1. YAZARLAR

  2. Abdurrahman Dilipak

  3. Böyle bayram mı kutlanır?
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

Böyle bayram mı kutlanır?

A+A-

Ya­sa­ğa ge­rek yok­tu.. Top­lan­tı ve gös­te­ri de iz­ne ta­bi de­ğil.. Si­lah­sız ve sal­dı­rı­sız, ge­nel ah­lâk, ka­mu sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ge­rek­çe­si ile bu hak­kın kul­la­nıl­ma­sın­da or­ta­ya çı­kan açık ve ya­kın bir teh­li­ke du­ru­mun­da, teh­li­key­le oran­tı­lı ola­rak ted­bir bağ­la­mın­da sı­nır­lan­dır­ma­ya gi­di­le­bi­lir. Bu da yar­gı de­ne­ti­mi­ne ta­bi.

Va­li­lik bu yön­de bir ka­rar al­mış­sa, iti­raz ma­ka­mı mah­ke­me­dir. Mah­ke­me­nin ko­nu­yu in­ce­le­yip is­tih­ba­rat de­ğer­len­dir­me­si­nin ted­bir açı­sın­dan şart olup ol­ma­dı­ğı­na bir ka­rar ver­me­si ve her­ke­sin de bu ka­ra­ra uy­ma­sı ge­re­kir­di.

So­nun­da ney­se ki, büyük olay­lar yaşanmadan bu iş bit­ti.

CHP’nin İP ile bir­lik­te se­fer­ber­lik ila­nı­na ki­min han­gi öl­çü­de des­tek ver­di­ği­ni de gör­dük.

Bu iş Cum­hu­ri­yet mi­ting­le­ri­nin pay­daş­la­rın­ca ger­çek­leş­ti­ril­miş­ti.. Bu işin ar­ka­sın­da Er­ge­ne­kon ve de­rin güç­ler var­dı.

Bu iş; Su­ri­ye re­ji­mi­ne umut ver­miş­ti, Mu­ha­be­rat’ı he­ye­can­lan­dır­mış­tı.. Ha­tay’da­ki gös­te­ri­den son­ra Su­ri­ye re­ji­mi­ne mo­ral ve­ren bir gi­ri­şim­di.

Şam te­le­viz­yo­nu sa­at ba­şı ha­ber­ler­de An­ka­ra’ya bağ­la­na­rak gös­te­ri­le­ri ek­ra­na ge­tir­di ve hü­kü­me­ti suç­la­yan açık­la­ma­lar yap­tı. Ama so­nuç­ta onun um­du­ğu da ol­ma­dı..

Bu se­fer­ber­lik ila­nı­nın ar­ka­sı ge­ti­ri­le­cek­ti ama, ol­ma­dı.. Çün­kü, halk des­te­ği yok..

İs­tan­bul’dan 300-500 ki­şi gi­de­me­miş, o ka­dar..

Halk des­tek ver­mi­yor..

De­mir­taş, Gü­ney­do­ğu’da hal­kı ke­penk ka­pat­ma­ya, ço­cuk­la­rı­nı oku­la gön­der­me­me­ye ça­ğır­dı ama, 12 Ey­lül’de baş­la­tı­lan aç­lık gre­vi­ne son ve­ril­di.. Öte yan­dan; ör­güt­ten ka­çış­lar­da da her gün dü­ne gö­re cid­di bir ar­tış söz ko­nu­su..

So­nuç­ta Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ce­za­ev­le­rin­de bu­lu­nan 305 mah­kûmun dün sa­at 12.00 iti­ba­riy­le 48 gün­lük aç­lık gre­vi­ne son ver­diği açıklandı. Doğrulanmadı ama, bu yönde bir çalışma olduğu belli.. Apo bi­le ken­di­si için aç­lık gre­vi ya­pan­la­ra des­tek ver­me­di­ği gi­bi, ör­gü­tün ön­de ge­len isim­le­ri­nin aç­lık gre­vi­ne git­me­me­si, dı­şa­rı­da­ki­le­rin bu ko­nu­da des­tek ver­me­me­si ör­güt için­de tar­tış­ma­la­ra se­bep ol­du..

Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sı ile ev­le­re ası­lan bay­rak­la­ra bak­tı­nız mı? CHP ve İP’çi­le­rin as­tık­la­rı bay­rak­lar, nor­mal yurt­taş­la­rın as­tık­la­rın­dan fark­lı idi: Kal­pak­lı bir Mus­ta­fa Ke­mal res­mi bay­ra­ğa ek­len­miş­ti ve sa­yı­la­rı çok az­dı..

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Cum­hu­ri­ye­ti ile Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­nin Cum­hu­ri­ye­ti­nin top­lum nez­din­de pek bir kar­şı­lı­ğı yok. “Cum­hu­ri­ye­tin te­mel ni­te­lik­le­ri” de­dik­le­ri şey, Cum­hu­ri­yet’in ila­nın­da var olan de­ğil; tek par­ti dö­ne­min­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin, açık oy giz­li tas­nif kan­dır­ma­ca­sı ile gü­ya atan­mış de­ğil se­çil­miş­ler ta­ra­fın­dan, par­ti kong­re­sin­de te­pe­den in­me ka­bul edi­len ve da­ha son­ra da ge­rek­çe­siz ola­rak Mec­lis’e sevk edi­lip mü­za­ke­re­siz bir şe­kil­de oy­bir­li­ği ile ka­bul edi­len il­ke­ler­dir..

2. Mec­lis ve son­ra­sı, dik­ta­tör­lük re­ji­min­den pek fark­lı ol­ma­yan bir re­jim­dir.. Za­ten tek par­ti var.. Va­li de par­ti­nin em­rin­de, gar­ni­zon ko­mu­ta­nı da. Par­ti­de tek ada­mın sö­zü ge­çer­li. Aday­la­rı tek ki­şi be­lir­li­yor. Seç­men de par­ti üye­le­rin­den olu­şu­yor. San­dı­ğın üze­rin­de par­ti bay­ra­ğı ör­tü­lü. Ba­şın­da jan­dar­ma bek­li­yor.. Tek lis­te var, eli­ni­ze tu­tuş­tu­ru­lan bu lis­te­yi gö­tü­rüp san­dı­ğa atı­yor­su­nuz.. Tek par­ti de­mok­ra­si­si iş­te böy­le bir şey..

İti­raz eder­sen vay ha­li­ne. Si­ya­si mu­ha­le­fe­tin ce­za­sı İs­tik­lâl Mah­ke­me­si’nde yar­gı­lan­mak. Ka­nu­na gö­re ka­rar ver­mi­yor bey­ler, ver­dik­le­ri ka­rar ka­nun sa­yı­lı­yor.. “Mil­let adı­na” ka­rar ve­ri­yor­lar. Sav­cı­sı yok ica­bın­da, sa­vun­ma­sı yok.. Tem­yi­zi de yok.. Usul ve esas di­ye bir hu­kuk me­to­du da uy­gu­lan­mı­yor.. Ge­lip yar­gı­la­yıp tek cel­se­de ka­rar ve­rip, ver­dik­le­ri ka­ra­rı in­faz edip gi­di­yor­lar.

Şu İs­tik­lâl Mah­ke­me­le­ri za­bıt­la­rı açık­lan­sın da gö­re­lim CHP dev­rin­de­ki zu­lüm­le­ri.. Ten­kil, te­dip, teh­cir ka­rar­la­rı­nı bir gö­re­lim.

Se­fer­ber­lik ilan edi­yor­lar­mış. Bu, Hür­ri­yet’in “Top­ye­kûn Sa­vaş” man­şe­ti gi­bi bir şey.. Se­fer­ber­lik ila­nı tev­hid san­ca­ğı­nın al­tın­da ‘İla-yı Ke­li­me­tûl­lah’ için ‘Din-i Mü­bi­ni İs­lâm’ adı­na ‘Hi­la­fe­ti kur­tar­mak’ için ya­pıl­dı. Bu­gün­kü se­fer­ber­lik ila­nı, o gün­kü se­fer­ber­lik ru­hu­na kar­şı se­fer­ber­lik id­di­ası ta­şı­yor as­lın­da!

Önün­den ha­re­ket et­tik­le­ri Mec­lis’in ka­pı­sın­da Ke­li­me-i Tev­hid bay­ra­ğı ası­lı ve içe­ri­de âyet lev­ha­la­rı var­dı.. 24 Ana­ya­sa­sı’na gö­re; Cum­hu­ri­yet ilan edil­di­ğin­de ‘Din-i Mü­bi­ni İs­lâm’dan söz edi­li­yor­du Ana­ya­sa’da..

Mec­lis’e Ha­cı Bay­ram’dan tek­bir­ler ve du­alar­la ge­lin­di.. Ha­tip­ler­le baş­lan­dı top­lan­tı­ya.. Bu­gün Mec­lis ka­pı­sın­da top­la­nan­lar bu ru­ha, bu ima­na açık bir şe­kil­de mey­dan oku­yor­lar ve bu­nu Ata­türk mas­ke­si ar­ka­sı­na sak­la­na­rak yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar..

İs­te­dik­le­ri; çok açık bir şe­kil­de bel­li ki, Tür­ki­ye’yi Su­ri­ye’ye çe­vir­mek.. Ay­nı ül­ke­nin ço­cuk­la­rı­nın kan­la­rı ve göz­yaş­la­rı üze­ri­ne ken­di­le­ri­ne ik­ti­dar ve ser­vet üret­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Bil­mi­yor­lar mı ki; Tür­ki­ye’yi Su­ri­ye’ye çe­vir­mek is­te­yen­le­rin akı­bet­le­ri de Esad’ın akı­be­ti gi­bi ola­cak ve as­lın­da Tür­ki­ye, Su­ri­ye ol­ma­ya­cak..

Tür­ki­ye’yi bu­gün­kü Su­ri­ye’ye çe­vir­mek is­te­yen­ler bu­nu Bal­yoz Pla­nı ile yap­ma­ya ça­lış­mış­lar­dı, ol­ma­dı. Bu­gün on­lar bu kan­lı ve ka­ran­lık pla­nın he­sa­bı­nı ve­ri­yor­lar.. CHP’li­le­rin, ADD’li­le­rin, ÇYDD’nin pe­şi­ne ta­kı­lıp so­ka­ğa çı­kan­la­rın öf­ke­le­ri akıl­la­rın­dan bü­yük.. Ne yap­tık­la­rı­nın far­kın­da de­ğil­ler. Ken­di­le­ri­ni bu şe­kil­de da­ha da za­yıf­la­tı­yor ve yal­nız­laş­tı­rı­yor­lar.

Böy­le al­ter­na­tif bir kut­la­ma fi­lan ol­maz.. Bu ka­dar par­ti, ör­güt, sen­di­ka hep­si bir ara­ya gel­di, so­nuç iş­te or­ta­da..

Ney­se, bu işi de ba­şa­ra­ma­dı­lar. Anıt­ka­bir’i ağ­la­ma du­va­rı­na çe­vir­mek de yet­mez. Hay­din Ga­la­ta­sa­ray’da­ki “Cum­hu­ri­yet Mey­ha­ne­si”ne, ka­fa çek­me­ye! Eğer iç­ki mi­de­ni­ze do­ku­nu­yor­sa, bir so­kak ar­ka­da “Cum­hu­ri­yet İş­kem­be­ci­si” si­zi bek­li­yor. Avu­kat­la­rı, kı­la­vuz­la­rı CHP olan­la­rın akı­bet­le­ri hay­rol­maz..

Cum­huriyet tek başına CHP’lilere emanet edilemeyecek kadar değer­lidir!

Selâm ve dua ile..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT