1. HABERLER

  2. HABER

  3. H. Hüseyin Ceylan: 28 Şubat Demirel Projesi
H. Hüseyin Ceylan: 28 Şubat Demirel Projesi

H. Hüseyin Ceylan: 28 Şubat Demirel Projesi

28 Şu­bat’ın Sü­ley­man De­mi­rel pro­je­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cey­lan, “De­mi­rel, 28 Şu­bat’ın hem pro­dük­tö­rü hem de ak­tö­rü­dür.

A+A-

TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan 28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu, Re­fah Par­ti­si (RP) es­ki Mil­let­ve­ki­li Ha­san Hü­se­yin Cey­lan’ı din­le­di. Cey­lan, çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.Cey­lan, 28 Şu­bat sü­re­cin­de hak­kın­da 38 ay­rı da­va açıl­dı­ğı­nı ve 150 yıl ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le yar­gı­lan­dı­ğı­nı ve hep­sin­den be­ra­at et­ti­ği­ni söy­le­di.

Cey­lan, “Hür­ri­yet, Mil­li­yet ve Sa­bah ga­ze­te­le­ri uy­dur­ma, ya­lan, al­çak­ça ve şe­ref­siz­ce ha­ber­ler yap­tı. Mil­let­ve­ki­li ol­ma­ma rağ­men hak­kım­da da­va­lar açıl­dı. Nuh Me­te Yük­sel ve Vu­ral Sa­vaş iki­li­si­nin pas­laş­ma­sıy­la idam­la yar­gı­lan­dım. Uy­dur­ma bir da­va ile yar­gı­lan­dım. Hep­sin­den be­ra­at et­tim” de­di.

“DE­Mİ­REL, 28 ŞU­BAT’IN BAŞ AK­TÖ­RÜ”

28 Şu­bat’ın A’dan Z’ye Sü­ley­man De­mi­rel pro­je­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cey­lan, “De­mi­rel, 28 Şu­bat’ın hem pro­dük­tö­rü hem de ak­tö­rü­dür. Os­man Öz­bek, sa­yın Er­ba­kan’a ha­ka­ret et­ti­ği za­man gö­rev­den al­mak is­te­dik. Sa­yın Er­ba­kan, De­mi­rel’e söy­le­di. De­mi­rel, ‘al­tı­nı çi­ze­rek söy­lü­yo­rum, Öz­bek’i gö­rev­den ala­ca­ğım’ de­miş­tir. Ama al­ma­mış­tır. Son­ra­dan bu söz­le­ri ha­tır­la­tıl­dı­ğın­da ‘o za­man üs­tü­nü çi­zi­yo­rum’ de­miş­tir. De­mi­rel dün dün­dür, bu­gün bu­gün­dür di­yen bi­ri­si­dir. De­mi­rel her gün­dür” di­ye ko­nuş­tu.

“YA­LA­NI MAN­ŞET YAP­TI­LAR”

RP aleyhine yapılan ya­lan ha­ber­le­rin re­kor­lar ki­ta­bı­na gi­re­cek dü­zey­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Cey­lan, şun­la­rı söy­le­di: “Hür­ri­yet ga­ze­te­si 10 ekim 1996’da ‘Ya­lan Rüz­ga­rı’ di­ye bir ha­ber yap­tı. Ha­ber­de ‘Er­ba­kan Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’nda dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da Af­ri­ka zi­ya­ret­le­ri­ni ba­şa­rı gi­bi gös­te­re­rek 20 ya­la­nı şöy­le sı­ra­la­dı’ di­ye. Sa­yın Er­ba­kan, ha­va­li­ma­nın­da ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­me­miş­tir. Ha­ber­de ge­çen ifa­de­le­ri kul­lan­ma­mış­tır. Emin Çö­la­şan, Be­kir Coş­kun, Er­tuğ­rul Öz­kök ve Ok­tay Ek­şi ger­çek­miş gi­bi ya­zı­lar yaz­dı­lar. O za­man Er­tuğ­rul Öz­kök’ü ara­dım ‘ni­ye böy­le yap­tı­nız’ di­ye. Ba­na ver­di­ği ce­vap, ‘Biz za­ten ho­ca­nın ne ko­nu­şa­ca­ğı­nı bi­li­yor­duk’ de­di. A’dan Z’ye hep­si ya­lan­dır. Bu­nu ha­ber di­ye man­şet yap­tı­lar.”

“FA­TİH ÇE­KİR­GE, EM­RİY­LE 200 TA­NE MAN­ŞET AT­TI”

Erol Öz­kas­nak’ın Fa­tih Çe­kir­ge’ye 200 ta­ne man­şet ha­ber yap­tır­dı­ğı­nı söy­le­yen Cey­lan, “Fa­tih Çe­kir­ge, Erol Öz­kas­nak’ın em­riy­le 200 ta­ne man­şet at­mış­tır. Bun­la­rın hep­si emir­le atıl­mış­tır. Ol­ma­yan şe­yi var­mış gi­bi ya­za­rak mil­le­ti kan­dır­dı­lar. Me­se­la Sa­bah Ga­ze­te­si ‘Ka­ra­da­yı’dan Hu­mey­ni der­si’ di­ye ha­ber yap­tı. Düz­mece bir ha­ber­di. İl­ha­mi Soy­sal’ın 50 yıl ön­ce yaz­dı­ğı ve son­ra­dan ken­di­si­nin ya­lan­la­dı­ğı şey­le­ri dahi ha­ber yap­tı­lar” di­ye ko­nuş­tu.

“ÇO­CUK­LA­RI­MIN PSİ­KO­LO­Jİ­Sİ BO­ZUL­DU”

Mil­let­ve­ki­li ol­duk­tan he­men son­ra Nuh Me­te Yük­sel’in ken­di­si­ni sav­cı­lı­ğa ça­ğır­dı­ğı­nı be­lir­ten Cey­lan, “Yük­sel, ‘Aya­sof­ya İha­ne­ti’ ad­lı ki­ta­bı­mı top­la­ta­ca­ğız’ de­di ve top­lat­ma ka­ra­rı al­dı. İti­raz et­tim. As­ke­ri mah­ke­me bi­le ki­tap top­lat­ma ka­ra­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu ka­rar ver­di. 50 si­lah­lı jan­dar­ma ile ge­ce 3:30’da evi­me bas­kın yap­tı­lar. He­nüz bir mah­kû­mi­yet yok. Ara­ma ka­rar­la­rı bi­le yok. Kız kar­de­şim fe­na­lık ge­çir­di. Ço­cuk­la­rın psi­ko­lo­ji­si bo­zul­du” de­di.

“İĞ­RENÇ BAŞ­LIK­LAR KUL­LAN­DI­LAR’

Er­ba­kan Ho­ca’yı as­ker düş­ma­nı gös­ter­mek için her tür­lü ya­lan ha­be­rin ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­den Cey­lan, şun­la­rı söy­le­di: “Sa­bah ga­ze­te­si ya­lan olan De­mi­rel Mek­tu­bu ha­be­ri­ni man­şet­ten ver­di. Er­te­si gün 28 Şu­bat ol­du. As­ker­ler­den ge­len emir­ler­le man­şet at­tı­lar. İğ­renç baş­lık­lar kul­lan­dı­lar. Sa­yın Er­ba­kan’ın iş­ti­ga­li için plan­lar yap­tı­lar. Er­ba­kan baş­ba­kan­lı­ğa gi­rer­ken bir as­ker omuz at­tı. Bu­nu her­kes bi­li­yor. Kay­se­ri prog­ra­mın­da Er­ba­kan’ı kar­şı­la­yan­la­rın hep­si yar­gı­lan­dı ve ce­za al­dı­lar. Tek suç­la­rı Er­ba­kan’ı kar­şı­la­mak­tı.”

MGK BEL­GE­Sİ­Nİ GÖS­TER­Dİ

MGK top­lan­tı­sı­nın ya­pıl­dı­ğı 28 Şu­bat’ın er­te­si gü­nü, ga­ze­te­le­rin, dö­ne­min Baş­ba­ka­nı Nec­met­tin Er­ba­kan’ın ka­rar­la­rı im­za­la­dı­ğı, bir­kaç gün son­ra da im­za­la­ma­mak için di­ren­di­ği ha­ber­le­ri ya­yın­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Cey­lan, MGK top­lan­tı­sı­na iliş­kin ıs­lak im­za­lı iki bel­ge­yi gös­ter­di. Cey­lan, Er­ba­kan’ın, MGK top­lan­tı­sın­dan son­ra ya­pı­lan ba­sın açık­la­ma­sı met­ni­ni im­za­la­dı­ğı­nı, top­lan­tı­ya iliş­kin bel­ge­yi im­za­la­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

“BAS­KI­YA RAĞ­MEN İM­ZA­LA­MA­DIK

Er­ba­kan’ın baş­kan­lı­ğın­da par­ti­de 14 ar­ka­da­şı ile bir­lik­te yak­la­şık 12 sa­at sü­ren bir top­lan­tı yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Cey­lan, “MGK Ge­nel Sek­re­te­ri İl­han Kı­lıç elin­de sa­rı bir zarf­la gel­di. İçin­de iki say­fa­lık bir ya­zı var­dı. Sa­yın Er­ba­kan’dan im­za al­ma­ya gel­di. Biz top­lan­tı­da ke­sin­lik­le im­za­la­ma­ma ka­ra­rı al­dık. Ak­şa­ma doğ­ru Kı­lıç ye­ni­den gel­di. Yi­ne im­za­la­ma­dık. Pa­zar gü­nü sa­yın Er­ba­kan’ın evi­ne gel­di. Yi­ne im­za­la­ma­dık. Pa­zar­te­si gü­nü Baş­ba­kan­lı­ğa gel­di. Yi­ne im­za­la­ma­dık. Bi­ze böy­le bir bas­kı kur­du­lar ama im­za­la­ma­dık.”

“ÖLÜM TEH­DİT­LE­Rİ AL­DIM”

Bir çok ölüm teh­didi aldığını söy­le­yen Cey­lan, şun­la­rı an­lat­tı: “Çok ölüm teh­dit­le­ri al­dım. Bun­lar­dan bi­ri Po­lat­lı’dan bir ko­mu­tan be­ni ara­dı. ‘Se­nin di­lin çok uza­dı. Faz­la ko­nuş­ma. To­pu bir ye­ri­ne da­yar pat­la­tı­rım’ de­di. Ben­de kim­sin sen şe­ref­siz ce­sur­san kar­şı­ma çık’ de­dim. O ge­ce Po­lat­lı’ya git­tim. Top­çu Oku­lu’nun önün­de bek­le­dim ama çı­kan ol­ma­dı.”

“28 ŞU­BAT’İN FATURASI 580 MİL­YAR DO­LAR”

Ha­vuz sis­te­mi ve be­del­siz it­ha­lat gi­bi pro­je­ler­le önem­li kay­nak­lar bul­duk­la­rı­nı be­lir­ten Cey­lan, 28 Şu­bat’ın be­de­li­nin çok ağır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Cey­lan, “Tür­ki­ye, 28 Şu­bat’ta 580 mil­yar do­lar za­ra­ra uğ­ra­mış­tır” de­di.

Hasan Tosun / Yeni Akit

HABERE YORUM KAT