Hüseyin Gülerce’den Ecevit’in Ayıbına Kılıf

16.10.2012 09:45
Hüseyin Gülerce’den Ecevit’in Ayıbına Kılıf
28 Şubat için postmodern değil, buz gibi darbeydi diyen Hüseyin Gülerce, Ecevit'i ise adeta korudu.

Za­man ga­ze­te­si ya­za­rı Hü­se­yin Gü­ler­ce, “post­mo­dern dar­be” ke­li­me­si­nin 28 Şu­bat’ın ver­di­ği za­rar­la­rı ha­fif­let­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ben ‘buz gi­bi dar­bey­di’ di­yo­rum” de­di. 28 Şu­bat’ta med­ya­nın da­ha ön­ce­ki dar­be dö­nem­le­rin­den da­ha kö­tü bir şey yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, “ Med­ya, bir hü­kü­me­ti de­vir­me işin­de ade­ta gö­nül­lü cep­he­ye koş­tu, her şe­yi abart­tı” de­di

TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan 28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu, Za­man ga­ze­te­si ya­za­rı Hü­se­yin Gü­ler­ce ve ga­ze­te­ci-ya­zar Ala­at­tin Ka­ya’yı din­le­di.

Hüseyin Gü­ler­ce, 28 Şu­bat ön­ce­sin­de ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri­nin Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­nin na­sıl dü­şü­rü­le­ce­ği­nin ko­nu­şul­du­ğu­nu ga­ze­te­ci-ya­zar Cen­giz Çan­dar’dan öğ­ren­di­ği­ni an­lat­tı. Tür­ki­ye’nin için­de­ki hiç­bir me­se­le­nin iç me­se­le ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, 28 Şu­bat’ın dış des­tek­le ope­ras­yon ol­du­ğu­nu ima et­ti. Es­ki Baş­ba­kan­lar­dan Nec­met­tin Er­ba­kan’ın Lib­ya ge­zi­si­ne ken­di­si­nin de ka­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, ça­dır ola­yı­nın bir komp­lo ol­du­ğu­nu söy­le­di. Gü­ler­ce, “ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nda Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­nin dü­şü­rül­me­si ile il­gi­li bir plan­la­ma ya­pıl­mış­sa, bu işin için­de Kad­da­fi de var. Ben­ce Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­ni dü­şür­mek için düğ­me­ye ba­sı­lan yer Kad­da­fi’nin ça­dı­rı­dır” di­ye ko­nuş­tu.

“MED­YA ADE­TA CEP­HE­YE KOŞ­TU”
Med­ya­nın 28 Şu­bat’ta­ki ro­lü ile il­gi­li ola­rak da Gü­ler­ce, “Tür­ki­ye’de­ki sis­tem, ga­ze­te­ci, işa­da­mı, sen­di­ka­cı, Si­lah­lı Kuv­vet­ler men­su­bu, med­ya, üni­ver­si­te­ler ba­na gö­re he­pi­mi­zi ol­ma­mız ge­re­ken in­san­lar ol­mak­tan çı­kar­dı. Bu at­mos­fer he­pi­mi­zi et­ki­le­di, de­ğiş­tir­di. 28 Şu­bat’ta med­ya­nın da­ha ön­ce­ki dar­be dö­nem­le­rin­den da­ha kö­tü bir şey yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Gü­ler­ce, “Bir hü­kü­me­ti de­vir­me işin­de ade­ta gö­nül­lü cep­he­ye koş­tu, her şe­yi abart­tı. Ni­jer­ya’ya gi­den bir Baş­ba­ka­na ‘Yam­yam­lar se­ni ye­me­sin, dik­kat et Ho­ca’ de­nir mi, bu ga­ze­te­ci­lik mi­dir?” de­di.

28 Şu­bat’ta­ki med­ya­nın ha­ta­sı­nın da­ha ön­ce­ki­ler­den kat­mer­li ol­du­ğu­nu ifa­de eden Gü­ler­ce, “Yağ­ma Ha­san’ın bö­re­ği gi­bi bir at­mos­fer var di­ye, med­ya sel­den kü­tük kap­ma zih­ni­ye­tiy­le ban­ka­lar ku­rup, pa­ra­lar ka­zan­mak pe­şi­ne düş­tü” di­ye ko­nuş­tu. Gü­ler­ce, Re­fah-Yol hü­kü­me­ti­nin ku­rul­ma­sın­dan iti­ba­ren ba­zı ga­ze­te­le­rin man­şet ve kö­şe ya­zı­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da her şe­yin or­ta­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Baş­ka bir şey söy­le­me­ye ge­rek yok. 28 Şu­bat’ta med­ya­nın ro­lün­den do­la­yı mes­le­ğim­den utan­dım. Med­ya, ya­zar­la­rıy­la, pat­ron­la­rıy­la du­rum­dan va­zi­fe çı­kar­dı­lar” de­di.

