1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Balyozculara tavsiye: Kararı temyiz etmeyin!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Balyozculara tavsiye: Kararı temyiz etmeyin!

A+A-

 

Ni­ye tem­yiz et­me­sin­ler?

Di­rekt söy­le­ye­yim:

Ce­za­la­rı iki­ye hat­ta üçe kat­la­na­bi­lir de onun için.
Na­sıl?

Şöy­le..

Bak­ma­yın siz, te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­dan uzun uzun tar­tış­ma­la­rda, süs­lü hu­kuk­çu­la­rın hiç di­le ge­tir­me­dik­le­ri­ne..

Dar­be su­çu, as­lın­da iç i­çe ge­çen, bir­bi­rin­den çok in­ce çiz­gi­ler­le ay­rı­lan, üç ay­rı suç ti­pi­ni için­de ba­rın­dı­rır.

“Ana­ya­sa­yı ih­la­le te­şeb­büs..”

“TBMM’nin kıs­men de ol­sa gö­rev yap­ma­sı­nı en­gel­le­me­ye te­şeb­büs..”

Ve “Hü­kü­me­ti gö­rev yap­mak­tan men et­mek..”

Bu suç­la­rı, bir­bi­rin­den na­sıl ayı­ra­cak­sı­nız?

TBMM’yi kıs­men de ol­sa gö­rev ya­pa­maz ha­le dü­şür­mek, ay­nı za­man­da “Ana­ya­sa­yı ih­la­le te­şeb­büs” de­ğil mi­dir? 

Hü­kü­me­ti, gö­re­vi­ni yap­ma­sın­dan men et­mek, yi­ne “Ana­ya­sa­yı ih­la­le te­şeb­büs” de­ğil mi­dir? 

Hü­kü­me­ti gö­rev yap­mak­tan men et­me­nin, as­lın­da ço­ğu de­fa TBMM’yi de dev­re dı­şı bı­rak­ma­dan, bir iş­le­vi ol­abi­lir mi?

Bun­la­rı ni­ye söy­lü­yo­rum?

Bal­yoz’da sa­nık­lar, sa­de­ce “Hü­kü­me­ti is­kat su­çu”ndan mah­kum ol­du­lar da onun için.

As­lın­da ey­lem­le­ri, ay­nı za­man­da “TBMM’yi gö­rev yap­mak­tan en­gel­le­me su­çu”­nun un­sur­la­rı­na da uyu­yor.

Ve ay­nı za­man­da, “Ana­ya­sa­yı ih­la­le te­şeb­büs su­çu­”nun un­sur­la­rı da oluş­muş du­rum­da..

Bu du­rum­da, tem­yiz in­ce­le­me­sin­de ne ola­cak?

Ey­lem­le­rin kap­sam­lı bir ta­nım­la­ma­sı ya­pı­la­cak.

Bu­nun için de; Bal­yoz­cu­la­rın ey­le­mi ile ka­nun­da­ki suç tip­le­ri kar­şı­laş­tı­rı­la­cak.

Bal­yoz­cu­la­rın ey­le­mi ne?

AK Par­ti hü­kü­me­ti­ni de­vir­mek.

AK Par­ti ik­ti­da­rı dev­ri­lir­ken, “TBMM ye­rin­de mi du­ra­cak­tı?”

Yar­gı­tay bu so­ru­yu so­ra­cak ve ey­le­min ay­nı za­man­da TBMM’yi de gö­rev yap­mak­tan en­gel­le­me su­çu­na gir­di­ği­ni tes­pit ede­cek.

Bir adım da­ha ile­ri gi­de­cek.

“Hü­kü­me­ti de­vir­me” iş­le­mi sı­ra­sın­da, “Ana­ya­sa ih­lal edil­me­den” mi, bu ya­pı­la­cak?

Müm­kün de­ğil.

Mut­la­ka “Ana­ya­sa­yı ih­la­le te­şeb­büs” de ger­çek­le­şe­cek.

O za­man “Bal­yoz­cu­la­ra üç ay­rı mad­de­den bir­den ce­za ve­ril­me­si ge­re­kir” de­ni­le­cek.

Böy­le bir du­rum­da, ne olur?

Dü­şün­me­si bi­le Bal­yoz­cu­la­rın ak­lı­nı ba­şın­dan alır: Üç ömür­ bo­yu ha­pis!

Ay­rı­ca be­lir­te­lim, “ana­ya­sa­yı ih­la­le te­şeb­büs” açı­sın­dan, te­şeb­büs in­di­ri­mi­ni uy­gu­la­ma­ya da im­kan yok.

Çün­kü za­ten su­çun ken­di­si, “ih­la­le te­şe­şeb­büs!”

O te­şeb­bü­sün ce­za­sı, za­ten ömür ­bo­yu ha­pis!

“Sa­nık aley­hi­ne ka­rar bo­zu­la­maz ki!” de­me­sin kim­se..

Biz bu iş­le­rin tok­ma­ğı­nı yi­ye yi­ye, uz­ma­nı ol­duk.

28 Şu­bat’ın la­ik­çi hu­kuk­çu­la­rı, sırf “Din­dar­lar mağ­dur ol­sun.. La­ik­çi­ler her tür­lü be­la­dan kur­tul­sun­lar” di­ye öy­le gü­zel(!) zig­zag­lar çi­zi­yor­lar­dı ki..

Şim­di ken­di kur­duk­la­rı tu­zak­la­ra dü­şe­cek­ler!..

Ha­tır­la­yın, Tay­yip Er­do­ğan’in şi­ir oku­ma ce­za­sı­nı, Di­yar­ba­kır DGM kal­dır­dı­ğın­da, Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si ne de­miş­ti? “Ka­rar yok hük­mün­de­dir!”

Şim­di de, bu­nun ay­nı­sı ol­maz ama..

Şu­nu di­ye­bi­lir Yar­gı­tay!

“De­lil­ler, ay­nı za­man­da Ana­ya­sa­yı ih­la­le te­şeb­büs ve TBMM’yi gö­rev yap­mak­tan en­gel­le­me suç­la­rı­nın da iş­len­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Za­ma­na­şı­mı sü­re­si do­la­na ka­dar, sav­cı­lı­ğın her za­man bu suç­lar­dan da ay­rı­ca so­ruş­tur­ma aç­ma­sı müm­kün ol­du­ğun­dan, bu ko­nu­nun ha­tır­la­tıl­ma­sı ile ye­ti­nil­miş­tir!”

Bu­nu de­di mi, Bal­yoz­cu­la­rın ha­ya­tı kay­dı..

Se­vi­nir mi­yim bu işe?..

On­la­rın, Tay­yip Er­do­ğan ka­ra­rı­nı çı­kart­tık­la­rın­da se­vin­dik­le­ri gi­bi ­se­vin­mem..

Ama böy­le bir ih­ti­ma­li ha­tır­lat­ma­k bi­le, iler­ki ne­sil­ler için, bü­yük bir ib­ret ve­si­le­si..

Biz de, not düş­mek­le ye­ti­ne­lim..

Bal­yoz­cu­ ge­ne­ral­ler otur­sun­lar, otur­duk­la­rı yer­de..

Bu işin ucun­da, 10 se­ne son­ra da, ce­za­evin­den çı­ka­ma­mak var!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT