1. YAZARLAR

  2. Abdurrahman Dilipak

  3. CHP’de saflar ayrışırken
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

CHP’de saflar ayrışırken

A+A-

CHP’de­ki ay­rış­ma hiç bit­me­di.. Sü­rek­li ay­rı­şı­yor, bö­lü­nü­yor ve kü­çü­le­rek yol­la­rı­na de­vam edi­yor­lar.. Kı­lıç­da­roğ­lu se­çim ön­ce­si bir açı­lım ya­pa­rak eri­me­yi dur­dur­ma­ya ça­lı­şı­yor ama bi­ri­le­ri bu­nu is­te­mi­yor..Os­lo tar­tış­ma­sı böy­le baş­la­dı. Tar­han’ın çı­kı­şı da san­ki bu­nun­la il­gi­li..

CHP için­de bi­ri­le­ri “Ba­rış” di­yor. Ba­şör­tü­sü­nü so­run et­mek is­te­mi­yor, din­dar­lar­la ba­rış­mak ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.

Kı­lıç­da­roğ­lu’nun Men­de­res’in me­za­rı­nı zi­ya­re­ti de bu an­lam­da önem­li. Ama bi­ri­le­ri bun­dan ra­hat­sız ol­du. Hem de 12 Ey­lül’ün yıl­dö­nü­mün­de böy­le bir zi­ya­ret an­lam­lı ve önem­li..

CHP’de bir ka­nat, ken­di ba­şa­rı­la­rı­na umut bağ­la­mı­yor­lar.. AK Par­ti da­ğı­lır­sa, iş­ler ka­rı­şır­sa, ola­ğa­nüs­tü şart­lar­da tek­rar CHP’ye gün do­ğa­bi­lir mi?

Er­ge­ne­kon’a ya­kın çev­re­le­rin umu­du bu..

Ama bir baş­ka ka­nat, CHP’nin bu­gün­kü mu­ha­le­fet an­la­yı­şı­nın par­ti­yi bi­tir­di­ği ve hiç­bir çö­züm üret­me­den sü­rek­li ta­lep eden ve şi­ka­yet eden bir CHP’nin top­lu­ma umut ve­re­me­di­ği gö­rü­şün­de..

Er­do­ğan ya da AK Par­ti ol­ma­sa bi­le, halk CHP’ye de­ğil, o mis­yo­na aday olan ye­ni olu­şu­ma des­tek ve­re­cek­tir..

Bü­tün bu ya­şa­nan­lar AK Par­ti’nin ese­ri de­ğil, AK Par­ti bu so­nu­cu sağ­la­yan hal­kın ta­lep­le­ri­nin ese­ri­dir.

Da­ha doğ­ru­su her iki sü­reç bir­bi­ri­ni bir­lik­te va­ret­miş­tir..

Na­sıl, bi­ri­le­ri Os­lo sü­re­ci üze­rin­den Türk-Kürt ba­rı­şı­nı sa­bo­te et­me­ye ça­lı­şı­yor­sa, ay­nı enst­rü­ma­nı kul­la­na­rak CHP için­de­ki ba­rış ve di­ya­log ara­yı­şı­nı, de­mok­ra­tik açı­lım sü­re­ci­ni sa­bo­te et­me­ye ça­lı­şı­yor..

“Kim on­lar” der­se­niz, CHP’nin sa­hi­bi sol, halk, ör­güt fi­lan de­ğil.. De­rin bir ya­pı.. O de­rin ya­pı, CHP’de­ki bu ye­ni yö­ne­li­mi onay­la­mı­yor. De­rin ya­pı­nın söz­cü­sü olan par­ti için­de­ki un­sur­lar­dan bu­nu ken­di­le­ri­ne has yön­tem ve us­lub­lar­la di­le ge­ti­ri­yor­lar..

As­lın­da ben Kı­lıç­da­roğ­lu’nun de­rin ira­de­nin dı­şın­da ve on­la­ra rağ­men ha­re­ket et­ti­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. An­cak, de­rin ya­pı­nın ni­hai ta­lep­le­ri­ne ulaş­mak adı­na da­ya­tı­lan çö­züm öne­ri­le­ri ile ve yol ve yön­tem­le bu he­de­fe va­rı­la­ma­ya­ca­ğı en­di­şe­si ha­kim bu çev­re­ler­de..

CHP’de­ki de­mok­ra­tik güç­ler dev­re dı­şı.. On­lar vit­rin­de de­kor mal­ze­me­si man­ken gi­bi du­ru­yor­lar..

CHP için­de­ki re­ka­bet, kad­ro­lar ara­sın­da amaç ve yön­tem üze­rin­de..

Ba­şör­tü­lü­le­re kar­şı ha­vuç po­li­ti­ka­sı mı uy­gu­la­ya­cak­sı­nız, so­pa mı? En ba­sit şek­li ile ce­vap­lan­ma­sı ge­re­ken so­ru bu..

So­pa po­li­ti­ka­sı­nı sa­vu­nan­la­rın sa­yı­sı çok de­ğil ama se­si da­ha çok çı­kı­yor.. Ötek­li­le­ri geç­mi­şe iha­net ve opor­tü­nizm­le, iki­yüz­lü­lük­le suç­lu­yor­lar..

Ya­ni CHP için­de bir ta­ki­ye send­ro­mu ya­şa­nı­yor!

Bir çok CHP’li­nin ka­fa­sın­da Kı­lıç­da­roğ­lu’nun Men­de­res’in kab­ri­ni zi­ya­ret et­me­si bir ta­ki­ye!

CHP kes­kin sir­ke po­li­ti­ka­la­rı ile kü­pü­ne za­rar ver­me­ye de­vam edi­yor.. CHP’nin mu­ha­le­fe­te ih­ti­ya­cı yok as­lın­da. Bu ko­nu­da ken­di ken­di­ne ye­ti­yor..

Bu iş­le­ri da­ha ne­re­ye ka­dar sür­dü­rür­ler bil­mi­yo­rum, ama CHP’nin ge­le­ce­ği ol­ma­dı­ğı açık. Ilım­lı me­saj­lar ver­se bir ka­nat bay­rak kal­dı­rı­yor, sert me­saj ver­se öte­ki ka­nat..

CHP’nin do­ğu­su-ba­tı­sı, ku­ze­yi-gü­ne­yi fark­lı..

CHP’nin ılım­lı­sı da, ra­di­ka­li de uç­la­ra ka­yı­yor.. Ale­vi­si, Kür­dü, Nu­sey­ri­si fark­lı tel­ler­den ça­lı­yor..

De­mok­ra­tı fark­lı, ulu­sal­cı­sı fark­lı.. La­ik­le­ri bi­le ken­di ara­sın­da 40 par­ça. Geç­mi­şi ile yüz­le­şe­mi­yor. Res­mi ide­olo­ji­yi bir kam­bur gi­bi sır­tı­na ta­şı­mak zo­run­da his­se­di­yor ken­di­ni.. Res­mi ta­rih ve geç­miş­te ya­şa­nan­lar pe­şi­ni bı­rak­mı­yor..

Bu­nu açık­ça söy­le­me­se de geç­mi­şin­den uta­nan, ge­le­cek ha­ya­li ol­ma­yan, bu­gün için ken­di­ni kö­şe­ye sı­kış­mış ve ça­re­siz his­se­den bir CHP var or­ta­da..

CHP’nin ge­le­ce­ği yok. Bu par­ti­nin ha­li öle­me­yen ada­mın ha­li­ne ben­zi­yor san­ki..

As­lın­da CHP di­ye bir par­ti­nin hiç­bir za­man, hiç­bir ül­ke­de ol­ma­ma­sı ge­rek. CHP ye­ni­den ken­di kül­le­rin­den di­ril­mek is­ti­yor­sa, adın­dan, prog­ra­mın­dan baş­la­ya­rak ken­di­ni ye­ni­den in­şa et­me­si ge­rek. 19. YY son­la­rın­da, sa­vaş yıl­la­rın­da ko­mü­nizm, fa­şizm ve ka­pi­ta­liz­min ulus dev­let po­li­ti­ka­la­rı göl­ge­sin­de olu­şan kav­ram ve ku­rum­lar­la bir ye­re gi­de­mez.. Onun için var­lı­ğı­nı is­pat­la­mak adı­na ses ver­mek is­ter­ken iş­te bu­gün yap­tı­ğı şey­le­ri yap­ma­ya mec­bur his­se­di­yor ken­di­ni. Oy­sa bü­tün bun­lar CHP’nin yok ol­ma­ma adı­na boş­lu­ğa fır­lat­tı­ğı bir çığ­lık­tan baş­ka bir an­lam ta­şı­mı­yor.. Bel­ki de, CHP’nin va­rol­ma sa­va­şı­nın, var­lı­ğı­nı sür­dür­me ça­ba­la­rı­nın umut­suz çığ­lık­la­rı­dır bun­lar..

Se­lam ve dua ile..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT