1. YAZARLAR

  2. Abdurrahman Dilipak

  3. İade-i muhakeme
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

İade-i muhakeme

A+A-

10 Ekim’de (ya­rın) “Er­ka­ya da­va­sı”nın ia­de-i mu­ha­ke­me ka­ra­rın­dan son­ra, ilk du­ruş­ma­sı var..

Da­ha ön­ce yaz­mış­tım; Şiş­li Te­rak­ki da­va­sı ise Yar­gı­tay’da, ka­rar aşa­ma­sın­da.

Bu ara­da AİHM’de bek­le­yen iki da­vam var. Bi­ri Er­ka­ya da­va­sı ile il­gi­li yap­tı­ğım baş­vu­ru, öte­ki­si Hur­şit To­lon ve Çe­tin Do­ğan’ın müş­te­ki ol­du­ğu Has­dal 6. Ko­lor­du As­ke­ri Mah­ke­me­si’nde­ki da­va­lar..

Ne­re­den ne­re­ye. Ara­dan 12 yıl geç­ti ve bu da­va­lar hâ­lâ de­vam edi­yor..

Bu mah­ke­me­le­rin ver­dik­le­ri ka­rar­lar­la il­gi­li HSYK’ya yap­tı­ğım suç du­yu­ru­su da yar­gı­la­ma so­nuç­la­rı­nı bek­li­yor ol­sa ge­rek.

Ba­kar­sı­nız, TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­na ver­di­ğim, Er­ka­ya ve Şiş­li Te­rak­ki da­va­la­rı, ga­ze­tey­le il­gi­li 312 Ge­ne­ral da­va­sı gi­bi da­va­lar 28 Şu­bat’ı so­ruş­tu­ran sav­cı­la­rın il­gi­si­ni çe­ker; ken­di­le­ri bu da­va­la­rı, 28 Şu­bat’ın yar­gı­yı na­sıl tes­lim al­dı­ğı­nı gös­ter­me­si açı­sın­dan ör­nek da­va ola­rak id­di­ana­me­le­ri­ne da­hil eder­ler.. Bel­ki TBMM Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu üye­le­ri ya da ko­mis­yon, id­di­ala­rı de­ğer­len­dir­mek üze­re Ada­let Ba­kan­lı­ğı’na, ya da Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na ve­ya Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı ve Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­na ve­ya HSYK’ya gön­de­rir.

Her ha­lû­kâr­da bu da­va­lar bir şe­kil­de ye­ni­den gün­de­me ge­le­cek.

Be­nim yap­tı­ğım baş­vu­ru­la­ra ce­vap ala­ma­mam du­ru­mun­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’ne bi­rey­sel baş­vu­ru yo­lu da açık..

Hur­şit To­lon ve Çe­tin Do­ğan’ın ha­li yü­rek­ler acı­sı.. Adam­lar or­ge­ne­ral­lik­ten er­li­ğe doğ­ru tam gaz ko­şu­yor­lar.. 312 Ge­ne­ral da­va­sı­na ko­nu olan ya­zı­da, “On­ba­şı bi­le ola­ma­ya­cak­lar” ifa­de­si var­dı. Bu id­dia ger­çek ol­du. Bu gi­diş­le “On­ba­şı bi­le ola­ma­ya­cak­lar”

Er­ka­ya öl­dü git­ti. “Hak­kı­mı he­lal et­mi­yo­rum” de­di­ğim id­di­ası ile be­ni mah­kûm et­miş­ler­di, bu­gün yüz­bin­ler­ce ki­şi, 28 Şu­bat­çı­la­ra hak­kı­nı he­lal et­me­di­ği­ni söy­lü­yor.

28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sın­da mut­la­ka Er­ka­ya’nın ser­ma­ye ile iliş­ki­le­ri, ban­ka he­sap­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek..

Oğ­lu­nun bir iti­ra­fı var; “Ba­bam ya­şa­say­dı, bu­gün o da içe­ri­de olur­du” di­yor..

Bel­ki ai­le­si “öl­dü ve def­te­ri ka­pan­dı” di­ye dü­şü­ne­bi­lir, ama Er­ka­ya’nın sü­reç­te­ki ro­lü ve iliş­ki­le­ri so­ruş­tu­rul­ma­dan 28 Şu­bat so­ruş­tur­ma­sı ek­sik ka­lır.. O dö­nem­de­ki hak­sız mal ik­ti­sa­bı id­di­ala­rı­nın da so­ruş­tu­ru­la­rak usul­süz mal edin­me­nin tes­bi­ti du­ru­mun­da bun­la­rın ha­zi­ne­ye irad kay­de­dil­me­si ge­re­kir..

Ba­na gö­re 28 Şu­bat’ta dar­be­ci ge­ne­ral­ler­le iş­bir­li­ği ya­pan ga­ze­te­ci­le­rin de, pat­ron­la­rın da, si­ya­si­le­rin, bü­rok­rat­la­rın, STK ve oda tem­sil­ci­le­ri­nin de sor­gu­lan­ma­sı ve ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı ge­re­kir..

Ve ta­bii ıs­mar­la­ma ka­rar­lar ve­ren yar­gıç­la­rın, ıs­mar­la­ma da­va­lar açan sav­cı­la­rın da yar­gı­lan­ma­sı, o dö­nem­de ve­ri­len bu tür ka­rar­la­rın ye­ni­den ele alın­ma­sı ge­re­kir..

Bu ki­şi­ler emek­li ol­muş ol­sa­lar bi­le sa­nık san­dal­ye­le­ri­ne otur­tul­ma­la­rı ya­nın­da mal var­lık­la­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı ge­re­kir.

Bun­la­rın ço­ğu or­tak. İna­nıl­maz ser­vet sa­hi­bi ol­du­lar. Va­kıf ve ha­zi­ne, or­man ara­zi­le­ri­ni yağ­ma­la­dı­lar.. Ka­mu ban­ka­la­rı­nın içi­nin bo­şal­tıl­ma­sın­da bun­lar tam bir iş­bir­li­ği için­de, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık ya­pan suç ör­gü­tü gi­bi ça­lış­tı­lar. İs­tan­bul’da, An­tal­ya, Muğ­la, İz­mir, Ça­nak­ka­le, Ba­lı­ke­sir, Te­kir­dağ, Bur­sa, her yer­de yağ­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­na iliş­kin ha­ber­ler do­laş­tı or­ta­lık­ta, ama hiç­bi­ri­nin üze­ri­ne gi­dil­me­di. Bun­la­ra yar­gı iş­le­mi­yor­du za­ten o gün­ler­de..

O gün­ki şart­lar­da, dar­be ya­par­lar­sa, tu­tuk­la­ya­cak­la­rı ga­ze­te­ci-ya­zar sa­yı­sı 25, bun­lar­dan 19’una kar­şı ope­ras­yon plan­lan­mış.. 137’si ise bu çe­tey­le iliş­ki­li. Yar­gı­da da du­rum fark­lı de­ğil.. Mo­ğol­tay dö­ne­min­de, Sey­fi Ok­tay dö­ne­min­de ya­şa­nan­lar, kad­ro­laş­ma ça­ba­la­rı utanç ve­ri­ci idi.. Kı­lıç­da­roğ­lu bun­la­ra hiç de­ğin­mi­yor..

Ne de­miş­ler: “Al­ma maz­lu­mun ahı­nı, çı­kar ahes­te ahes­te”. İş­te böy­le. Dün yap­tık­la­rı, bu­gün ayak­la­rı­na do­la­şı­yor bi­ri­le­ri­nin.

İa­de-i mu­ha­ke­me ta­le­bi­miz ad­li ta­til­de ele alın­dı. Mah­ke­me­nin asıl ha­ki­mi ta­til­de olun­ca, ia­de-i mu­ha­ke­me ka­ra­rı­nı nö­bet­çi ha­kim ver­di. Şim­di mah­ke­me­nin asıl ha­ki­mi gö­re­ve baş­la­dı ve ilk du­ruş­ma­ya o gi­re­cek, ama ocak ayı­na gün ve­rir­se, o za­man bu ha­kim emek­li ola­cak ve eğer ye­ni ha­kim ata­ma­sı ger­çek­leş­mez­se du­ruş­ma­ya yi­ne nö­bet­çi ha­kim çı­ka­cak ve son­ra asıl ha­kim ba­ka­cak da­va­ya..

İlk ka­ra­rı ve­ren ha­kim emek­li olup git­miş, ama 12 yıl­dır sür­dür­dü­ğüm bu hu­kuk da­va­sın­da bu ka­rar­da so­rum­lu­lu­ğu olan hiç kim­se­nin ya­ka­sı­nı bı­rak­ma­ya­ca­ğım..

Bu­nu sa­de­ce ken­dim için de­ğil, “ya­pa­nın ya­nı­na kâr kal­ma­sın” di­ye.. Zi­ra bir in­sa­na ya­pı­lan bir hak­sız­lık, bü­tün bir top­lu­ma yö­nel­til­miş bir teh­dit­tir. Bi­ri­le­ri­nin baş­ka­sı­na bun­dan son­ra ben­zer şey­ler yap­ma­ma­sı için bu da­va­yı sür­dür­mek zo­run­da­yım.. İn­ti­kam pe­şin­de de­ği­lim.. Özür di­le­ye­cek olur­lar­sa, bü­tün bun­la­rı ye­ni­den dü­şü­ne­bi­li­rim. Ama af­fet­sem de bu olan­la­rı unut­ma­ya­ca­ğım..

Er­ka­ya ai­le­si ve avu­kat­la­rı, “özür di­le­mek” şöy­le dur­sun, bu “hu­kuk dı­şı” da­va­yı 12 yıl­dır sür­dü­rü­yor­lar.. As­lın­da be­nim açım­dan iyi de ol­du.. Bu kad­ro­la­rın ve zih­ni­ye­tin ta­nın­ma­sı için, top­lum­sal ha­fı­za­nın can­lı tu­tul­ma­sı ve top­lum­da dar­be­le­re ve dar­be­ci­le­re kar­şı bir bi­linç oluş­ma­sı açı­sın­dan bu da­va­lar sem­bo­lik an­lam­da özel ve önem­li bir de­ğe­re sa­hip.. Bu ve ben­zer da­va­lar 28 Şu­bat post mo­dern dar­be­si­ni plan­la­yan­la­rın ka­ran­lık yüz­le­ri­ni, zih­ni­yet­le­ri­ni bel­ge­le­mek açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­yor..

Ya­rın, ilk du­ruş­ma için An­ka­ra ad­li­ye­sin­de ola­ca­ğım in­şa­al­lah.. Hem TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu­na is­te­nen da­va dos­ya­la­rı­nı ve­re­ce­ğim ve hem de ilk du­ruş­ma­ya ka­tı­la­cağım.. Selâm ve dua ile..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT