1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Darbeciler sayesinde tutuklular yaşadı, sıra mahkumlarda!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Darbeciler sayesinde tutuklular yaşadı, sıra mahkumlarda!

A+A-

“Dar­be­ci” ege­men­ler tu­tuk­la­nın­ca..

Tu­tuk­lu hak­la­rı, baş­tan aşa­ğı­ya de­ğiş­ti.

Tu­tuk­lu “Has­ta­yım” der­se ne ola­cak?

Es­ki­den şöy­le de­nir­di:

“Ahan or­da re­vir. Git, yat.”

“Has­ta kalp kri­zi ge­çi­ri­yor­”muş. “Du­ru­mu acil­”miş. “He­men has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­maz­sa teh­li­ke­li bir du­rum­la kar­şı­la­şıl­ma ih­ti­ma­li yük­sek”­miş!

Bun­la­rın hiç­bi­ri­sin­de ce­vap de­ğiş­mez­di:

“Faz­la uzat­ma iş­te.. Re­vir or­da!”

Re­vir­de dok­tor var mı?

Bı­ra­kın dok­to­ru, re­vir­de ya­ta­cak yer var mı?

Bun­lar hiç önem­li de­ğil­di..

Ama bi­rin­ci sı­nıf va­tan­daş­la­rı­mız tu­tuk­la­nın­ca.. Ege­men­ler ce­za­evi­ne gi­rin­ce..

Bu ku­ral­lar al­tüst ol­du..

Tu­tu­kev­le­rin­de ar­tık 24 sa­at dok­tor bu­lun­du­rul­ma­sı bir ya­na..

Tu­tuk­lu­lar anın­da has­ta­ne­le­re sev­ke­dil­me­ye baş­lan­dı­.

Ye­ter ki, “Ben has­ta­yım” de­nil­sin..

Al­lah kim­se­ye has­ta­lık ver­me­sin.

Di­rekt hep­si için, “Nu­ma­ra ya­pı­yor­lar” di­ye­cek ha­lim yok.

Ama ga­ri­ban­lar “Has­ta­yım” der­ken, dü­ne ka­dar kim­se­nin çı­tı çık­mı­yor­du.

Bı­ra­kın has­ta­ne­le­re sev­ket­me­yi, re­vir­de dok­to­ra bi­le gö­tü­ren yok­tu.

Şim­di?

Şim­di GA­TA’la­ra sevk­ler baş­la­dı. Ne­re­dey­se tu­tu­ke­vi ile GA­TA ara­sı­na ser­vis ko­ya­cak­lar!

Baş­ka ne­ler de­ğiş­ti, dar­be­ci­ler/ege­men­ler tu­tuk­la­nın­ca?

Me­se­la, “ge­rek­çe­siz tu­tuk­lan­ma” uy­gu­la­ma­sı de­ğiş­ti..

Yok ar­tık öy­le, “De­lil­le­rin du­ru­mu­na gö­re” şek­lin­de so­yut bir ge­rek­çe.

Tek tek ya­zı­yor­lar; han­gi de­lil se­be­bi ile tu­tuk­la­ma ka­ra­rı ve­ril­di­ği­ni!. Dar­be­ci­ler sa­ye­sin­de, di­ğer şüp­he­li­ler de öğ­ren­di­ler ar­tık, han­gi ge­rek­çe­ler­le tu­tuk­lan­dık­la­rı­nı..

Kö­tü bir şey mi?

As­la..

Ama dü­ne ka­dar ni­ye böy­le bir hak­kı yok­tu, şüp­he­li­le­rin?

Ege­men­ler tu­tuk­la­nın­ca mı ak­lı­nız ba­şı­nı­za gel­di?

Bir hak da­ha ve­ril­di, tu­tuk­lu­la­ra..

Tu­tuk­lu­lar için, bi­rin­ci de­re­ce ak­ra­ba­la­rı­nın ce­na­ze­le­ri­ne ka­tıl­ma hak­kı ta­nın­dı.
Es­ki­den ne de­ni­yor­du?

“Sen mah­kum de­ğil­sin ki!”

“De­lirt­me ada­mı, tu­tuk­lu ol­sam ne olur, mah­kum ol­sam ne olur? Ce­za­evin­de­yim, ba­ba­mın ce­na­ze­si­ne ka­tıl­a­mı­yo­rum. Yok mu bu so­ru­na çö­züm bu­la­cak?” di­ye is­yan eden­ler, du­var­la­ra ko­nu­şur­du....

