1. HABERLER

  2. HABER

  3. "Eşinin Başını Aç Mahkeme Başkanı Ol"
Eşinin Başını Aç Mahkeme Başkanı Ol

"Eşinin Başını Aç Mahkeme Başkanı Ol"

28 Şu­bat Alt Ko­mis­yo­nu, ban­ka suç­la­rı­na ba­kan İs­tan­bul 8. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si es­ki Baş­ka­nı Mus­ta­fa Akın’ı din­le­di.

A+A-

TBMM Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu bün­ye­sin­de ku­ru­lan 28 Şu­bat Ko­mis­yo­nu’na bil­gi ve­ren İs­tan­bul 8. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si es­ki Baş­ka­nı Mus­ta­fa Akın, 28 Şu­bat sü­re­cin­de mah­ke­me baş­ka­nı ol­ma­yı bek­le­di­ği gün­ler­de bir HSYK üye­si­nin ken­di­si­ne “Eşi­nin ba­şör­tü­sü­nü aç­tı­rır­san se­ni mah­ke­me baş­ka­nı ya­pa­rız” de­di­ği­ni, ken­di­si­nin ise, “Mü­ba­şir olu­rum yi­ne eşi­min ba­şı­nı aç­tır­mam” ce­va­bı­nı ver­di­ği­ni ak­tar­dı.

“EŞİ­NİN BA­ŞI­NI AÇ­TIR, SE­Nİ BAŞ­KAN YA­PA­LIM DE­Dİ­LER”

28 Şu­bat sü­re­cin­de İs­tan­bul Dev­let Gü­ven­lik Mah­ke­me­si’nde (DGM) üye ola­rak gö­rev yap­tı­ğı­nı ve mah­ke­me baş­ka­nı ol­ma hak­kı ol­du­ğu hal­de mah­ke­me baş­ka­nı ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Akın, “HSYK’da ge­nel mü­dür olan bi­ri­si ba­na, ‘eşi ba­şör­tü­lü olan­la­rı mah­ke­me baş­ka­nı yap­ma­ya­ca­ğız. Ama eşi­nin ba­şör­tü­sü­nü açar­san ola­bi­lir’ de­di. Ben­de ‘Mü­ba­şir olu­rum eşi­min ba­şör­tü­sü­nü aç­tır­mam. Ter­cih onun. Ben ona ka­rı­şa­mam’ de­dim. İki yer­de mah­ke­me baş­kan­lı­ğı yap­mış­tım. Te­amül­le­re gö­re en faz­la hak be­nim­di. Ama yap­ma­dı­lar” de­di.

HOR­TUM­CU­LAR­LA MÜ­CA­DE­LE ET­Tİ

2004 yı­lın­da ban­ka suç­la­rı­na ba­kan İs­tan­bul 8. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı’na atan­dı­ğı­nı kay­de­den Akın, ka­mu­oyu­nun ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı İmar­ban­ka­sı. Eti­bank, Yurt­bank, Sü­mer­bank, Kent­bank, Top­rak­bank, Bank­ka­pi­tal ve Ada­bank gi­bi ba­tık ban­ka dos­ya­la­ra bak­tı­ğı­nı söy­le­di. Dinç Bil­gin, Ca­vit Çağ­lar, Yah­ya Mu­rat De­mi­rel, Ha­yam Ga­ri­poğ­lu, Erol Ak­soy, Mah­met Cey­lan, Mus­ta­fa Sü­zer, Ka­mu­ran Çör­tük, Meh­met Emin Ka­ra­meh­met, Ha­lis Top­rak, Ali Av­ni Bal­ka­ner ve Cem Uzan gi­bi isim­le­rin sa­nık ol­du­ğu da­val­ya­ra bak­tı­ğı­nı ifa­de eden Akın, “Ban­ka sa­hip­le­ri­ne mah­ku­mi­yet ka­rar­la­rı ve­re­rek, ka­mu­yu za­ra­ra uğ­ra­tan ban­ka­lar ve ban­ka­cı­la­ra kar­şı ba­şa­rı­lı bir mü­ca­de­le ver­dim” de­di.

“NA­MUS­LU GÖ­REV YAP­TI­ĞIM İÇİN YE­RİM DE­ĞİŞ­Tİ­RİL­Dİ”

Ba­tık ban­ka­cı­lar hak­kın­da mah­kû­mi­yet ka­ra­rı ver­me­si­nin ar­dın­dan Hâ­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ta­ra­fın­dan 2007 yı­lın­da İs­tan­bul 8. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den alı­na­rak, İs­tan­bul 5. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı’na atan­dı­ğı­nı be­lir­ten Akın, “İşi­ni na­mu­suy­la ya­pan bi­ri­si ola­rak hak­kım­da so­ruş­tur­ma yok­tu. İn­ce­le­me yok­tu. Si­ci­lim­de en ufak bir na­ki­sem de yok­tu. Üs­te­lik geç­mi­şim ba­şa­rı­lar­la do­luy­du ve işi­mi de iyi yap­tı­ğı­na ina­nı­yor­dum. Son mü­fet­tiş ra­po­run­da yük­sek de­ğer­len­dir­mey­le tak­dir edil­miş­tim. Ül­ke­me ve ada­le­te hiz­met­ten baş­ka der­dim ve ta­sam yok­tu. O hal­de ne­den yan­gın­dan mal ka­çı­rır­ca­sı­na bu ata­ma­yı yap­mış­lar­dı? Ata­ma ka­ra­rı hak­sız, yan­lış ve te­amü­le ay­kı­rı­dır” di­ye ko­nuş­tu.

“Kİ­Mİ ÜS­TÜN­LER CE­ZA­LAR­DAN KUR­TUL­MAK AMA­CIY­LA YAP­TIR­MIŞ OLA­Bİ­LİR”

Akın, ata­ma ka­ra­rın­dan 4 ay son­ra An­ka­ra’ya gi­de­rek HSYK’da bir ta­kım gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı ve bu gö­rüş­me­ler­den tat­min edi­ci ol­ma­yan ce­vap­lar al­dı­ğı­nı söy­le­di. “Top­lum­da ki­mi üs­tün olan­lar, al­ma­la­rı muh­te­mel ce­za­lar­dan kur­tul­mak ama­cıy­la bu ata­ma­yı yap­tır­mış ola­bi­lir” di­yen Akın, şun­la­rı an­lat­tı: “HSYK Baş­kan­ve­ki­li Mah­mut Acar ile gö­rüş­tüm. Ba­na ‘Ku­rul ban­ka­cı­la­rın söz­le­riy­le ha­re­ket eden bir yer de­ğil­dir. Biz ban­ka­cı­la­rın is­te­ği üze­ri­ne ni­ye se­ni baş­ka mah­ke­me­ye ata­ya­lım?’ de­di. Ben de inan­dım. Tam ka­pı­dan çı­kar­ken ba­tık bir ban­ka sa­hi­bi­nin kar­de­şiy­le kar­şı­laş­tım. Şa­şır­dım. ‘Ha­yır­dır’ di­ye sor­du­ğum­da, ‘Sa­yın Acar ah­ba­bım­dır. Zi­ya­re­ti­ne gel­dim’ de­di. O kal­dı. Ben ku­rul­dan ay­rıl­dım.”

“D­V­LAR BI­RAK­TI­ĞIM YER­DE DU­RU­YOR”

Ata­ma ka­ra­rın­dan son­ra 6 yı­lın dol­mak üze­re ol­du­ğu­nu be­lir­ten Akın, da­va­la­rın bı­rak­tı­ğı yer­de dur­du­ğu­nu söy­le­di. Akın, şun­la­rı söy­le­di: “Ben bu mah­ke­me­de 3 yıl gö­rev yap­tım. Yap­tık­la­rım or­ta­da­dır. Ata­ma ka­ra­rın­dan iti­ba­ren üç ay son­ra 6 yıl ola­cak­tır. Üs­te­lik mah­ke­me­ye 1 üye da­ha atan­mış­tır. Ama ne­re­dey­se da­va­lar bı­rak­tı­ğım yer­de dur­mak­ta­dır. Yük­sek yar­gı­da bu ko­nu­da ada­let­li dav­ran­ma­mış­tır. Yar­gı­tay’ın de­fa­at­le boz­ma­la­rı yar­gı­la­ma­la­rı uzat­mış­tır. Ge­çen za­man­lar sa­nık­lar le­hi­ne iş­le­miş­tir. Bu du­rum 10 adet su­çun za­ma­na­şı­mı­na uğ­ra­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Zim­met dı­şın­da­ki tüm ban­ka­cı­lık suç­la­rı ve bağ­lı suç­lar za­ma­na­şı­mı­na uğ­ra­mış­tır. Yar­gı­tay aşa­ma­sın­da ki­mi ba­tık ban­ka hâ­kim his­se­da­rı­nın dos­ya­sı kay­bol­muş­tur.”

“EŞİ BA­ŞÖR­TÜ­LÜ­LE­Rİ BAŞ­SAV­CI YAP­MA­YA­CA­ĞIZ”

Akın’ın açık­la­ma­la­rı, ko­mis­yo­na ge­çen haf­ta bil­gi ve­ren Yoz­gat es­ki Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Re­şat Pe­tek’in açık­la­ma­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. Pe­tek, HSYK es­ki üye­si Hü­se­yin De­mi­röz’ün “eşi ba­şör­tü­lü­le­ri baş­sav­cı yap­ma­ya­ca­ğız” de­di­ği­ni ak­tar­mış­tı. Pe­tek, şun­la­rı söy­le­miş­ti: “Bir ağır ce­za re­isi ar­ka­daş­la bir­lik­te ‘ha­yır­lı ol­sun’ de­mek için sa­yın Hü­se­yin De­mi­röz’ün ya­nı­na git­tik. Sa­mi­mi bir şe­kil­de bi­zim­le il­gi­len­di. Ama Yoz­gat Baş­sav­cı­sı ol­du­ğu­mu du­yun­ca, “bun­dan son­ra eş­le­ri ba­şör­tü­lü olan­la­rı baş­sav­cı yap­ma­ya­ca­ğız’ de­di. Be­nim eşim ba­şör­tü­lüy­dü. Ken­di­si, ‘be­nim an­nem de başör­tülü ama biz­den bunu is­tiyor­lar’ diyerek, apolet­lerini gös­terir gibi om­zunu gös­ter­di.”

Hasan Tosun / Yeni Akit

HABERE YORUM KAT