1. HABERLER

  2. HABER

  3. Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyor: Koalisyonu Blok Kursun
Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyor: Koalisyonu Blok Kursun

Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyor: Koalisyonu Blok Kursun

Kemal Kılıçdaroğlu 7 Haziran seçimleri ardından tanımladığı ve MHP'nin reddettiği yüzde 60'lık blokta ısrarcı. Kılıçdaroğlu, MHP ve HDP'ye "Her şey bitmiş değil. Gelin hükümeti birlikte kuralım" çağrısında bulundu.

A+A-

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından hükümetin kurulması çalışmalarına başlanması için geri sayım sürerken, partilerin de olası bir koalisyona ilişkin hazırlıkları ve açıklamaları gündemdeki yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'partilerin kendi aralarında uzlaşmaları, aksi durumda üstüne düşeni yapacağı' yönündeki açıklamasının ardından CHP'yi erken seçim endişesi sardı. Kılıçdaroğlu 7 Haziran seçimleri ardından tanımladığı yüzde 60'lık bloka çağrısını yeniledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP ve HDP'ye "Her şey bitmiş değil. Gelin hükümeti birlikte kuralım" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu Sözcü gazetesinde yer alan söyleşisinde MHP'nin uzlaşmadan uzak tavrını anlamakta zorluk çektiğini ifade ederek, “Hepimizin sağ duyuyla karar vermesi gerekiyor Henüz her şey bitmiş değil" dedi.

"Bir ara­ya gel­me­ye mecburuz"

MHP'nin HDP ve CHP ile bir koalisyonu istemediğini bilmesine rağmen CHP li­de­ri “Bir ara­ya gel­me­ye ül­ke­mi­zin yük­sek men­fa­at­le­ri için mec­bu­ruz. Ye­ni gü­zel bir hü­kü­met ku­ra­lım. 7 Ha­zi­ran se­çi­min­den son­ra or­ta­ya çı­kan hal­kın oto­ri­ter­li­ğe kar­şı tav­rı­nı net bir bi­çim­de or­ta­ya koy­du­ğu hü­kü­met an­la­yı­şı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­li­m" de­di.

"MHP'­nin tav­rı­nı an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­rum"

Kılıçdaroğlu MHP'nin tavrına ilişkin ise "MHP'­nin tav­rı­nı an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­rum. Oy­sa otu­rup sağ du­yuy­la ka­rar ver­me­miz ge­re­ki­yor. Bu­gün hü­kü­met ku­rul­ma­sı bir si­ya­si par­ti­nin ira­de­siy­le tek ba­şı­na oluş­tu­ra­ca­ğı bir şey de­ğil. Ay­nı so­rum­lu­lu­ğu di­ğer par­ti­le­rin de ta­şı­ma­sı la­zım. Ay­nı so­rum­lu­luk­la so­run­la­rın üs­te­sin­den da­ha ko­lay ge­li­riz. So­nuç­ta, koa­lis­yon hü­kü­me­ti ku­rul­ma­sı­nı be­lir­le­yen halk­tır. Halk böy­le is­te­di­ği­ne gö­re, hal­kın ar­zu­la­rı­na uy­gun hü­kü­met oluş­tur­mak la­zım" ifadelerini kullandı.

"Henüz herşey bitmedi"

Seçmenin 7 Haziran'da muhalefet partilerinin bir araya gelmesi ve meydanlarda söylediklerini gerçekleştirmesi yönünde bir karar verdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu erken seçime de hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Henüz her şeyin bitmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri ola­rak ye­ni gü­zel bir hü­kü­met ku­ra­lım. 7 Ha­zi­ran se­çi­min­den son­ra or­ta­ya çı­kan hal­kın oto­ri­ter­li­ğe kar­şı tav­rı­nı net ola­rak or­ta­ya koy­du­ğu hü­kü­met an­la­yı­şı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­lim" dedi.

Bahçeli: Bu ne pişkinlik bu ne cüret

25'inci dönemin ilk MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli “Sayın Kılıçdaroğlu Başbakanlık makamını şahsıma lütfetme yetkisini kimden ve nasıl almıştır? Başbakanlık ganimeti bulmuştur da, göz tokluğu, mevki doygunluğu ve alicenaplık göstererek buna bizi mi layık görmektedir? Milletin bize vermediği yetkiyi Kılıçdaroğlu nasıl sunabilmektedir? Bu ne cürettir? Bu ne pişkinliktir? Bu manevrasıyla sözüm ona bizi zorda bırakmayı, 'her şeyi denedim, ama olmadı' uyduruk gerekçesini imal etmeyi hesaplamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, bilesin ki, bu bayat numaraları hiç kimse yemeyecektir. MHP, PKK'nın siyasi acentesi olan HDP'yle hiçbir şart altında biraraya gelmez"demişti.

HABERE YORUM KAT