1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Darbenin senaryosu ABD’den oynaması yerli figüranlardan!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Darbenin senaryosu ABD’den oynaması yerli figüranlardan!

A+A-

Bal­yoz sa­nık­la­rın­dan Er­gin Say­gun, bir ki­tap yaz­mış.

2003’te Mus­ta­fa Bal­bay ta­ra­fın­dan Cum­hu­ri­yet’in sür­man­şe­tin­den ve­ri­len “Genç su­bay­lar ra­hat­sız” ha­be­ri­nin, as­lın­da ABD’de bir dü­şün­ce ku­ru­lu­şun­da tar­tı­şı­lan bir se­nar­yo ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mış..

Cum­hu­ri­yet mi­ting­le­ri sı­ra­sın­da da “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Tü­lay Tuğ­cu su­ikas­te uğ­ra­sa, Tak­sim’de bom­ba pat­la­tı­lıp 50 in­san öl­se” tü­rün­den bir se­nar­yo­nun ABD’de tar­tı­şıl­dı­ğı gün­de­me gel­miş­ti..

De­mek ki ABD’de, bu iş­ler ön­ce se­nar­yo ola­rak tar­tı­şı­lı­yor. Son­ra bur­da­ki adam­la­rı, se­nar­yo­yu ha­ya­ta ge­çi­ri­yor­lar..

Se­nar­yo­nun gö­nül­lü fi­gü­ran­la­rı­na, ola­yın sı­cak­lı­ğı için­de ha­tır­la­tı­yo­ruz, “Yap­tı­ğı­nız suç­tur. Dar­be­ye tah­rik­tir. Bir gün bu­nun he­sa­bı, mah­ke­me­ler­de siz­den so­ru­lur!”

“Zır­too!” di­yor­lar.

Na­sıl ol­sa yar­gı el­le­rin­de. As­ker el­le­rin­de. Ba­ro­lar, üni­ver­si­te­ler. Her şey el­le­rin­de..

İyi­ ni­yet­li uya­rı­la­rı, cid­di­ye bi­le al­mı­yor­lar..

ABD’de ön­ce­den se­nar­yo­su ya­zı­lıp, Bal­bay ta­ra­fın­dan Cum­hu­ri­yet’in sür­man­şe­ti­ne çe­ki­le­rek oy­na­nan “Genç su­bay­lar ra­hat­sız” baş­lık­lı ha­ber ya­yın­lan­dı­ğın­da, ba­kın biz han­gi uya­rı­yı yap­mı­şız..

Ta­rih: 26 Ma­yıs 2003. Ya­zı­mın baş­lı­ğı, “Bal­bay’ın 146/2’den ha­be­ri var mı?”

Ya­zın­ın içe­ri­ği­ni de, hiç do­kun­ma­dan ak­ta­rı­yo­rum.. Ki, o gün­le­re bi­raz dö­ne­lim.. O gün­le­ri, bi­re ­bir ya­şa­ya­lım..

“Ner­den çık­tı bu ‘Genç su­bay­lar’ hi­kâ­ye­si?

23 Ma­yıs 2003 ta­rih­li Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­sin­de­ki Mus­ta­fa Bal­bay im­za­lı man­şet ha­ber­den.

Man­şe­tin ko­nu­su, haf­ta için­de­ki Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan ile Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hil­mi Öz­kök ara­sın­da­ki gö­rüş­me..

Ön­ce ola­yın res­mi­ni çe­ke­lim.

Sa­yın Öz­kök, Baş­ba­kan­lı­ğa ge­li­yor.

Ka­pa­lı bir oda­da Baş­ba­kan ile baş ­ba­şa gö­rü­şü­yor­lar. Ar­ka­sın­dan Sa­yın Öz­kök Baş­ba­kan­lık­tan çı­kı­yor.

Ne Hil­mi Öz­kök’ten, ne de Tay­yip Er­do­ğan’dan bir açık­la­ma gel­mi­yor.

Da­ha son­ra ya­zı­lı bir açık­la­ma da ya­pıl­mı­yor.

Şim­di iki ki­şi­nin baş­ ba­şa yap­tı­ğı bir gö­rüş­me, üçün­cü bir ki­şi ta­ra­fın­dan an­la­tı­lı­yor­sa, bur­da üç ih­ti­mal var­dır.

Ya ta­raf­lar­dan bi­ri­si gö­rüş­me­nin ay­rın­tı­sı­nı üçün­cü ki­şi­ye ak­tar­mış­tır.

Ya gö­rüş­me­nin ya­pıl­dı­ğı ye­re giz­li ka­yıt ci­ha­zı ko­nul­muş ve üçün­cü şa­hıs bu ka­nal­la gö­rüş­me­nin içe­ri­ğin­den ha­ber­dar ol­muş­tur.

Ya da üçün­cü ki­şi­nin id­di­ala­rı ya­lan­dan iba­ret­tir..

