1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Hep aynı isimler.. Hep aynı derin ilişkiler!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Hep aynı isimler.. Hep aynı derin ilişkiler!

A+A-

 Se­mih Tu­fan Gü­lal­tay.. Kars­lı ve do­la­yı­sı ile Tur­gut Bü­yük­dağ ile hem­şeh­ri.

Ta­nı­şı­yor­lar mı?

Evet.

Bi­ri “Akın Bir­dal’ın öl­dü­rül­me­si­ni az­met­tir­me”­den mah­kum.

Di­ğe­ri de, 28 Şu­bat sü­re­cin­de Er­ba­kan hü­kü­me­ti­ni de­vir­mek için or­ta­ya çı­ka­rı­lan Fa­di­me Şa­hin-Ali Kal­kan­cı re­za­let­le­ri­nin ar­ka plan­da­ki or­ga­ni­za­tö­rü.

Te­sa­düf mü bu?

Da­nış­tay ka­ti­li Al­pars­lan Ars­lan’ın, Akın Bir­dal’ın vu­rul­ma­sın­da az­met­ti­ri­ci­ Se­mih Gü­lal­tay ile top­lan­tı­lar yap­tı­ğı­nı da ha­tır­la­tıp, bir da­ha so­ra­lım, bu da mı te­sa­düf?

Yo­rum yap­ma­ya­lım, de­vam ede­lim.

Re­za­le­tin odak nok­ta­sın­da­ki Ali Kal­kan­cı da, Gü­lal­tay ve Bü­yük­dağ ile hem­şeh­ri!

Aaa..

Bak sen!

İl­ginç!

Biz de­vam ede­lim yi­ne..

Fa­di­me Şa­hin, mağ­dur ol­du­ğu­nu ilan et­ti­ği dö­nem­de de ba­şör­tü­sü­nü hiç çı­kar­ma­dı. Ama il­ginç­tir, hak­la­rı­nı sa­vun­ma­sı için din­dar bir avu­kat de­ğil, sı­ra­dan bir avu­kat da de­ğil, ba­şör­tü kar­şı­tı bir avu­ka­tı bul­du.

Adı, Nu­ran Ata­han idi.

Ner­den bul­du?

Kim bul­du?

Ba­şör­tü düş­ma­nı bir avu­ka­ta na­sıl gü­ven­di, bi­lin­mi­yor!

Ve­ya ter­sin­den ba­ka­lım..

Nur­an Ata­han, “ba­şör­tü kar­şı­tı” bir isim ol­ma­sı­na rağ­men, Fa­di­me Şa­hin ba­şör­tü­sü­nü çı­kar­ma­dan, da­va­sı­nı ona ver­mek is­te­di­ğin­de, ve­ka­le­ti­ni na­sıl al­dı? Mah­ke­me harç­la­rı­nı bi­le ve­re­me­ye­cek ka­dar ça­re­siz bir kız­ca­ğız, o avu­ka­tın ve­ka­let üc­re­ti­ni na­sıl kar­şı­la­dı? Bun­lar da bi­lin­mi­yor.

Emi­nim hay­ret ede­cek­si­niz.

Fa­di­me Şa­hin-Ali Kal­kan­cı re­za­le­ti­ni or­ga­ni­ze eden eki­bin ba­şın­da­ki Tur­gut Bü­yük­dağ, Ve­li Kü­çük ile de ta­nı­şı­yor. İr­ti­bat­la­rı var.

Ve­li Kü­çük kim­di?

Kı­zı, ay­nı za­man­da avu­ka­tı olan Zey­nep Kü­çük’e gö­re, ken­di ha­lin­de bir ge­ne­ral. Mu­vaz­zaf­lık son­ra­sın­da da, ken­di ha­lin­de, emek­li bir ge­ne­ral.

Ama gö­rü­yor­su­nuz iş­te, han­gi ta­şı kal­dır­sa­nız, al­tın­dan hep ay­nı ekip çı­kı­yor.

Gü­lal­tay çı­kı­yor. Bü­yük­dağ çı­kı­yor. Kal­kan­cı çı­kı­yor.. Ve­li Kü­çük çı­kı­yor.

Ben­zer isim­ler çı­kı­yor.

So­ru­yor­su­nuz; Ali Kal­kan­cı ile Erg­ene­kon tu­tuk­lu­su Ze­ke­ri­ya Öz­türk ta­nı­şı­yor. Tan­ış­mak ne de­mek, or­tak­lar..

So­ruy­or­su­nuz; Ve­li Kü­çük is­mi ile, Ali Kal­kan­cı’dan sü­rek­li pa­ra al­ını­yor..

Bü­tün yol­lar, hep ay­nı ev­le­re gi­di­yor. Ay­nı adam­la­rı bi­ze gös­te­ri­yor..

Di­ye­cek­ler ki, “Şu şun­la ta­nı­şı­yor, bu bu­nun­la gö­rü­şü­yor. Suç mu kar­de­şim bun­lar?”

Du­run, kız­ma­yın he­men.

Ama in­saf edin, 75 mil­yon­da, bu isim­le­rin hep üs­tüs­te gel­me­le­ri, bir te­sa­düf mü?

So­run­lu adam­lar, hep so­run­lu adam­lar­la gö­rü­şü­yor.

Şu an yar­gı­la­nan 100-200 ada­mın hep­si.. Hep bir­bir­le­ri ile ir­ti­bat­lı­lar. Bi­ri ön cep­he­de. Di­ğe­ri ar­ka cep­he­de..

Son­ra çı­kı­yor­lar, “Biz ne yap­tık ki?” di­yor­lar.

Sor­ma­mız la­zım, “Siz yap­ma­dı ise­niz, tüm o sü­reç­ler­de ya­şa­dık­la­rı­mı­zı kim­ler yap­tı?”

Bir isim da­ha..

Bu­gün­ler­de Ka­na­da’da ol­du­ğu tah­min edi­len Tun­cay Gü­ney’le ir­ti­bat­lı Ümit Bav­bek is­min­de bir emek­li po­lis mü­dü­rü var.

Kork­maz Yi­ğit’in ko­ru­ma­lı­ğı­nı yap­mış.

Ve­li Kü­çük’le, o da ta­nı­şı­yor..

Kork­maz Yi­ğit, Ali Bal­ka­ner ile ara­la­rın­da­ki ala­cak ko­nu­sun­da, Bav­bek va­sı­ta­sı ile, Ve­li Kü­çük’ü ha­kem yap­mış­lar..

So­run, 3 bin-5 bin li­ra de­ğil.. Mil­yon do­lar­lar ko­nu­şu­lu­yor..

Yi­ne çık­tı kar­şı­mı­za, avu­kat kı­zı­mı­zın ba­ba­sı, emek­li ge­ne­ra­li­miz, Ve­li Kü­çük.

Ha­ni dü­şü­nü­yo­rum da, ken­di ha­lin­de bir emek­li ge­ne­ral ol­ma­say­dı, da­ha han­gi taş­la­rın al­tın­dan çı­ka­cak­tı bu emek­li ge­ne­ral?

Ümit Bav­bek’in, Kork­maz Yi­ğit üze­rin­den Gü­ven Er­ka­ya ile ir­ti­ba­tı­nı da ha­tır­la­ta­lım..

Ve son nok­ta­yı şöy­le ko­ya­lım:

İliş­ki­ler çok kir­li..

Bu kir­li iliş­ki­ler­de, sa­nıl­ma­sın ki; or­ta­lık gül­lük gü­lis­tan­lık iken, bi­ri­le­ri­nin se­nar­yo­su ile in­san­lar ce­za­evi­ne tı­kıl­dı..

Or­ta­ya çı­ka­rı­lan­lar, mi­de bu­lan­dı­rı­cı iliş­ki­le­rin sa­de­ce bir kıs­mı..

Da­ha ne de­rin iliş­ki­ler var..

Emin Çö­la­şan’lar var..

Ba­tık ban­ka­lar var..

Var oğ­lu var!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT