1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Dilipak bugün 28 Şubat Komisyonu’nda!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Dilipak bugün 28 Şubat Komisyonu’nda!

A+A-

Dar­be­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’na, ya­za­rı­mız Ab­dur­rah­man Di­li­pak, bu­gün bil­gi ve­re­cek.

28 Şu­bat sü­re­ci ve son­ra­sın­da ya­şa­nan­lar..

Ken­di­si­nin yar­gı­lan­dı­ğı da­va­lar.

Gö­zal­tı­lar.. Mağ­du­ri­yet­ler..

Şim­di Bal­yoz­cu­lar ye­ri gö­ğü in­le­ti­yor­lar ya..

İs­tan­bul Ba­ro­su, Bal­yoz­cu­la­rın ar­ka­sı­na geç­miş, sö­zü­mo­na adil yar­gı­lan­ma için kam­pan­ya­lar or­ga­ni­ze edi­yor­lar ya..

28 Şu­bat sü­re­cin­de ya­şa­nan­lar­dan, çok sı­ra­dan bir ta­ne­si­ni ör­nek­le­ye­yim.

Bu­gün “Yan­dık bit­tik, mah­vol­duk. Öz­gür­lük­ler kı­sıt­la­nı­yor” di­yen­le­rin..

“Ba­sın öz­gür­lü­ğü teh­dit al­tın­da” di­yen­le­rin..

O gün­ler­de ner­de ol­duk­la­rı­nı.

gün­ler­den Han­gi geç­ti­ği­mi­zi ha­tır­lat­mak için, yüz­ler­ce da­va­dan sa­de­ce bir ta­ne­si­nin bil­gi­le­ri­ni ak­ta­ra­yım.

Bu­gün 20’li yaş­la­rın al­tın­da olan­lar ha­tır­la­maz.

Üni­ver­si­te­ler­de ba­şör­tü­lü öğ­ren­ci­le­rin ka­pı dı­şa­rı edil­di­ği gün­ler­di.

Si­vil der­se­niz, bun­dan da­ha si­vi­li..

Yay­gın der­se­niz, bun­dan da­ha yay­gı­nı..

Ba­rış­çı der­se­niz, da­ha ba­rış­çı­sı dü­şü­nü­le­me­ye­cek olan.

Dört dört­lük bir ey­lem or­ga­ni­ze edil­miş­ti.

“Dü­şün­ce­ye öz­gür­lük için el ele” Adı ey­le­mi idi.

Edir­ne’den Kars’a, Si­nop’tan An­tal­ya’ya, Tür­ki­ye’nin tüm il­le­rin­de, hat­ta il­çe­le­rin­de, in­san­lar bir­bir­le­ri­nin el­le­ri­ni tu­ta­rak, “Dü­şün­ce­ye öz­gür­lük için el e­le” de­di­ler.

Slo­gan yok.

Ba­ğır­ma ça­ğır­ma yok..

Po­lis­le itiş­me ka­kış­ma yok..

Sa­de­ce bir ala­na do­lu­şup, or­da­ki gü­ven­li­ği teh­dit al­tı­na al­ma yok..

Kont­rol­süz gös­te­ri yap­ma ih­ti­ma­li yok.

Sa­de­ce yol­la­rın kal­dı­rım­la­rın­da..

Her va­tan­daş, ken­di ma­hal­le­sin­de, bir­bir­le­ri­nin el­le­ri­ni tu­ta­rak, Tür­ki­ye’nin bir ucun­dan, di­ğer ucu­na ka­dar öz­gür­lük ta­le­bin­de bu­lun­du­lar.

Er­te­si gü­nü ne ol­du bi­li­yor mu­su­nuz?

Bir fa­kül­te de­ka­nı­nın, o ey­lem sa­at­le­rin­de, so­kak­ta gö­rül­dü­ğü için YÖK ta­ra­fın­dan ale­la­ce­le gö­rev­den alın­ma­sı­nı es ge­çe­lim..

Ol­du bit­ti ya­pıl­dı, unut­tu­rul­du o iş.

Ama ka­lı­cı olan bir da­va açıl­dı.

Akit'e da­va aç­ma­dı­ğı gü­nü, me­sa­iden say­ma­yan baş­be­la­mız İs­tan­bul DGM’nin sav­cı­sı En­ver Ço­ban, bir id­di­ana­me ha­zır­la­dı.

Ab­dur­rah­man Di­li­pak sa­nık.

Ah­met Taş­ge­ti­ren sa­nık.

Akit’in so­rum­lu mü­dü­rü Mu­rat Ba­lı­bey sa­nık.

Ye­ni Şa­fak’ın so­rum­lu mü­dü­rü Ali Te­ker sa­nık.