Mu­ha­tap bü­rok­ra­si, kı­lı­nı kı­pır­dat­ma­dan, “Yok ağam. Sen mah­kum ol­say­dın, mah­ku­mi­yet ka­ra­rın ke­sin­leş­miş ol­say­dı.. Gü­ven­lik açı­sın­dan sı­kın­tı­lı bir du­rum yok ise.. Ahan iş­te sav­cı bey, mü­dür be­ye ya­zar­dı. Mü­dür bey se­ni ce­na­ze­ne yol­la­ya­bi­lir­di. Ama sen mah­kum değ­il­sin. Sen tu­tuk­lu­sun. Biz ka­rışm­a­yız o işe” de­nir­di.

Pe­ki kim ka­rı­şa­cak?

“Biz bil­mez, dev­let bi­lir” der, ka­pa­tır­lar­dı tar­tış­ma­yı..

Ce­na­ze de er­te­si gü­nü kal­kar, olay bi­ter­di.

Şim­di öy­le mi?

Ye­ni far­kı­na va­rıl­dı ki..

Bu ül­ke­de tu­tuk­lu­lar da var.

On­la­rın da ya­kın ak­ra­ba­la­rı ölü­yor.

On­la­rın da ya­kın­la­rı­nın ce­na­ze­le­ri­ne ka­tıl­ma­la­rı, bir hak ol­ma­lı..

Ve dar­be­ci tu­tuk­lu­la­rın ya­kın­la­rı öl­dük­çe, ko­nu ül­ke gün­de­mi­ne ta­şın­dı.. Ve tu­tuk­lu­la­rın ya­kın ak­ra­ba­la­rı­nın ce­na­ze­le­ri­ne ka­tıl­ma hak­kı ar­tık ka­nun­la ta­nın­dı.

Şim­di da­ha faz­la­sı is­te­ni­yor.

4 gün izin ve­ril­miş.

“Yet­mez” de­ni­yor.

“Ay­rı­ca ta­zi­ye­le­ri ka­bul et­mek için, bir­kaç gün de ev­de ka­lın­sın” de­ni­li­yor.

Dar­be­ci­ler sa­ye­sin­de, ba­kal­ım da­ha ne hak­la­ra ka­vuş­ma im­ka­nı do­ğa­cak..

Kim­bi­lir, bel­ki her­kes “tu­tuk­lu­la­ra ta­nı­nan hak­lar, so­kak­ta­ki­le­re ta­nı­nan hak­lar­dan da­ha faz­la. Biz de tu­tuk­lan­mak is­ti­yo­ruz” bi­le di­ye­cek­ler.

Şa­ka­sı bir ya­na..

Ger­çek­ten ib­ret­lik bir du­rum.

Dü­ne ka­dar ül­ke­ye ege­men olan­lar...

Tu­tuk­lu­lar için akıl­la­rı­na ge­tir­me­dik­le­ri hak­la­rı, şim­di ken­di­le­ri tu­tuk­la­nın­ca, bir bir ka­bul et­ti­ri­yor­lar.

Ve bu iki­yüz­lü tu­tu­ma is­yan et­me­si ge­re­ken med­ya, “Tu­tuk­lu­la­ra şu hak ni­ye yok? Tu­tuk­lu­la­ra bu hak ni­ye yok?” di­ye­rek, dar­be­ci­le­re ye­ni hak­lar ta­nın­ma­sı için çır­pı­nı­yor!

Dar­be­ci­ler hak­kın­da­ki mah­ku­mi­yet­ler ke­sin­le­şin­ce, sı­ra “mah­kum­la­ra ta­nı­na­cak ek hak­lar”a ge­le­cek..

Uma­rım, dar­be­ci­ler çık­tık­tan son­ra, “Bu hak­lar tu­tuk­lu­la­ra/mah­kum­la­ra çok. Ne de­mek­miş, ak­ra­ba­sı­nın ce­na­ze­si­ne git­mek? Sen tut­uk­lu/mah­kum de­ğil mi­sin? Ne işin var ce­na­ze­de” de­ni­lip, ve­ri­len hak­lar, ge­ri alın­maz.

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT