1. HABERLER

  2. HABER

  3. “Ergenekon’un Silahlı Kanadı Hâlâ Aktif”
“Ergenekon’un Silahlı Kanadı Hâlâ Aktif”

“Ergenekon’un Silahlı Kanadı Hâlâ Aktif”

TUS­HAD için­de fark­lı de­part­man­lar bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Çı­nar, bun­lar­dan bi­ri­nin de mis­yo­ner­lik departma­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di.

A+A-

Ma­lat­ya’da­ki Zir­ve Ya­yı­ne­vi da­va­sı kap­sa­mın­da ifa­de ve­ren sa­nık İl­ker Çı­nar, Tür­ki­ye Ulu­sal Stra­te­ji­ler ve Ha­re­kat Da­ire­si (TUS­HAD)’ni vic­dan mu­ha­se­be­si so­nu­cu de­şif­re et­ti­ği­ni, bu ya­pı­nın Er­ge­ne­kon ya­pı­lan­ma­sı­nın si­lah­lı ka­na­dı ola­rak ha­len ak­tif hal­de var­lı­ğı­nı sür­dür­dü­ğü­nü be­lirt­ti.

2008 yı­lın­da Bü­lent Arınç’a yö­ne­lik ey­lem­den son­ra si­vil ya­pı­lan­ma­ya da­ğıl­ma yö­nün­de emir ve­ril­di­ği­ni an­la­tan Çı­nar, bu­nun Arınç ve onun gi­bi dü­şü­nen­le­ri ya­nılt­ma amaç­lı bir ma­ni­pü­las­yon ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Ya­yı­ne­vi ci­na­yet­le­ri ön­ce­si ve son­ra­sı es­ki Ma­lat­ya Jan­dar­ma Alay Ko­mu­ta­nı Al­bay Meh­met Ül­ger’in de ka­tıl­dı­ğı ça­lış­tay­lar ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni an­la­tan Çı­nar, olay ön­ce­si ger­çek­leş­ti­ri­len bir ça­lış­tay­da ci­na­yet­le­rin as­li fa­il­le­rin­den Em­re Gü­nay­dın’ın fo­toğ­ra­fı­nın gös­te­ril­di­ği­ni ifa­de et­ti.

“ERSÖZ’ÜN TALİMATINA UYDUM”

TUS­HAD için­de fark­lı de­part­man­lar bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Çı­nar, bun­lar­dan bi­ri­nin de mis­yo­ner­lik de­part­ma­nı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­pı ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye’nin kül­tü­rel fark­lı­lık­lar dik­ka­te alı­na­rak Tür­ki­ye’nin 4 ay­rı böl­ge­ye ay­rıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Çı­nar, “1’in­ci böl­ge Mar­ma­ra, Ege ve Ak­de­niz böl­ge­le­ri, 2’nci böl­ge İç Ana­do­lu Böl­ge­si, 3’ün­cü böl­ge Ma­lat­ya ili­nin de için­de bu­lun­du­ğu Do­ğu Ana­do­lu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­ri­dir. 4’ün­cü böl­ge ise Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’dir. Al­dı­ğım eği­tim son­ra­sı Le­vent Er­söz’ün ta­li­ma­tı ile mis­yo­ner­ler ara­sı­na ka­rı­şa­rak ho­mo­je­ni­ze ol­dum. Ben Müs­lü­ma­nım. Hı­ris­ti­yan­lı­ğı bi­le­rek, is­te­ye­rek in­ce­le­yip ik­na ola­rak seç­miş de­ği­lim. Bu sa­ye­de ben­den is­te­nen kont­res­pi­yo­naj amaç­lı li­ki­das­yon is­tih­ba­rat fa­ali­yet­le­ri­ni ra­hat­lık­la yü­rüt­tüm. El­de et­ti­ğim tüm is­tih­ba­ri bil­gi­le­ri 2005 yılı Ocak ayına kadar ya­nı­ma ge­len kur­ye­ler ara­cı­lı­ğıy­la TUS­HAD’a gön­de­rir­dim” diye konuş­tu. (Yeni Akit)

 

HABERE YORUM KAT