1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Darbeci Baro, darbecileri savunuyor!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Darbeci Baro, darbecileri savunuyor!

A+A-

İs­tan­bul Ba­ro­su’nun bir adı da, bi­li­yor­su­nuz “dar­be­ci ba­ro”!

Böy­le söy­le­yin­ce kı­zı­yor­lar ama..

Ken­di in­ter­net si­te­le­ri­ne gi­rip, bir ba­kı­ver­sin­ler..

Ora­da da, bu tes­pi­tin bi­re bir hak­lı­lı­ğı­nı gö­re­cek­ler..

“Hu­kuk ha­ya­tın­da ne­ler olu­yor” di­ye me­rak et­tim.

De­ği­şik si­te­ler ara­sın­da, bir de İs­tan­bul Ba­ro­su’nun in­ter­net si­te­si­ne gir­dim.

Gir­mez olay­dım.

En baş­ta ko­nuş­lan­dı­rı­lan ha­ber­le­ri sı­ra ile ak­ta­ra­yım..

“İs­tan­bul Ba­ro­su Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si Av. Tur­gay De­mir­ci Ka­nal B’ye ko­nuş­muş”muş!

Ko­nu, “Bal­yoz da­va­sı ka­ra­rı” imiş!

Ne de­miş bay De­mir­ci?

“Mah­ke­me­de avu­kat­la­rın ta­lep­le­ri­nin pek ço­ğu dik­ka­te alın­ma­dı, sa­vun­ma ade­ta yok sa­yıl­dı. Ya­pı­lan yar­gı­la­ma da hu­ku­ki sa­yıl­maz.”

Vay ca­nı­na sa­yın se­yir­ci­ler..

Avu­kat bir şey is­te­di mi, ha­ki­min he­men onu ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­re­ki­yor­muş!

Ye­ni öğ­ren­dim, bay De­mir­ci’den, bu ku­ra­lı..

Avu­ka­tın her is­te­di­ği ye­ri­ne ge­ti­ril­mez­se, “yar­gı­la­ma hu­ku­ki ol­maz”mış!
De­mek ki bun­dan son­ra, yar­gı­la­ma­la­rın hu­ku­ki olup-ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit için, bay De­mir­ci’ye mü­ra­ca­at ede­ce­ğiz.

O da sa­nık­la­rın avu­kat­la­rı­nın ta­lep­le­ri­ne ba­ka­cak..

Avu­kat ci­na­yet da­va­sın­da, “Mü­vek­ki­lim ci­na­ye­ti iş­le­me­miş­tir. Po­lis if­ti­ra edi­yor” di­ye­cek.
Son­ra “Ben olay sı­ra­sın­da, ci­na­yet ma­hal­lin­de de­ğil­dim.. Ba­kın şa­hit­le­rim: Ba­bam, am­cam, kar­de­şim, oğ­lum..” di­ye­cek..

Mah­ke­me de, “Her ne ka­dar ci­na­ye­ti se­nin iş­le­di­ği­ne da­ir dos­ya­da de­lil­ler var ise de.. Se­nin tab­an­can ile ci­na­yet iş­len­miş ise de.. Se­nin olay sı­ra­sın­da ci­na­yet ma­hal­lin­de ol­du­ğu­na da­ir, se­nin­le her­han­gi bir hu­su­me­ti ol­ma­yan ob­jek­tif ki­şi­le­rin be­yan­la­rı var ise de.. Ben se­nin ba­ba­nı, am­ca­nı, kar­de­şi­ni, oğ­lu­nu din­le­mek zo­run­da­yım” di­ye­cek­miş!

Çün­kü, böy­le is­ti­yor­muş, dar­be­ci ba­ro­nun, dar­be­ci yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si!..

Bay De­mir­ci’nin söz­le­ri yet­me­miş..

İs­tan­bul Ba­ro­su Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Av. Ha­san Kı­lıç da, ay­nı ko­nu ile il­gi­li ola­rak, Ulu­sal Ka­nal’a ko­nuş­muş!

De­mir­ci’den çok da­ha ge­nel bir de­ğer­len­dir­me yap­mış ve “Özel yet­ki­li mah­ke­me­ler­de ada­let­ten, vic­dan­dan, hu­kuk­tan bah­se­di­le­mez” de­yip, ko­nu­yu ka­pat­mış!

Ha­ni “yar­gı­ya kü­für” di­ye bir suç var ise..

Dört dört­lük ör­ne­ği ola­rak, ders ki­tap­la­rı­na ge­çi­ril­se, yan­lış ol­maz!

Ada­mın tek der­di var...

Dar­be­ci­le­ri kur­tar­mak.

O özel yet­ki­li mah­ke­me­ler, hem de için­de as­ke­ri üye­ler var iken..

Bu ül­ke­de kim­le­ri mah­kum et­me­di!

Kim­le­ri kim­le­ri ömür bo­yu hap­se çarp­tır­ma­dı..

Tay­yip Er­do­ğan’ı mı..

Ha­san Hü­se­yin Cey­lan’ı mı?

Me­tin Kap­lan’ı mı?

Da­ha sa­ya­yım mı?

Bu ka­da­rı ye­ter her­hal­de..

Bir tek açık­la­ma­sı var mı, Bay Kı­lıç’ın, bu mah­ku­mi­yet­ler­le?

“Be­nim ya­şım tut­maz, o da­va­la­ra” de­me­sin sa­kın!

Me­tin Kap­lan’ın da­va­sı, ha­la de­vam edi­yor!

Ama Kı­lıç’ın, tek açık­la­ma­sı­nı duy­ma­dım ben!

Kı­lıç git­miş, Ba­ro Ba­şka­nı Ümit Ko­ca­sa­kal çık­mış sah­ne­ye..

Ha­ber­türk te­le­viz­yo­nun­da, “Ce­za hu­ku­ku­nun ic­ra­ya baş­la­nan bir ha­re­ke­ti yar­gı­la­ya­bi­le­ce­ği”ni be­lirt­miş.. “Dü­şün­me­nin, ta­sar­la­ma­nın, plan­la­ma­nın ce­za hu­ku­ku yar­gı­la­ma­sı­nın ko­nu­su ol­ma­dı­ğı”nı id­dia et­miş!

Ya­zı­ya dö­kül­müş.. Bil­gi­sa­yar­la­ra kay­de­dil­miş.. Ka­tı­lım­cı­la­rı tes­pit edil­miş.. Gö­zal­tı­na alı­na­cak ga­ze­te­ci­ler be­lir­len­miş. Gö­zal­tı­na alı­na­cak bin­ler­ce ki­şi­yi ko­ya­cak yer ol­ma­ya­ca­ğı en­di­şe­si ile, Fe­ner­bah­çe stad­yu­mun­dan ya­rar­la­nı­la­ca­ğı­na iliş­kin plan­la­ma­lar ya­pıl­mış.

Bay baş­kan di­yor ki, “Dü­şün­mek, suç de­ğil­dir!”

Dar­be­ci­le­rin yap­tık­la­rı­nın, sa­de­ce “dar­be­yi dü­şün­mek ol­du­ğu”nu id­dia edi­yor, bay Baş­kan!

“Dar­be­ci­le­ri sa­vu­na­yım” der­ken, ne­re­dey­se di­ye­cek ki, “Yö­ne­ti­me as­ke­rin el koy­ma­sı, tek ba­şı­na suç de­ğil­dir. Taa ki, yö­ne­ti­me el koy­duk­tan son­ra­ki 5 yıl için­de se­çim ya­pıl­ma­mış ol­sun. 5 yıl için­de si­vil yö­ne­ti­me de­vir ger­çek­leş­ti­ril­miş ise, de­mek ki amaç yö­ne­ti­me el koy­mak de­ğil­dir. Ge­çi­ci bir du­rum söz ko­nu­su­dur. Bu da suç de­ğil­dir!”

Der mi, der!.. Ko­ca­sa­kal bu!

Dar­be­ci­le­ri sa­vun­mak, bu­nun işi!

Bu­nun için, mah­ke­me mü­da­fi is­te­di­ğin­de, ka­nun­da­ki açık hük­me rağ­men, dev­le­te mey­dan oku­du.. Mü­da­fi gö­rev­len­dir­me­di..

Şim­di gö­re­ce­ğiz, dev­let ona ne ya­pa­cak?

Ka­nu­nu çiğ­ne­ye­rek ya­pı­lan mey­dan oku­ma­yı si­ne­ye mi çe­ke­cek?

Yok­sa, 7 yıl geç­tik­ten son­ra Bal­yoz dar­be­ci­le­ri­ni içe­ri tık­tı­ğı gi­bi, bay baş­ka­nı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni de içe­ri tı­ka­cak mı?

Bek­le­yip, gö­re­ce­ğiz..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT