1. YAZARLAR

  2. Abdurrahman Dilipak

  3. Hudson senaryoları, Balbay ve Balyoz
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

Hudson senaryoları, Balbay ve Balyoz

A+A-

Bu bi­zim “DE­RİN DEV­LET” ya­pı­lan­ma­sı Os­man­lı’dan be­ri ge­lir.. Bu işin iz­le­ri­ni Tan­zi­mat­ta da gö­re­bi­lir­si­niz.. Os­man­lı’da bu ya­pı­nın son hal­ka­sı İt­ti­hat Te­rak­ki idi. İt­ti­hat Te­rak­ki’nin as­ke­ri ka­na­dı 2. Mec­lis’ten son­ra ye­ni­den ya­pı­lan­dı ve kı­sa sü­re son­ra da, es­ki iliş­ki­ler can­lan­dı­rı­la­rak “Ulus­la­ra­ra­sı sis­tem”e en­teg­re ol­du..

Bu ya­pı­ya da­ha son­ra ABD’de ek­lem­le­ne­cek­tir.. İşin ba­şın­da İn­gil­te­re, Al­man­ya, Fran­sa hep­si var. 2. Dün­ya sa­va­şın­dan son­ra ABD öne çık­tı.. İs­ra­il ku­rul­duk­tan son­ra da işin ren­gi iyi­den iyi­ye bel­li ol­du.. Ko­num; de­rin dev­le­tin kı­sa ta­ri­hi de­ğil. Bal­yoz ve bi­zim ulu­sal­cı ga­ze­te­ler ve ga­ze­te­ci­ler ve TSK’nın da işin içi­ne çe­kil­di­ği ulus­la­ra­ra­sı sis­tem­le il­gi­li bir­kaç şey söy­le­mek.

Ge­nel­kur­may es­ki 2. Baş­ka­nı, emek­li Or­ge­ne­ral Er­gin Say­gun, GA­TA’da te­da­vi gö­rür­ken ka­le­me al­dı­ğı ‘Türk Or­du­su­na Bal­yoz’ ki­ta­bı vit­rin­ler­de­ki ye­ri­ni al­dı. Ki­tap­ta 2007 yı­lın­da ka­mu­oyun­da çok ko­nu­şu­lan ‘Hud­son se­nar­yo­su’na da de­ği­ni­yor..

Ba­sın, ABD’de­ki “Hud­son se­nar­yo­su”nda ko­nu­şu­lan bir ko­nu­nun da­ha son­ra na­sıl ulu­sal­cı bir ga­ze­te­nin, sol­cu bir ya­za­rı ta­ra­fın­dan ser­vis edil­di­ği­ne iliş­kin ay­rın­tı­yı öne çı­kar­dı..

Söz­ko­nu­su ulu­sal­cı ga­ze­te Cum­hu­ri­yet. Ga­ze­te­ci ise, Er­ge­ne­kon da­va­sın­da­ki sa­nık ga­ze­te­ci Mus­ta­fa Bal­bay.. Ha­tır­lar­sa­nız “Genç su­bay­lar ra­hat­sız” man­şe­ti.. Bu man­şet olay ol­muş, Genç Si­vil­ler de “Genç Si­vil­ler ra­hat­sız” di­ye afiş as­mış­tı..

Sağ-sol-li­be­ral, din­ci, ate­ist fark et­mi­yor, Ame­ri­ka­lı­la­rın, Al­man­la­rın, İn­gi­liz­le­rin, Fran­sız­la­rın her ke­sim­de ada­mı var..

Bu ser­vis işi Cum­hu­ri­yet’in hiç de ya­ban­cı­sı ol­ma­dı­ğı bir şey.. Na­zi hay­ran­lı­ğın­dan Sta­lin hay­ran­lı­ğı­na, Ame­ri­kan mu­hib­li­ğin­den Fran­sız dost­lu­ğu­na ka­dar uza­nır.. Hat­ta 1954’de bir yıl­lı­ğı­na şe­ri­at­çı da ol­muş­tu. Hat­ta ga­ze­te ekin­de “Rav­za-ı mu­rat­ta bir gül-i Mu­ham­me­di aç­tı” di­ye man­şet atıp, “Türk İs­tan­bul’un üs­tün­de İs­lam’ın müh­rü: Ca­mi­le­ri­miz” di­ye ya­zı di­zi­si ya­yın­la­mış­tı.. İl­han Sel­çuk öl­dü ama hâ­lâ Türk­lü­ğü, Türk­çü­lü­ğü, Müs­lü­man­lı­ğı, Bek­ta­şi­li­ği, hat­ta sol­cu­lu­ğu, de­mok­rat­lı­ğı, dar­be­ci­li­ği tar­tı­şıl­ma­ya de­vam edi­yor..

Bun­lar mı 6. Fi­lo’ya kar­şı hal­kı so­ka­ğa dö­ken­ler, “Kah­rol­sun Ame­ri­ka” di­ye or­ta­lı­ğı bir­bi­ri­ne ka­tan­lar!.. Em­per­ya­liz­me kar­şı bun­lar mı mü­ca­de­le edi­yor­du!

Ön­ce Hud­son se­nar­yo­su ney­di tek­rar bir ha­tır­la­ya­lım: “ABD’nin baş­ken­ti Was­hing­ton’da­ki Hud­son Ents­ti­tü­sü’nde ‘PKK’nın Be­yoğ­lu’nda bom­ba pat­lat­ma­sı’, ‘50 ki­şi­nin pat­la­ma­da öl­me­si’, ‘dö­ne­min Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Tü­lay Tuğ­cu’nun su­ikast­la öl­dü­rül­me­si’ gi­bi se­nar­yo­la­rın tar­tı­şıl­dı­ğı 13 Ha­zi­ran 2007 ta­rih­li bir top­lan­tı”dan söz edi­yo­ruz. Top­lan­tı­da ko­nu­şu­lan­lar Prof. Hen­ri Bar­key ta­ra­fın­dan dı­şa­rı sız­dı­rıl­mış. Kim bi­lir, bel­ki de bu da se­nar­yo­nun bi­zim­ki­le­rin bil­me­di­ği bir baş­ka ay­rın­tı­sı idi. Say­gun’a gö­re ‘Giz­li­lik, bu se­mi­ner­le­ri dü­zen­le­yen­ler ve ka­tı­lım­cı­la­rı ta­ra­fın­dan ti­tiz­lik­le ko­ru­nan bir pren­sip­tir. Hud­son’da ise bu ku­ral ih­lal edil­di’ de­di. Say­gun, Türk as­ke­ri he­ye­ti­nin de ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da ‘Ame­ri­ka’nın PKK’nın Ku­zey Irak’ta­ki li­der­le­ri­ni ya­ka­la­yıp Tür­ki­ye’ye tes­lim et­me­si’ tar­tı­şı­lır­ken, bir Türk su­ba­yı­nın, ‘PKK li­der­le­ri bu aşa­ma­da ya­ka­la­nıp tes­lim edi­lir­se, si­ya­si açı­dan AK Par­ti’ye fay­da sağ­lar’ di­ye­rek bu ih­ti­ma­le kar­şı çık­ma­sı­nın ba­sı­na yan­sı­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.

Mil­li or­du­mu­zun kah­ra­man su­ba­yı(!)na ba­kar mı­sı­nız, “ken­di hü­kü­me­ti­nin say­gın­lık ka­zan­ma­ma­sı için, ya­ban­cı­la­rın te­rör li­de­ri­ni tes­lim et­me­si­ne kar­şı çı­kı­yor!”

Kim bu su­bay!

Say­gun, ABD’li Hen­ri Bar­key’i suç­lu­yor ve ‘İçe­ri­de ne ko­nu­şu­lur­sa ko­nu­şul­sun, siz bun­lar ko­nu­şul­du de­yin” di­ye­rek or­tam ha­zır­la­ma­sı ya­pıl­mış­tır. Bar­key, TSK düş­ma­nı ve PKK hay­ra­nı­dır’ di­yor.. Pe­ki, iyi de, ma­dem bun­la­rı bi­li­yor­du­nuz, ora­da işi­niz ney­di ve ni­ye se­si­ni­zi çı­kar­ma­dı­nız? ABD’de bir se­nar­yo ya­zı­lı­yor. Ar­dın­dan gün ge­li­yor, bu se­nar­yo­da de­ğer­len­di­ri­len bir ko­nu Cum­hu­ri­yet’te, Bal­bay im­za­sı ile man­şet olu­yor. Bal­bay’ın bu ko­nu­da bir di­ye­ce­ği ol­ma­lı.

Asıl üze­rin­de dur­mak is­te­di­ğim ko­nu şu: Bu Bal­yoz pla­nı, 12 Ey­lül’ün Bay­rak pla­nı­nın kop­ya­sı. Onu da 27 Ma­yıs’tan in­ti­hal et­miş­ler­dir. Bu plan­la­rın pa­ten­ti ABD’ye ait­tir. Bun­lar ora­da eği­til­miş, ora­da öğ­ren­dik­le­ri­ni, ora­da­ki se­nar­yo­la­rın bu­ra­da­ki fi­gü­ran­lık­la­rı­dır bun­la­rın ye­di­ği halt­lar.. Va­tan, mil­let, Ata­türk­çü­lük, la­ik­lik, cum­hu­ri­yet, an­ti em­per­ya­lizm bu işin kan­dır­ma­ca­sı.. As­lın­da Mum­cu, Ak­soy, Hab­le­mi­toğ­lu ci­na­ye­ti gi­bi ci­na­yet­ler, Bit­lis, Özal, Ya­zı­cı­oğ­lu su­ikas­tı­nı da eşe­ler­se­niz bir ucun­dan bu çe­te­ye ula­şır­sı­nız.. Bu mem­le­ket­te olan olay­la­rın ço­ğu ken­di­li­ğin­den ol­mu­yor..

Bal­yoz, bu de­rin ya­pı­nın kö­tü bir kop­ya­sı ol­ma­nın öte­sin­de, bi­raz da çı­rak­la­rın us­ta­la­rın­dan öğ­ren­dik­le­ri­ni ken­di baş­la­rı­na uy­gu­la­ma, bü­yük pat­ro­nun “ılım­lı İs­lam” po­li­ti­ka­sı­na geç­me is­te­ği­ne, la­ik­çi, ulu­sal­cı, sol-ke­ma­list / Ale­vi ke­si­min kar­şı çık­ma­sın­dan kay­nak­la­nan bir iç he­sap­laş­ma bu iş bi­raz da. Ben bir de bu işin bu ya­nı­na dik­kat çek­mek is­te­dim.

İd­di­ala­rı in­kar et­me­le­ri­nin bir an­la­mı yok. O giz­li ses ka­yıt­la­rı fi­lan, si­zin es­ki pat­ron­la­rı­nız ta­ra­fın­dan ser­vis edil­mi­yor.. Bü­yük pat­ron söz din­le­me­yen ya­ra­maz su­bay­la­rı ce­za­lan­dı­rı­yor ol­ma­sın sa­kın.. Se­lâm ve dua ile..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT