1. HABERLER

  2. HABER

  3. Kardaş: Kürt So­ru­nu­nu 12 Ey­lül Ateş­le­di
Kardaş: Kürt So­ru­nu­nu 12 Ey­lül Ateş­le­di

Kardaş: Kürt So­ru­nu­nu 12 Ey­lül Ateş­le­di

TBMM Dar­be ve Muh­tı­ra­la­rı Araş­tır­ma 12 Ey­lül Alt Ko­mis­yo­nu, Di­yar­ba­kır es­ki As­ke­ri Sav­cı­sı Ümit Kar­daş’ı din­le­di.

A+A-

Di­yar­ba­kır es­ki As­ke­ri Sav­cı­sı Ümit Kar­daş, “12 Ey­lül’de Tür­ki­ye’ye de­li göm­le­ği giy­di­ril­di, hâ­lâ o gömlek­ten çı­kıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor” de­di. 12 Ey­lül dar­be­si­ne gi­den sü­reç­te po­li­sin ya­nı sı­ra Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri içe­ri­sin­de de “sağ-sol” gö­rüşler ara­sın­da ay­rı­lık­lar ol­du­ğu­nu an­la­tan Kar­daş, bu ay­rış­ma­nın ih­ti­lal ile bir­lik­te yo­ğun­lu­ğu­nu kay­bet­ti­ği­ni ifa­de et­ti.

İh­ti­lal dö­ne­min­de Kürt so­ru­nu­nu si­lah­sız ve ba­rış­çıl yol­lar­la çöz­mek için ça­ba sarf eden ba­zı Kürt entel­lek­tü­el der­nek­le­ri­nin ol­ma­sı­na kar­şın, ih­ti­lal son­ra­sı as­ke­ri yö­ne­ti­min uy­gu­la­dı­ğı bas­kı­ya pa­ra­lel ola­rak si­lah­lı güç­le­rin de et­ki­si­ni ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­di.

Kar­daş, 12 Ey­lül’de dev­le­tin Kürt­le­rin üze­ri­ne git­ti­ği­ni, iş­ken­ce­nin ve bas­kı­nın ku­rum­sal­laş­tı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Kürt­le­rin ger­çek ta­rih­sel so­run­la­rı­na ifa­de ede­bi­le­cek bir or­tam or­ta­dan kal­dı­rıl­mış­tı. Bi­linç­li bir po­li­ti­ka mıy­dı bu, de­ğil miy­di onu tam kes­ti­re­mi­yo­rum ama san­ki amaç­la­nan şuy­du; Kürt­le­rin tarih­sel ve hak­lı is­tek­le­ri­ni şid­de­te bu­laş­ma­dan nor­mal de­mok­ra­tik bir or­tam­da ifa­de edil­me­le­ri­nin önü ke­sil­mek is­ten­miş­ti ve alan ta­ma­men te­rör ve şid­det uy­gu­la­yan ör­güt­le­re kal­mış­tı. Ka­na­ati­me gö­re, bel­ki de dev­le­tin içe­ri­sin­de bir odak ya da de­rin ya­pı­lan­ma bu ama­cı güt­müş ola­bi­lir” de­di.

İh­ti­lal ile bir­lik­te gö­zal­tı sü­re­si­nin 90 gü­ne çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, ken­di­si­nin sav­cı ol­du­ğu dö­nem­de kar­şı­sı­na ge­ti­ri­len her­ke­sin iş­ken­ce­den ge­çi­ril­di­ği­ni gör­dü­ğü­nü an­la­tan Kar­daş, her­ke­se yaş ve cin­si­yet ay­rı­mı­na ba­kıl­ma­dan iş­ken­ce edil­di­ği­ni kay­det­ti.

Ce­za­ev­le­rin­den ön­ce gö­zal­tı­lar­da çok sa­yı­da ölüm ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Kar­daş, ka­tıl­dı­ğı otop­si­ler­de işken­ce iz­le­ri­nin net bir şe­kil­de gö­rül­dü­ğü­nü ve bu­nu ra­po­ru­na yaz­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Kar­daş, bu­nun ardın­dan ba­zı iş­ken­ce so­nu­cu ölen ki­şi­le­rin de hiç ge­ti­ril­me­den, “Ör­güt içi in­faz” de­ni­le­rek de­re yatakla­rı­na atıl­dı­ğı­nı sa­vun­du.

“İş­ken­ce sis­te­ma­tik ve ku­rum­sal bir şe­kil­de ya­pı­lı­yor­du ve her­kes bi­li­yor­du. Ke­nan Ev­ren da­hil her­kes iş­ken­ce­yi bi­li­yor­du” di­yen Kar­daş, bir ko­mis­yon üye­si­nin “Es­ki Baş­ba­kan­lar­dan Bü­lend Ulu­su, komisyo­na gel­di­ğin­de ‘İş­ken­ce­den ha­be­rim yok­tu’ de­di. Bu müm­kün mü?” so­ru­su­na, “San­mı­yo­rum, çün­kü her­kes bi­li­yor­du” di­ye ce­vap ver­di.

“KRAL­DAN ÇOK KRAL­CI HA­KİM VE SAV­CI­LAR”
Ümit Kar­daş, ih­ti­lal son­ra­sı as­ker­le­rin ha­kim ve sav­cı­lar üze­ri­ne bas­kı kur­du­ğu­nu, “Dev­let el­den gi­di­yor” tar­zı yön­len­dir­me­ler yap­tı­ğı­nı an­la­ta­rak ba­zı ha­kim ve sav­cı­la­rı “kral­dan çok kral­cı” ol­mak­la suçla­dı.
“On­lar ara­sın­da as­ker ça­ğır­dı­ğı za­man bı­yı­ğı­nı ke­sip gi­den­ler ol­du­ğu­nu” id­dia eden Kar­daş, si­vil ha­kim ve sav­cı­la­ra loj­man tah­sis edil­me­si ve as­ke­ri te­sis­le­re gi­riş iz­ni ve­ril­me­si gi­bi uy­gu­la­ma­la­rın o ke­si­mi çok mut­lu et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di.

Kar­daş, “12 Ey­lül’de Tür­ki­ye’ye de­li göm­le­ği giy­di­ril­di, hâ­lâ o göm­lek­ten çı­kıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

“MER­KE­Zİ GÜ­CÜN DA­ĞI­TIL­MA­SI LA­ZIM”
“TSK ile il­gi­li her­han­gi bir re­form ya­pıl­ma­dı” di­yen Kar­daş, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’ndan ay­rı­la­rak 1970’ten be­ri Ge­nel­kur­may’ın; büt­çe­si­ni, ter­fi­le­ri­ni ken­di­si­nin yap­tı­ğı­nı, böy­le bir uy­gu­la­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du.

TSK İç Hiz­met Ka­nu­nu’nun 35. mad­de­si­nin kal­dı­rıl­ma­sı­nın tek ba­şı­na bir an­lam ifa­de et­me­di­ği­ni söy­leyen Kar­daş, TSK’nın say­dam ve şef­faf ol­ma­sı­nın öne­mi­ne işa­ret et­ti.

Kar­daş, as­ke­ri okul­la­rın müf­re­da­tı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­dı. Ümit Kar­daş, “De­mi­rel git­ti gel­di, git­ti gel­di. Bir si­ya­set­çi dar­be so­nu­cu git­tiy­se tek­rar gel­di­ğin­de dar­belere kar­şı bir şey yapamıyor. Ecevit’te de böy­le ol­du” dedi. (Yeni Akit)

 

HABERE YORUM KAT