“28 ŞU­BAT BUZ Gİ­Bİ DAR­BEY­Dİ”
28 Şu­bat sü­re­ci­nin za­ten bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan dev­re­ye so­kul­du­ğu­nu ve hiç­bir ne­den bu­la­ma­sa­lar ­da ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Gü­ler­ce, “Ya­ni kurt ku­zu­yu ye­me­yi ka­fa­ya koy­muş. Su­yu­mu ni­ye bu­lan­dı­rı­yor­sun’ di­yor” de­di.

Gü­ler­ce, “28 Şu­bat si­ze gö­re bir post­mo­dern dar­be miy­di?” so­ru­su­na ise, “Post­mo­dern ke­li­me­si ver­di­ği za­ra­rı ha­fif­le­ti­yor, Ben ‘buz gi­bi dar­bey­di’ di­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.

ECE­VİT’İN AYI­BI­NI BÖY­LE SA­VUN­DU
İfa­de­le­ri sı­ra­sın­da mil­let­ve­ki­li se­çi­len Mer­ve Ka­vak­çı’nın Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu’ndan çı­ka­rıl­ma­sı­na da de­ği­nen Gü­ler­ce, “Ece­vit Mer­ve Ka­vak­çı’ya o çı­kı­şı yap­ma­say­dı, bel­ki de dar­be ola­cak­tı. Dar­be­ci­le­rin elin­de­ki bir ko­zu al­mış ol­du” de­di.

***

“MED­YA, DÜ­RÜST HA­BER­LER YAP­SAY­DI BU OLAY­LAR YA­ŞAN­MAZ­DI”
Ko­mis­yo­na bil­gi ve­ren ga­ze­te­ci-ya­zar Ala­at­tin Ka­ya ise or­du içe­ri­sin­de dar­be­ci da­ma­rın üst kad­ro­lar­da de­ğil, alt kad­ro­lar­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­ya, “Alt­ta­ki in­san­lar ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar. Bu ko­nu­da bir şey­ler ya­pıl­ma­lı” de­di. Med­ya­nın 28 Şu­bat sü­re­cin­de iyi sı­nav ver­me­di­ği­ni söy­le­yen Ka­ya, “Türk ba­sı­nı za­ma­nın­da dü­rüst ha­ber­ler yap­say­dı bu olay­lar ya­şan­maz­dı. Şu an­da bi­le ha­len dar­be­ci­ler­le iş­bir­li­ği ha­ber­le­ri ya­pı­lı­yor” di­ye ko­nuş­tu.

“ÇİL­LER VE ER­BA­KAN UYA­RI­LA­RI DİN­LE­ME­Dİ”
Fet­hul­lah Gü­len ho­ca ile Tan­su Çil­ler’i gö­rüş­tür­dü­ğü­nü be­lir­ten Ka­ya, “İz­mir’de bir tö­ren­de Gü­len Ho­ca, Çil­ler’e ba­zı bil­gi­ler ver­mek is­te­di. Ama Çil­ler ‘lüt­fen den­ge­li ola­lım ho­cam’ de­di. Çek­ti git­ti” di­ye ko­nuş­tu. Yaş top­lan­tı­sı ön­ce­si Er­ba­kan Ho­ca’ya ses kay­dı gö­tür­dü­ğü­nü be­lir­ten Ka­ya, an­cak dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­ya, şun­la­rı söy­le­di: “O za­man­lar ba­na bir ka­set gel­di. Ka­set­te kı­sa­ca Yaş top­lan­tı­sı­na iliş­kin bil­gi­ler ve­ri­li­yor­du. Adam­lar ‘ana­ya­sal suç iş­li­yo­ruz’ di­yor­du. Ben ka­se­ti ho­ca­ya gö­tür­düm. Ya­nı­mız­da Oğuz­han Asil­türk de var­dı. Er­ba­kan ho­ca pek dik­ka­te al­ma­dı.”

YENİİ AKİT

 

 • Yorumlar 2
  Diğer Haberler
  PANO
  KARİKATÜR
  Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim