Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

Kurban

A+A-

Kur­ban Bay­ra­mı’na kaç gün kal­dı?

10 gün son­ra bay­ram..

Bir ay ön­ce, Su­ri­ye’de­ki tra­je­di­nin bit­me­si­ni bek­li­yor­duk.

Bu ara­da önem­li ge­liş­me­ler ol­du.. Ama hâ­lâ kan ak­ma­ya de­vam edi­yor.

Bir yan­dan da Esat için çem­ber da­ra­lı­yor ve Esat re­ji­mi gi­de­rek da­ha da yal­nız­la­şı­yor.

Ka­sım ayı ile bir­lik­te yağ­mur­la­rın baş­la­ma­sıy­la, in­san­lık dra­mı­nın da­ha da de­rin­leş­me­sin­den en­di­şe edi­li­yor. Onun için bir an ön­ce ko­nu­nun çö­zül­me­si ge­re­ki­yor. An­cak so­ru­nun çö­zü­mü­nün önün­de üç en­gel var: Tür­ki­ye’nin eli­ni ko­lu­nu bağ­la­ma­ya ça­lı­şan CHP, İran ve Rus­ya.

Tür­ki­ye, ABD ile iş­bir­li­ği ya­pı­yor di­ye suç­la­yan­la­rın ken­di­le­ri, Esat re­ji­mi ve Rus­ya ile ay­nı pa­ra­lel­de si­ya­set ya­pı­yor­lar.. Bu­nu ya­par­ken de bu du­ru­mu hiç so­run et­mi­yor­lar.
CHP ar­tık sa­de­ce Er­ge­ne­kon’un avu­ka­tı de­ğil, ay­nı za­man­da Esat re­ji­mi­nin, İran ve Rus­ya’nın avu­ka­tı..

Tür­ki­ye­yi ba­tı yan­daş­lı­ğı ile suç­la­yan­lar, ne­den­se Su­ri­ye­yi ve İra­nı, Rus­ya yan­daş­lı­ğı ile suç­la­mı­yor­lar..

Son gen­so­ru oy­la­ma­sı sı­ra­sın­da saf­la­rı­nı bel­li et­ti­ler.

Tür­ki­ye, Su­ri­ye’den as­ke­ri an­lam­da ve te­rör yo­lu ile açık bir şe­kil­de sal­dı­rı­ya ma­ruz kal­mış­ken CHP’nin iz­le­di­ği po­li­ti­ka dü­şün­dü­rü­cü­dür.

CHP, ik­ti­da­rı zor du­ru­ma dü­şü­re­cek her işe evet de­mek­te­dir..

As­lın­da bu po­li­ti­ka­sı ile de­şif­re ol­muş du­rum­da.. Bu an­lar­da CHP, Tür­ki­ye’ye za­rar ve­rir­ken ken­di­ni de tü­ke­ti­yor.

Ge­çen gün Ço­rum’day­dım.. MTTB’nin dü­zen­le­di­ği bir kon­fe­rans­ta ko­nuş­ma­cı idim. Ço­rum İlim Yay­ma Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı avu­kat ar­ka­daş­la 12 Ey­lül dar­be gün­le­rin­de ya­şa­nan­la­rı ko­nu­şu­yor­duk da, o gün­ler­de ya­şa­nan­lar ger­çek­ten in­sa­nın ka­nı­nı don­du­ran tür­den şey­ler­di. CHP - DSP çiz­gi­sin­de si­ya­set ya­pan­la­rın ya­ta­cak yer­le­ri yok.. Mil­let; Sey­fi Ok­tay’la­rın, Sa­bih Ka­na­doğ­lu’la­rın, Mo­ğul­tay’la­rın dö­ne­mi­ni unut­ma­dı. Son gün­ler­de o dö­ne­min ta­nık­la­rı­nın Mec­lis’te an­lat­tık­la­rı ha­fı­za­la­rı­mız­da ye­ni­den can­la­nı­yor. Nuh Me­te Yük­sel’in dün ya­şa­nan­la­rı sa­vun­ma­sı, o gün­le­ri ya­şa­yan­lar için bu­ruk bir te­bes­sü­me yol açı­yor.
Bi­zim Ha­san Ka­ra­ka­ya ve Ha­san Hü­se­yin Ma­den’in ba­şın­dan ge­çen­ler, Nuh Me­te için utanç ola­rak ye­ter de ar­tar bi­le.

Bu olay­lar her­ke­sin gö­zü önün­de ya­şan­dı. Hem de fü­tur­suz­ca! “Biz yap­tık, ol­du” ha­va­sın­day­dı­lar. Kim­se­nin ken­di­le­rin­den bu­nun he­sa­bı­nı so­ra­ca­ğı­nı dü­şün­me­di­ler. Çün­ki bu dü­zen on­la­ra gö­re bin yıl sü­re­cek­ti..

Ha­kim, sav­cı, avu­kat, po­lis.. Emek­li ve hâ­lâ gö­re­vi ba­şın­da­ki­ler.. Bil­dik­le­rini, duy­duk­la­rını; hu­kuk dı­şı ko­nu­la­rı il­gi­li sav­cı­la­ra ve Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’na gön­der­me­ye ça­ğı­rı­yo­rum.

Özel­lik­le de avu­kat ar­ka­daş­lar bu ko­nu­da ön­cü­lük yap­ma­lı. Avu­kat­lar o dö­nem­de çok şey ya­şa­dı, gör­dü, duy­du. “Dar­be­ci ba­ro” sı­fat­la­ma­sı­nın dı­şın­da ka­lan ba­ro­lar avu­kat­la­ra çağ­rı ya­pa­rak, o dö­ne­me iliş­kin bil­gi, bel­ge sa­hi­bi olan­lar, ta­nık­lık­la­rı­nı pay­laş­mak is­te­yen hu­kuk adam­la­rı­nın ta­nı­klık­la­rı­nı ra­por­laş­tı­ra­rak Mec­lis ko­mis­yo­nu­na ve il­gi­li sav­cı­lık­la­ra gön­de­re­bi­lir­ler.

Bu dö­nem­de ya­şa­nan­lar as­lın­da kim kim­dir bil­mek için eş­siz bir fır­sat ol­du.. Tür­ki­ye için çok pa­ha­lı bir sü­reç ya­şı­yo­ruz. Ama ay­nı şe­kil­de çok de­ğer­li bir tec­rü­be de ka­za­nı­yo­ruz.

Esat re­ji­mi gi­der­ken be­ra­be­rin­de dost­la­rı­nı da sü­rük­le­ye­cek.

Bu ara­da, Tür­ki­ye­ye ge­len Su­ri­ye­li­le­rin sa­yı­sı 100.000 i aş­tı. Bir baş­ka ge­liş­me da­ha ol­du, Esa­t’ın as­ker­le­ri mu­ha­lif­ler­den can­larını kur­tar­mak için on­lar da Tür­ki­ye­ye sı­ğın­ma­ya baş­la­dı­lar.. Bu ara­da bay­ram sü­re­sin­ce ateş­kes ol­sun di­ye bir ta­kım gi­ri­şim­ler var. Ba­ka­lım ne ola­cak. Bay­ram son­ra­sı fi­nal ya­şa­na­cak sa­nı­rım..

Esat’la bir­lik­te, onun dost­la­rın­dan da kur­tu­la­ca­ğız.

Kur­ban Bay­ra­mı in­şal­lah Su­ri­ye­li kar­deş­le­ri­miz için de kur­tu­luş ve­si­le­si olur.

En azın­dan kış gel­me­den Tür­ki­ye sı­nır böl­ge­sin­de, bir gü­ven­lik ko­ri­do­ru oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek. Ak­si hal­de Tür­ki­ye, cid­di bir göç dal­ga­sı ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir. CHP’nin bu göç dal­ga­sı ve sı­nı­rı­mız­da ya­şan­ma­sı muh­te­mel in­san­lık tra­je­di­si ile il­gi­li bir öne­ri­si var mi?

Su­ri­ye’de bu­gün ya­şa­nan­lar sa­nı­rım en çok da İs­ra­il’i mem­nun edi­yor­dur. CHP’li­ler bu du­rum kar­şı­sın­da ne his­se­di­yor­lar aca­ba?

CHP’nin, AK Par­ti kar­şı­tı söy­lem­le­ri de en çok bu çev­re­le­ri mem­nun edi­yor ol­sa ge­rek.

Er­ge­ne­kon­cu­lar kan­lı ey­lem plan­la­rı ile Tür­ki­ye’yi Su­ri­ye yap­mak is­ti­yor­lar­dı, ama ba­şa­ra­ma­dı­lar. Şim­di CHP, on­la­rın bu mi­ra­sı­na sa­hip çı­ka­rak Su­ri­ye re­ji­mi­ni des­tek­li­yor.

CHP’li­ler ne ka­dar is­ter­ler­se is­te­sin­ler, Ya­zı­cı­oğ­lu’nun ifa­de­si ile “Tür­ki­ye, Su­ri­ye ol­ma­ya­cak”..

Se­lâm ve dua ile..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT