1. YAZARLAR

  2. MURAT AYDOĞDU

  3. İktidar, Devrim ve Araf’ta Fetih
MURAT AYDOĞDU

MURAT AYDOĞDU

Yazarın Tüm Yazıları >

İktidar, Devrim ve Araf’ta Fetih

A+A-

Yeryüzü seyahati, bizim için bir çeşit Araf. İnsanlık tarihi de birbirlerimizle, doğayla ve kendi nefsimizle ile ilişkilerden oluşan bir süreç. Araf’ta yürüyenlere, ariflik üzere hareketleri sonucu lütfedilen “Fetih”, İfsatları ile felaketler sunulan yıkım.

Toplumda,  mele/önde gelenlerin belirlediği iktidar üzerine siyasal yapı biçimlenir. Bu önde gelenlerin kitle ile olan bağlantısı, siyasal sistemlerin konusu ve tarihidir.

Siyasal iktidar, İfsat-Islah seçenekleri arasındaki yönetimi ile kendi azık torbasını doldurur. İktidar sahipleri, bazen melikiyet ile gasp üzere, bazen yaratılış gayesine uygun emanet bilinci ile hareket eder.

Araf:

Toplum, birçok temel ilişkilerinde istikrar1 üzere şekillenir. Önde gelenlerin istikrarı bozan zulüm ve tecavüzleri2 ile toplumsal yapıyı bozulur. Bu bozulma3 ve aşırılık4 ümmetlerin ömrünü5 belirleyen etkenlerdir. Ve Elçiler bu ümmetler için bir kurtuluş, korunma6 reçetesidir.

Nuh Kavmi7 mal ve evlatların çokluğu8 ile azdılar, toplumu sınıflara bölüp bir kısmına üstünlük verdiler, haddi aşan bir haksızlık üzere oldular9 ve malı ve çocuğu ile diktatörleşmiş birine uydular10.

Ad kavmi önde gelenleri11, ataları12 üzerindeki cahiliyeden dönmediler ve baskı13 üzere devam ettiler.

Semud kavmi önde gelenleri ve kibirlileri14, zayıf bıraktıklarına karşı15 baskıya devam ettiler ve haddi aştılar.

Lut kavmi ahlaksızlıkta16 ileri gitti.

Meyden kavmi adaleti17 çiğnediler ve insanların mallarını haksızlıkla18 sahiplendiler.

Müstekbirler, Elçi Şauyb’a19 “Mallarımız üzerinde bütün tasarruf bize aittir20” diyerek, yoksul toplum tabakalarını düşünmediler. Hatta kendilerine uymayanları tehdit ettiler.21

Zulmün artışı ve önde gelenlerin kibirleri mustazaflarda öfke ve intikam duygularına neden olur. Böylece bütün bu kavimler de kaos, şiddetli bir sarsıntı ile devrildiler.22 Kaos’un sorumluları ise topluma zulüm sunanlar23 ve buna boyun eğenler oldu. Toplumların başına gelenler, kaçınılmaz olarak24 toplumun kendi elleri ile yaptıklarının sonucudur. Önde gelenlerin baskı siyasetleri sonucu oluşan devrim, bir çığlık, mazlumların haykırışı25 bazen kaos ve bütün toplumun içine yuvarlandığı bir felakete dönüşür.

Zulüm ile abad olmaz26 ilahi uyarısı önde gelenlere bir ikaz olarak beyan edilir.

Ama Allah İman ve Salih amel üzere olanları27 kin ve nefret üzerine değil, hidayet ve hak üzerine28 yöneltir.

Şiddeti başlatan, hiçbir zaman Elçiler ve sadık takipçileri olmadı.

Bir tarafta zalimin elinden ortaya çıkan kaos’ta mustazafların yanında olmak yerine kaçıp toplumu kaos’a terk edenlerin korkaklığı. Diğer tarafta itidalsiz, kaos oluşturan maceraperest kişiler.

Bu ancak şahitliğin, vasat ümmet29 üzere olmanın aşacağı bir mücadeledir.

Fetih:

Kaos üzerine değil, fetih üzerine iktidar lütfedilenler.30

Kuran, kurtuluşu fetih31 kavramı ile açıklar. Zulmün baskısına direnenlere32 vaat edilen bir fetih.

Fetih yanlış kullanımı ile sadece savaşla kazanılan ve şiddet33 çağrıştıran değil değildir. Kalpleri açan, zihinleri genişleten, toplumlara bereket getiren34 bir kelimedir. Fetih, iman edip takva üzere olanlara verilen35 bir lütuftur. Ardından şiddeti önermeyen ve kuru kalabalıklar olsa bile, itidali öneren fetih36 gerçek kurtuluştur.

Hareketin müstekbirlere ve mustazaflara dönük iki yüzü vardır. “Devrim” müstekbir’e dönük yüzü, “Fetih” ise mustazaflara/halka dönük zihinleri açan, ıslah eden, itidal ve maslahat içeren daha geniş yüzüdür.

“Apaçık bir fetih,

Dosdoğru ve mağfiret yüklü,

İzzet ve yardım dolu,

Göklerin ve yerin ordularının sahibinden, huzur, kurtuluş ve mutluluk

Kötü zan sahiplerine karşı ise bir devrim getirecek.”37

Fetih, öncesinde fikri ve kurumsal birikimin oluştuğu, uzlaşma ve yozlaşmadan uzak, sözün ve kalemin gücü ile olgunlaşan, mübin bir beyan’ın hareketlendirdiği kavram. Fetih, düşüncelerde açılım, edilgen değil etken, at gözlüğü misali tekil fenomenlere takılmadan, geniş bakış açısı yakalamak.

Fetih ile vurgulanan toplumsal değerlerin oluşturulmadığı, vahyin eğiticiliğine bakmayan, hezeyanlardan öteye gidemeyen hareketlerde, kişiliğini temizlememiş, olgunluğu kazanamamış, kurumsal ve toplumsal ilaf müesseselerini oluşturmamış kimselerin yeni zulümler üretir.

Sadece zalimlerin inat ve kibirleri değil, bazen Kur’ani kavram olarak Maslahat ve İtidal üzere olamayanların meydanlarda gürledikleri yapılanmalar sonucu kaos doğar. Emaneti ehil olmayanlara veren toplumların, fetihleri de sağlıksız olur. Hazırlıklı olanların ise, böyle zamanlar vaat edilen varisler olarak, ıslah ve itidali tamamlamak için aktif olması gereken zamandır

İtidal/adalete dayalı ve Maslahat Üzerine Mücadele:

Yaşadığımız çağın dünya çapındaki Mele’leri/önde gelenleri ve onların haşarı çocuklarının tavrı, toplumları kaos üzerine sürmektedirler. Bunu bir komplo algılamak kolaycılığına karşılık, kitlelerin/mazlumların arkasında sağlamca durmakla lehimize çevirebileceğimiz süreç yaşıyoruz.

“Kafirler seni hapsetmek, öldürmek veya sürgün etmek için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir.” (8 Enfal 30)

“Onlar tuzaklar kurmuşlardı; oysa dağları yerinden oynatacak olsa bile, bu tuzakları hep Allah’ın elindeydi.” (14 İbrahim 46)

“…Müminleri hayır üzere mücadeleye teşvik et. Umulur ki Allah, küfredenlerin şiddet ve kuvvetlerini yok eder…  Kim, güzel bir işe aracılık ederse, onun bu işte bir nasibi olur, kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da bundan bir payı olur…  Size bir iyilik temennisinde bulunulduğunda siz de ona daha güzeli ile ya da aynısı ile karşılık verin.” (4 Nisa 84-86)

Gecenin bir yarısında ya da biraz önce kalkın.

Arafta durup dinleyin ve seyredin ve yaşayın.

Bakın! Öbek öbek kalabalıklar geçiyor, simalarından tanıdığımız.

Ellerinde küçük taşlar, taşlıyorlar şeytanlarını.

Ötelerlerden bir put daha devriliyor ateş çukuruna doğru.

Kalabalıkların içine dalmak için can atıyorsun.

Sağa sola dağılmış kalabalıklar.

Kimi şaşkın, gözü dönmüş.

“Bizi yüzüstü bıraktılar!

Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.”

Kimi si de arifane yürüyor,  sıratı mustakim.

“Bizi buraya yönelten Allah’a hamdolsun,  

Kitap üzere olmasaydık, doğru yolu bulamazdık.”

 

 

Dipnotlar: Ayetler/İşaretler

1                     Mustekarruv/istikrar 7 Araf 24

2                     Aduvv/adavet 7 Araf 24

3                     Tusrifu/israf 7 Araf 31

4                     Fevahişe/aşırılık 7 Araf 33

5                     Eceluhum/ömür 7 Araf 34

6                     Meniteka/takva 7 Araf 35

7                     7 Araf 59

8                     Eksera emvalev ve evlada 9 Tevbe 69

9                     Azleme ve atğa/zulüm ve tuğyan 53 Necm 52

10                 Yezidhu malı-uhu ve veleduhu/malı ve çocukları fazla 71 Nuh 21

11                 Meleullazine 7 Araf 66

12                 Abauna/babaları 7 Araf 70

13                 Sultan/baskıcı 7/71

14                 Meleullezine estekberu 7 Araf 75

15                 Tud’ifu7zayıf bırakılanlar 7 Araf 75

16                 Fahişete 7 Araf 80

17                 Mizan/ölçü 7 Araf 85

18                 Tebhasun nase eşyahum 7 Araf 85

19                 7 Araf 85

20                  Nef'ale fi emvalina ma neşa' 11 Hud 87

21                 7 Araf 90

22                 Racfetu ve darihim/sarsıntı ve devrim 7 Araf 78

23                 Enfusehum yazlimun/ nefislerine zulmedenler 9 Tevbe 70

24                 Kulli ummetin ecelun/Her ümmetin bir ömrü vardır  Araf 34

25                 Sayha/çığlık 11 Hud 94

26                 Zulmel lil ibad 40 Mü’min 31

27                 7 Araf 42

28                 7 Araf 43

29                 Ummetev vesetal 2 Bakara 143

30                 28 Kassas 5

31                 48 Fetih 1

32                 5 Maide 52

33                 14 İbrahim 12-15

34                 Fetahna aleyhim berakatim, 7 Araf  96

35                  Vettekav le fetehna aleyhim berakatim/Takvalılar üzerine bereket açardık, 7 Araf 96

36                 8 Enfal 19

37                 48 Fetih 1-6, Dairat/devriliş, kötü bir çember/yıkılış, 48 Fetih 6

YAZIYA YORUM KAT

4 Yorum