1. HABERLER

  2. HABER

  3. Bayram Tatili Açıklandı: 6 Gün
Bayram Tatili Açıklandı: 6 Gün

Bayram Tatili Açıklandı: 6 Gün

Hü­kü­met son yıl­la­rın en uzun Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­la­rın­dan bi­ri­ni dün yap­tı.

A+A-

Baş­ba­kan Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ve 7 sa­at sü­ren top­lan­tı­dan; emek­li, dul ve ye­tim­le­re bay­ram­da er­ken ma­aş öde­me­si müj­de­si çık­tı. Top­lan­tı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç, bay­ram ta­ti­li­nin 6 gün ol­du­ğu­nu ve bay­ram bo­yun­ca oto­yol ve Bo­ğaz köp­rü­le­riy­le be­le­di­ye­ler­ce yü­rü­tü­len top­lu ta­şı­ma hiz­met­le­ri­nin üc­ret­siz ola­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.

Ba­kan­lar Ku­ru­lu, dün son yıl­la­rın en uzun top­lan­tı­la­rın­dan bi­ri­ni yap­tı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan baş­kan­lı­ğın­da Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da sa­at 11.10’da baş­la­yan Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sı, yak­la­şık 7 sa­at sür­dü. Top­lan­tı­nın ar­dın­dan açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç, önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du ve Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la alı­nan ka­rar­la­rı açık­la­dı.

 

BAY­RAM TA­Tİ­Lİ 6 GÜN

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Arınç; bay­ram ta­ti­li­nin de 6 gün ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ari­fe gü­nü olan 24 Ekim Çar­şam­ba gün­kü ya­rım gün­lük me­sa­iyi bay­ram ta­ti­liy­le bir­leş­tir­dik­le­ri­ni an­la­tan Arınç, 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Pa­zar­te­si gü­nü­nün de ta­til ol­ma­sıy­la bay­ram ta­ti­li­nin 24-30 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da ola­cak şe­kil­de 6 gün ola­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Arınç, köp­rü ve oto­yol­la­rın bay­ram ta­ti­li bo­yun­ca be­da­va ola­ca­ğı­nı da be­lirt­ti. Arınç, “Bay­ram ön­ce­si, ari­fe gü­nü ya­rım gün­den tam gü­ne ta­til çı­ka­rıl­mış olu­yor, 24 Ekim Çar­şam­ba gü­nü için. Oto­yol ve Bo­ğaz köp­rü­le­riy­le be­le­di­ye­ler­ce yü­rü­tü­len top­lu ta­şı­ma hiz­met­le­ri­nin üc­ret­siz ve­ya in­di­rim­li ol­ma­sı da, oto­yol ve Bo­ğaz köp­rü­le­ri için 24 Ekim ak­şa­mın­dan baş­la­ya­rak, di­ğer­le­ri için de 25 Ekim’den baş­la­ya­rak is­ti­fa­de edil­miş ola­cak” de­di.

EMEK­Lİ, DUL VE YE­TİM AY­LIK­LA­RI BAY­RAM­DAN ÖN­CE

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Arınç; emek­li, dul ve ye­tim ay­lık­la­rı öde­me­le­ri­nin Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ya­pı­la­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ver­di. Ma­aş öde­me­le­ri­nin 17, 18 ve 19 Ekim gün­le­rin­de ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­ten Arınç, TC kim­lik nu­ma­ra­sı­nın son ra­ka­mı 9, 7, 5 ve 3 olan­la­rın 17 Ekim gü­nü, kim­lik nu­ma­ra­sı­nın son ra­ka­mı 1, 8 ve 6 olan­la­rın 18 Ekim, kim­lik nu­ma­ra­sı­nın son ra­ka­mı 0, 2 ve 4 olan­la­rın ise 19 Ekim gü­nü ma­aş­la­rı­nı ala­bi­le­cek­le­ri­ni kay­det­ti.

SU­Rİ­YE KO­NU­SU İLE İÇ VE DIŞ GE­LİŞ­ME­LER KO­NU­ŞUL­DU

13 ilin bü­yük­şe­hir ol­ma­sıy­la il­gi­li ka­rar ta­sa­rı­sı­nın da ta­mam­la­na­rak TBMM Baş­kan­lı­ğı’na gön­de­ril­di­ği­ni an­la­tan Hü­kü­met Söz­cü­sü Arınç, top­lan­tı­da Su­ri­ye baş­ta ol­mak üze­re iç ve dış ge­liş­me­le­rin de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni ve ko­nu­la­rın ta­kip edil­me­si için il­gi­li ba­kan­la­ra ta­li­mat­lar ve­ril­di­ği­ni an­lat­tı. Arınç, Su­ri­ye’den ge­len mül­te­ci sa­yı­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­lık AFAD’ın elin­de­ki son ra­kam­la­rı da açık­la­dı. Arınç; has­ta ve re­fa­ket­çi­ler de da­hil ol­mak üze­re Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nan Su­ri­ye­li mül­te­ci sa­yı­sı­nın 97 bin 217 ki­şi­ye ulaş­tı­ğı­nı be­lirt­ti.

“BA­ĞIM­SIZ­LIK VE EGE­MEN­Lİ­Ğİ­MİZ KO­NU­SUN­DA HAS­SA­SIZ”

Açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı da ce­vap­lan­dı­ran Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Hü­kü­met Söz­cü­sü Bü­lent Arınç, “‘Tez­ke­re­yi al­dık, bun­dan son­ra­sı sa­vaş­tır’ di­ye kim­se­nin ak­lı­na gel­me­sin. Biz ba­rış­çı bir ül­ke­yiz. Sa­va­şı dü­şün­me­yiz, ak­lı­mı­za da ge­tir­me­yiz. Ama ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­za da, ege­men­li­ği­mi­ze de hiç şüp­hesiz pek çok ül­keden daha faz­la has­sasiyet gös­teririz” dedi.

HABERE YORUM KAT