Şim­di her üç ih­ti­ma­li de bü­yük skan­dal olan bu şık­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rıp, ge­re­ken ya­pıl­ma­lı iken, biz te­fer­ru­ata ta­kı­lıp, bo­ğu­lu­yo­ruz.

Eli­miz­de tek bir so­mut de­lil var.

Mus­ta­fa Bal­bay’ın ken­di­si..

Çı­kıp söy­le­me­li; söy­le­mi­yor­sa hu­kuk dev­le­ti ona söy­let­me­li, bu üç şık­tan han­gi­si­nin doğ­ru ol­du­ğu­nu...

Çün­kü her üç şık da suç... (...)

Türk Ce­za Ka­nu­nu’nda sa­de­ce dar­be yap­mak de­ğil, dar­be ya­pı­la­ca­ğı fit­ne­si çı­kar­mak da ay­nı ce­za ile ce­za­lan­dı­rıl­mış­tır.

Ya­ni bir su­ba­yın, meş­ru hü­kü­me­ti de­vir­me­ye kal­kış­ma­sı ile, bir ga­ze­te­ci­nin ‘Su­bay­lar meş­ru hü­kü­met­ten ra­hat­sız. Böy­le gi­der­se si­vil yö­ne­ti­me dar­be ya­pıp, yö­ne­ti­me el ko­ya­cak­lar’ de­me­si ay­nı ce­za­yı ge­rek­ti­ren bir suç­tur.

‘Genç su­bay­lar te­dir­gin’ ve­ya ‘ra­hat­sız’ di­ye man­şet atan­lar, ne de­mek is­ti­yor­lar?

Ra­hat­sız­lık ko­nu­la­rın­da; meş­ru hü­kü­met, su­bay­la­rın sö­zü­nü din­le­mez­se, yö­ne­ti­me el ko­yar..

Bu­nun ima edil­me­si bi­le, mev­cut ka­nun­da en ağır suç..

Alın ka­nu­ni mes­ne­di­ni de ve­re­yim..

Türk Ce­za Ka­nu­nu..

Mad­de 146, ikin­ci fık­ra.. ‘... ge­rek yal­nız­ca ge­rek bir kaç ki­şi ile bir­lik­te, kav­li (söz­lü) ve­ya tah­ri­ri (ya­zı­lı) ve­ya fi­ili fe­sat çı­ka­ra­rak ve­ya mey­dan ve so­kak­lar­da ve­ya nâ­sın top­lan­dı­ğı ma­hal­ler­de nu­tuk irat ve­ya­hut yaf­ta ta­lik ve neş­ri­yat ic­ra ede­rek bu cü­rüm­le­ri (TBMM is­kat ve­ya va­zi­fe­si­ni men’e ceb­ren te­şeb­büs et­mek) iş­le­me­ğe teş­vik eden­ler hak­kın­da, ya­pı­lan fe­sat te­şeb­büs de­re­ce­sin­de kal­sa da­hi, idam ce­za­sı (de­ğiş­ti­ril­miş şek­li ile ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı) hük­mo­lu­nur.’

Ka­pa­lı, müp­hem bir ya­nı var mı ka­nu­nun?

Çok açık bir şe­kil­de dar­be yan­lı­sı neş­ri­yat ya­pıl­ma­sı, dar­be ih­ti­ma­li içe­ren fe­sat ni­te­li­ğin­de­ki ya­yın ya­pıl­ma­sı, ay­nen dar­be su­çu­nu iş­le­mek gi­bi en ağır ce­za ile ce­za­lan­dı­rı­la­ca­ğı ka­nun­da ya­zı­lı..

Do­la­yı­sıy­la, Mus­ta­fa Bal­bay’ın ya­zı­sı­nın hu­ku­ki ta­nı­mı­nı ya­par­sa­nız, TCK 146/2’de­ki suç­la bi­re ­bir ör­tüş­tü­ğü­nü gö­rür­sü­nüz.”

Bun­la­rı yaz­mış ve Bal­bay’ın DGM ‘de (bu­gün­kü özel yet­ki­li mah­ke­me­le­rin o gün­kü kar­şıl­ı­ğı) yar­gı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ha­tır­lat­mı­şız.

Şim­di, “ol­ma­sı ge­re­ken” ha­ya­ta ge­çin­ce, ci­yak­lı­yor­lar..

Oy­sa söy­le­mi­şiz. O gün­den ha­tır­lat­mı­şız. Din­le­me­miş­ler bi­zi..

Şim­di ise ağ­la­şı­yor­lar!..

Bal­yoz’da­ki­ler de ay­nı du­rum­da..

Ya­rın öbür g­ün hak­kın­da ka­rar ve­ri­le­cek olan Bal­bay da, ay­nı du­rum­da!

Na­ne­yi ye­di­ler..

Şim­di ma­sum rol­le­ri­ne ya­tı­yor­lar!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT