma­la­rı”nın da ki­ta­bı­nı yaz..

PKK’nın ne için okul­la­rı yak­tı­ğı­nı öy­le iki sa­tır­lık ka­ra­la­ma­lar­la de­ğil, söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı­na ver­di­ğin öne­mi ve­re­rek yaz..

Ajan­dan­da, bir Kan­dil se­fe­ri da­ha var­sa, or­da­ki­le­re sor: “Okul­lar ya­kı­lın­ca, Kürt ço­cuk­la­rı ay­dın­lanmış mı ola­cak? Za­ten böl­ge ço­cuk­la­rı aley­hi­ne, ü­ni­ver­si­te im­ti­han­la­rın­da bir fır­sat eşit­siz­li­ği var. Okul­lar ya­kı­lın­ca, bu eşit­siz­lik gi­de­ril­miş mi ola­cak?” 

Ha­zır­la so­ru­la­rı­nı. Ve sor, te­rö­rist­ba­şı­na..

De­vam et so­ru­la­rı­na: “Kürt­çe mü­zik din­le­me­nin ya­sak ol­du­ğu Tür­ki­ye’de, okul­la­ra se­çim­lik Kürt­çe der­si kon­ul­du. Kız­gın­lı­ğı­nız bu­na mı? Ni­ye geç­ti­ği­miz yıl, ön­ce­ki yıl, on­dan ön­ce­ki yıl ol­ma­yan okul yak­ma ey­lem­le­ri  baş­la­dı? Ni­ye?.. Kürt­çe­nin öğ­re­nil­me­si­ni is­te­mi­yor mu­su­nuz?”

So­ru­lar uzar gi­der..

Ger­çek­ten ga­ze­te­ci­lik yap­mak is­ti­yor­sa­nız, bu so­ru­la­rı so­rar­sı­nız...

Yok öy­le.. Sır­tı­na par­ka gi­yip, te­rö­rist­le ben­ze­şe­rek, “ga­ze­te­ci­lik yap­tım” ma­val­la­rı­nı oku­mak..

Ga­ze­te­ci­lik, gi­dip gö­rüş­tü­ğün te­rö­rist­e, bu so­ru­la­rı sor­mak­tan ge­çer.

Bu so­ru­la­rı so­ra­mı­yor­san, sen ga­ze­te­ci de­ğil­sin, bay Ce­mal.

Ta­li­mat al­ma­ya git­miş­sin, ta­li­ma­tı­nı alıp, ge­lip yaz­mış­sın.

Baş­ka iza­hı yok, yap­tık­la­rı­nı­zın..

Dü­rüst olun.

Der­di­niz; Kürt ço­cuk­la­rı­nın hak­la­rı ise, o ço­cuk­la­rı ön­ce PKK’dan ko­ru­yun..

Dev­let o ço­cuk­la­ra za­rar ve­rir­se, na­sıl ol­sa dev­let­ten bir şe­kil­de he­sa­bı so­ru­lur.

Ama PKK’nın ver­di­ği za­ra­rı, kim­den so­ra­cak­sı­nız?

Ken­di ço­cuk­la­rı­nı­zı el be­bek-gül be­bek eği­tir­ken, is­tis­mar et­ti­ği­niz Kürt ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ne se­yir­ci kal­ma­nız, ger­çek yü­zü­nü­zü de or­ta­ya çı­kı­yor..

Biz bu­nu bi­li­yo­ruz da..

Di­le­rim, bil­me­yen­ler de öğ­ren­miş olur!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT