1. HABERLER

  2. HABER

  3. Hüseyin Gülerce’den Ecevit’in Ayıbına Kılıf
Hüseyin Gülerce’den Ecevit’in Ayıbına Kılıf

Hüseyin Gülerce’den Ecevit’in Ayıbına Kılıf

28 Şubat için postmodern değil, buz gibi darbeydi diyen Hüseyin Gülerce, Ecevit'i ise adeta korudu.

A+A-

Za­man ga­ze­te­si ya­za­rı Hü­se­yin Gü­ler­ce, “post­mo­dern dar­be” ke­li­me­si­nin 28 Şu­bat’ın ver­di­ği za­rar­la­rı ha­fif­let­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ben ‘buz gi­bi dar­bey­di’ di­yo­rum” de­di. 28 Şu­bat’ta med­ya­nın da­ha ön­ce­ki dar­be dö­nem­le­rin­den da­ha kö­tü bir şey yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, “ Med­ya, bir hü­kü­me­ti de­vir­me işin­de ade­ta gö­nül­lü cep­he­ye koş­tu, her şe­yi abart­tı” de­di

TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan 28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu, Za­man ga­ze­te­si ya­za­rı Hü­se­yin Gü­ler­ce ve ga­ze­te­ci-ya­zar Ala­at­tin Ka­ya’yı din­le­di.

Hüseyin Gü­ler­ce, 28 Şu­bat ön­ce­sin­de ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri­nin Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­nin na­sıl dü­şü­rü­le­ce­ği­nin ko­nu­şul­du­ğu­nu ga­ze­te­ci-ya­zar Cen­giz Çan­dar’dan öğ­ren­di­ği­ni an­lat­tı. Tür­ki­ye’nin için­de­ki hiç­bir me­se­le­nin iç me­se­le ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, 28 Şu­bat’ın dış des­tek­le ope­ras­yon ol­du­ğu­nu ima et­ti. Es­ki Baş­ba­kan­lar­dan Nec­met­tin Er­ba­kan’ın Lib­ya ge­zi­si­ne ken­di­si­nin de ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, ça­dır ola­yı­nın bir komp­lo ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­ler­ce, “ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nda Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­nin dü­şü­rül­me­si ile il­gi­li bir plan­la­ma ya­pıl­mış­sa, bu işin için­de Kad­da­fi de var. Ben­ce Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­ni dü­şür­mek için düğ­me­ye ba­sı­lan yer Kad­da­fi’nin ça­dı­rı­dır” di­ye ko­nuş­tu.

“MED­YA ADE­TA CEP­HE­YE KOŞ­TU”
Med­ya­nın 28 Şu­bat’ta­ki ro­lü ile il­gi­li ola­rak da Gü­ler­ce, “Tür­ki­ye’de­ki sis­tem, ga­ze­te­ci, işa­da­mı, sen­di­ka­cı, Si­lah­lı Kuv­vet­ler men­su­bu, med­ya, üni­ver­si­te­ler ba­na gö­re he­pi­mi­zi ol­ma­mız ge­re­ken in­san­lar ol­mak­tan çı­kar­dı. Bu at­mos­fer he­pi­mi­zi et­ki­le­di, de­ğiş­tir­di. 28 Şu­bat’ta med­ya­nın da­ha ön­ce­ki dar­be dö­nem­le­rin­den da­ha kö­tü bir şey yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, “Bir hü­kü­me­ti de­vir­me işin­de ade­ta gö­nül­lü cep­he­ye koş­tu, her şe­yi abart­tı. Ni­jer­ya’ya gi­den bir Baş­ba­ka­na ‘Yam­yam­lar se­ni ye­me­sin, dik­kat et Ho­ca’ de­nir mi, bu ga­ze­te­ci­lik mi­dir?” de­di.

28 Şu­bat’ta­ki med­ya­nın ha­ta­sı­nın da­ha ön­ce­ki­ler­den kat­mer­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Gü­ler­ce, “Yağ­ma Ha­san’ın bö­re­ği gi­bi bir at­mos­fer var di­ye, med­ya sel­den kü­tük kap­ma zih­ni­ye­tiy­le ban­ka­lar ku­rup, pa­ra­lar ka­zan­mak pe­şi­ne düş­tü” di­ye ko­nuş­tu. Gü­ler­ce, Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­nin ku­rul­ma­sın­dan iti­ba­ren ba­zı ga­ze­te­le­rin man­şet ve kö­şe ya­zı­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da her şe­yin or­ta­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Baş­ka bir şey söy­le­me­ye ge­rek yok. 28 Şu­bat’ta med­ya­nın ro­lün­den do­la­yı mes­le­ğim­den utan­dım. Med­ya, ya­zar­la­rıy­la, pat­ron­la­rıy­la du­rum­dan va­zi­fe çı­kar­dı­lar” de­di.

“28 ŞU­BAT BUZ Gİ­Bİ DAR­BEY­Dİ”
28 Şu­bat sü­re­ci­nin za­ten bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan dev­re­ye so­kul­du­ğu­nu ve hiç­bir ne­den bu­la­ma­sa­lar ­da ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Gü­ler­ce, “Ya­ni kurt ku­zu­yu ye­me­yi ka­fa­ya koy­muş. Su­yu­mu ni­ye bu­lan­dı­rı­yor­sun’ di­yor” de­di.

Gü­ler­ce, “28 Şu­bat si­ze gö­re bir post­mo­dern dar­be miy­di?” so­ru­su­na ise, “Post­mo­dern ke­li­me­si ver­di­ği za­ra­rı ha­fif­le­ti­yor, Ben ‘buz gi­bi dar­bey­di’ di­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.

ECE­VİT’İN AYI­BI­NI BÖY­LE SA­VUN­DU
İfa­de­le­ri sı­ra­sın­da mil­let­ve­ki­li se­çi­len Mer­ve Ka­vak­çı’nın Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu’ndan çı­ka­rıl­ma­sı­na da de­ği­nen Gü­ler­ce, “Ece­vit Mer­ve Ka­vak­çı’ya o çı­kı­şı yap­ma­say­dı, bel­ki de dar­be ola­cak­tı. Dar­be­ci­le­rin elin­de­ki bir ko­zu al­mış ol­du” de­di.

***

“MED­YA, DÜ­RÜST HA­BER­LER YAP­SAY­DI BU OLAY­LAR YA­ŞAN­MAZ­DI”
Ko­mis­yo­na bil­gi ve­ren ga­ze­te­ci-ya­zar Ala­at­tin Ka­ya ise or­du içe­ri­sin­de dar­be­ci da­ma­rın üst kad­ro­lar­da de­ğil, alt kad­ro­lar­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­ya, “Alt­ta­ki in­san­lar ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar. Bu ko­nu­da bir şey­ler ya­pıl­ma­lı” de­di. Med­ya­nın 28 Şu­bat sü­re­cin­de iyi sı­nav ver­me­di­ği­ni söy­le­yen Ka­ya, “Türk ba­sı­nı za­ma­nın­da dü­rüst ha­ber­ler yap­say­dı bu olay­lar ya­şan­maz­dı. Şu an­da bi­le ha­len dar­be­ci­ler­le iş­bir­li­ği ha­ber­le­ri ya­pı­lı­yor” di­ye ko­nuş­tu.

“ÇİL­LER VE ER­BA­KAN UYA­RI­LA­RI DİN­LE­ME­Dİ”
Fet­hul­lah Gü­len ho­ca ile Tan­su Çil­ler’i gö­rüş­tür­dü­ğü­nü be­lir­ten Ka­ya, “İz­mir’de bir tö­ren­de Gü­len Ho­ca, Çil­ler’e ba­zı bil­gi­ler ver­mek is­te­di. Ama Çil­ler ‘lüt­fen den­ge­li ola­lım ho­cam’ de­di. Çek­ti git­ti” di­ye ko­nuş­tu. Yaş top­lan­tı­sı ön­ce­si Er­ba­kan Ho­ca’ya ses kay­dı gö­tür­dü­ğü­nü be­lir­ten Ka­ya, an­cak dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­ya, şun­la­rı söy­le­di: “O za­man­lar ba­na bir ka­set gel­di. Ka­set­te kı­sa­ca Yaş top­lan­tı­sı­na iliş­kin bil­gi­ler ve­ri­li­yor­du. Adam­lar ‘ana­ya­sal suç iş­li­yo­ruz’ di­yor­du. Ben ka­se­ti ho­ca­ya gö­tür­düm. Ya­nı­mız­da Oğuz­han Asil­türk de var­dı. Er­ba­kan ho­ca pek dik­ka­te al­ma­dı.”

YENİİ AKİT

 

HABERE YORUM KAT

2 Yorum