Mil­li Ga­ze­te’nin so­rum­lu mü­dü­rü Ek­rem Kı­zıl­taş sa­nık.

Ve da­ha 25 ki­şi var, sa­nık lis­te­sin­de.

Si­vil top­lum ku­ru­lu­şu üye­le­ri... Ve en önem­li­si, üni­ver­si­te­ler­den, ba­şör­tü se­be­bi ile atı­lan kız öğ­ren­ci­ler var.

Suç ne?

Del­il­ler ne?

İd­di­ana­me­den oku­ya­lım.

(Bal­yoz’dan şi­kay­et­çi olan­lar, iki de­fa oku­sun­lar.)

“Dos­ya ara­sın­da­ki ey­lem gü­nü çe­ki­len fo­toğ­raf­lar in­ce­len­di­ğin­de, ey­le­me ka­tı­lan­la­rın, ‘Eği­tim hak­kı­mı­zı is­ti­yo­ruz’, ‘İnan­ca say­gı, dü­şün­ce­ye öz­gür­lük’, ‘Öz­gür bir Tür­ki­ye için’ ya­zı­lı pan­kart­lar ve ba­lon­lar ta­şı­dık­la­rı, ‘Ba­şör­tü­sü için el ele’ bas­kı­lı şap­ka­lar kul­la­nıl­dı­ğı...”

Evet, yan­lış oku­mu­yor­su­nuz.. Bun­lar, id­dia­na­me­de, suç ola­rak mah­ke­me­ye su­nu­lan de­lil­ler.

Eği­tim hak­kı is­te­mek suç.

İnan­ca say­gı is­te­mek suç..

Öz­gür Tür­ki­ye is­te­mek suç!

İd­di­ana­me­de baş­ka ne­ler var?

“Bir fo­toğ­ra­fın tet­ki­kin­de...”

Du­run he­men he­ye­can­lan­ma­yın.

“Hah iş­te.. Bak şim­di, o fo­toğ­ra­fın al­tın­dan, han­gi te­rör ey­le­mi çı­ka­cak” di­ye su­izan­da bu­lun­ma­yın..

Ve­ri­yo­rum, id­dia­na­me­nin o bö­lüm­le­ri­ni:

“Bir fo­toğ­ra­fın tet­ki­kin­de, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye es­ki Baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın ay­nı suç­tan hü­küm giy­me­si­ne se­bep olan ko­nuş­ma­sın­da­ki ‘Mi­na­re­ler sün­gü/Kub­be­ler miğ­fer/Ca­mi­ler ba­sıl­dı­ğı ti­şört­le­rin kış­la­mız/Mü­min­ler as­ker’ di­ze­le­ri­nin gi­yil­di­ği...”

De­mek ki ne imiş?

“Bir fo­toğ­ra­fın tet­ki­kin­de” baş­la­nı­lan bö­lüm­de, sa­de­ce ve sa­de­ce, bir şi­irin ya­zı­lı di­ye ol­du­ğu ti­şör­tün an­la­tı­mı var­mış!..

Ve bu suç ola­rak gös­te­ri­li­yor­muş!

De­vam edi­yor id­di­ana­me. “Yan ­ya­na sey­re­den iki oto­mo­bil­de bu­lu­nan­la­rın or­tak­la­şa ta­şı­dık­la­rı pan­kart­la, ola­yı bir göv­de gös­te­ri­si­ne dö­nüş­tür­dük­le­ri, sol­la­ma­ya im­kan ver­me­dik­le­ri yol­da, kon­voy oluş­ma­sı­na yol aç­tık­la­rı, tüm bu gö­rün­tü­le­rin 11 Ekim ey­le­mi­nin ken­di­li­ğin­den oluş­ma­dı­ğı­nı, bel­li bir or­ga­ni­ze ge­rek­tir­di­ği­ni or­ta­ya koy­du­ğu...”

“Or­ga­ni­ze” de­yin­ce de işin ne­re­ye va­ra­ca­ğı­nı an­la­mış ol­ma­lı­sı­nız.

“Di­li­pak, Taş­ge­ti­ren, Kı­zıl­taş, Ba­lı­bey ve Te­ker 4.5 yıl ha­pis yat­ma­lı­dır!”

İş­te o gün­le­ri ya­şa­dık biz..

Bu­gün “dar­be su­çu”n­dan mah­kum olan Bal­yoz­cu­la­rın, o bas­kı­la­rı­na mu­ha­tap ol­duk biz..

O gün­le­ri ha­tır­la­ya­lım.

Ki, Bal­yoz­cu­la­ra ve­ri­len ce­za­nın de­ğe­ri­ni, da­ha iyi an­layabilelim.

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT