1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Çekirge’nin ‘darbeci kafa ürünü’ başlıkları!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Çekirge’nin ‘darbeci kafa ürünü’ başlıkları!

A+A-

 28 Şu­bat’ın mi­mar­la­rın­dan, ami­ral ge­mi­si ko­nu­mun­da­ki Hür­ri­yet’in in­ter­net si­te­si, dün es­ki gün­le­ri­ni ha­tır­la­dı.

Bu­gün­kü ben­zer ga­ze­te­le­rin de, ha­ber­le­ri­ni su­nar­ken, Hür­ri­yet’in in­ter­net si­te­si­ne pa­ra­lel baş­lık­lar kul­la­na­ca­ğın­dan hiç kuş­kum yok..

Ne de ol­sa, Hür­ri­yet’in in­ter­net si­te­si­nin ba­şın­da­ki Fa­tih Çe­kir­ge, ağa­bey­le­ri olur..

28 Şu­bat’ın tüm hor­tum­cu­la­rın­da ça­lış­mış, hem Dinç Bil­gin’de, hem Cem Uzan’da, mil­yar do­lar­la­rın uç­ma­sı­na ara­cı ol­muş­tu Çe­kir­ge. Soy­gu­nu ört­mek için de “ir­ti­ca” teh­li­ke­si­ni(!) ka­mu­oyu­na pom­pa­la­mış­tı.

Şim­di 15 yıl son­ra ye­ni­den, Hür­ri­yet’in in­ter­net si­te­sin­den ka­fa çı­kar­ma ant­ren­man­la­rı ya­pı­yor.

Bu ant­ren­man kap­sa­mın­da, dün­kü 29 Ekim ba­ha­ne­li Anıt­ka­bir yü­rü­yü­şün­de ya­şa­nan­la­rı, ba­kın na­sıl us­ta­ca çar­pıt­tı..

Eğer 28 Şu­bat sü­re­cin­de, bir hak ta­le­bi ile so­ka­ğa dö­kü­len mü­te­dey­yin in­san­lar ay­nı mu­ame­le­ye ma­ruz kal­sa idi, “Türk bay­ra­ğı ile po­li­sin üze­ri­ne yü­rü­dü­ler” di­ye baş­lık ata­ca­ğın­dan emin ol­du­ğu­muz Çe­kir­ge, dün­kü “hiç­bir hak ta­le­bi içer­me­yen pro­vo­ka­tif olay­lar”ı şu baş­lık­la oku­yu­cu­ya ak­tar­dı:

“Sı­rıl­sık­lam ol­du, elin­de Türk bay­ra­ğı ile böy­le yü­rü­dü!”

Gös­te­ri­ci­le­ri, na­sıl ma­sum­laş­tı­rı­yor... Hat­ta kah­ra­man­laş­tı­rı­yor, gö­rü­yor mu­su­nuz..

İşte bu­na, ga­ze­te­ci­lik(!) di­yor­lar..

Ha­be­rin ak­tör­le­ri­ne ba­kı­yor­lar.

Ona gö­re, sal­dı­ra­nı “kah­ra­man”..

Sal­dı­rı­la­nı “sal­dır­gan” ola­rak tak­dim edi­yor­lar..

Bir baş­ka baş­lık da­ha:

“Po­lis, Türk bay­ra­ğı açan ki­şi­ye böy­le tek­me at­tı.”

Ay­nı olay, İHL gös­te­ri­sin­de ya­şan­sa idi, baş­lık şöy­le ola­cak­tı: “Türk bay­ra­ğı­nı ken­di­si­ne kal­kan gi­bi kul­la­nan aşı­rı din­ci gös­te­ri­ci­ye po­lis mü­da­ha­le­si..”

Ha­yır, bun­la­rı ha­ya­lim­den uy­dur­mu­yo­rum. Bi­re bir bu baş­lık­la­rı at­mış­lar­dı, o post­mo­dern dar­be sü­re­cin­de..

Dün­kü gös­te­ri ile il­gi­li, zıp zıp zıp­la­yan Çe­kir­ge’nin şu baş­lı­ğı­na ne der­si­niz: “Po­lis bi­ber ga­zı sık­tı, yü­zü­nü Türk bay­ra­ğı ile ko­ru­du!”

Bu­nun 28 Şu­bat gös­te­ri­le­ri sı­ra­sın­da­ki kul­la­nı­lan şab­lo­nu şöy­le idi:

“Kim­lik­le­ri­nin bel­li ol­ma­ma­sı için Türk bay­rak­la­rı ile yüz­le­ri­ni ör­ten aşı­rı din­ci mi­li­tan­la­rı, po­lis bi­ber ga­zı ile da­ğıt­mak­ta zor­lan­dı.”

Uy­dur­mu­yo­rum.. Siz de ha­tır­lı­yor­su­nuz de­ğil mi, vic­dan­sız­ca atı­lan bu baş­lık­la­rı..

Çe­kir­ge’den bir baş­lık da­ha:

“On bin­ler Anıt­ka­bir’e koş­tu.”

28 Şu­bat’ta­ki bu­nun eş­de­ğe­ri şöy­le idi: “Bir­kaç yüz ki­şi­nin po­lis ba­ri­ka­tı­nı aşa­rak, ya­sa­dı­şı slo­gan­lar eş­li­ğin­de yü­rü­yü­şe geç­ti­ği göz­len­di.”

Ha­be­rin tüm un­sur­la­rı ile oy­nar­lar­dı..

“On bin-yir­mi bin ki­şi”, bir ka­lem oy­nat­ma­sı ile “bir­kaç yüz ki­şi” olur­du..

“Hak ta­le­bin­de bu­lu­nan in­san­lar”ın sı­fa­tı, “Ya­sa­dı­şı slo­gan at­mak” olur­du..

İşte bun­la­rın ga­ze­te­ci­li­ği, bu idi..

Tek­rar dün­kü baş­lık­la­ra dö­ne­lim.

Bir baş­lık da­ha:

“Po­lis taz­yik­li su sı­kın­ca, ye­re böy­le düş­tü­ler.”

Ay­nı tab­lo­nun, 28 Şu­bat’ta­ki ha­ber­leş­tir­me di­li ise şöy­le idi:

“Po­li­se sal­dı­ran kök­ten­din­ci mi­li­tan­la­rı po­lis taz­yik­li su ile dur­du­ra­bil­di. Taz­yik­li su son­ra­sın­da, mi­li­tan­lar çil yav­ru­su gi­bi da­ğıl­dı.”

“28 Şu­bat sor­gu­la­na­cak­sa, ga­ze­te­ci­ler­den baş­lan­ma­lı” di­ye, bo­şu­na de­mi­yo­ruz.

Gö­rü­yor­su­nuz iş­te, bir ke­li­me de­ği­şik­li­ği ile, olay­lar na­sıl ma­ni­pü­le edi­li­yor.

Dün­kü Hür­ri­yet in­ter­net si­te­sin­den bir baş­lık da­ha:

“TGB’li genç­le­re po­lis en­ge­li.”

Baş­lık­ta­ki “genç­ler” ke­li­me­si ye­ri­ne, “mi­li­tan” ko­yun, di­ğer her şey ay­nı kal­sın.. Ha­ber bam­baş­ka bir ha­va­ya dö­nü­şü­yor.

Ola­yı ma­sum­laş­tır­mak mı is­ti­yor­sun?

Gös­te­ri­ci­le­re “genç­ler” di­ye­cek­sin.

Gös­te­ri­ci­le­rin, yap­tık­la­rı­nın yüz mis­li ce­za ile mu­ha­tap ol­ma­la­rı­nı mı is­ti­yor­sun?
O za­man, on­la­rı “ya­sa­dı­şı gös­te­ri” ile.. “Mi­li­tan­lık”la.. “Kök­ten­din­ci­lik”le.. “Te­rö­rist­lik”le ta­nım­la­ya­cak­sın.

Ya­ni?

“İHL’li aşı­rı din­ci mi­li­tan­la­ra, po­lis en­ge­li” di­ye­cek­sin.

Dün gö­zal­tı­na bi­le alın­ma­ya ge­rek gö­rül­me­yen­le­rin 28 Şu­bat sü­re­cin­de­ki eş­de­ğer fa­il­le­ri­ni, bir se­ne-iki se­ne hap­se at­tı­ra­cak­sın!

Bir baş­lık da­ha:

“Yü­rü­yü­şe ge­len­ler An­ka­ra gi­ri­şin­de dur­du­rul­du.”

Oy­sa ay­nı ey­lem, ba­şör­tü ya­sa­ğı­nın kalk­ma­sı için İstan­bul’da­ki bü­yük mi­tin­ge.. An­ka­ra’da­ki bir baş­ka mi­tin­ge ka­tıl­mak üze­re ci­var il­ler­den ge­len din­dar in­san­la­rın bu­lun­du­ğu oto­büs için ya­pıl­sa idi..

İşte o za­man, baş­lık he­men şu ha­le dö­nü­şür­dü: “An­ka­ra’yı ka­rış­tır­mak için ge­len, ara­la­rın­da ba­zı te­rör ör­güt­le­ri­nin üye­le­ri­nin de ol­du­ğu ile­ri sü­rü­len gru­bu, po­lis il sı­nı­rın­da dur­dur­du..”

Bu utan­maz­la­rın yap­tık­la­rın­dan he­sap so­rul­maz­sa..

Her fır­sat­ta, dar­be­ci ka­fa­la­rı­nı çı­ka­ra­cak­lar or­ta­ya..

Bun­lar­dan he­sap so­rul­ma­lı.. So­rul­ma­lı ki, dar­be­ler ar­tık ger­çek­ten ta­rih ol­sun!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT