1. YAZARLAR

  2. Abdurrahman Dilipak

  3. Balyoz davası davalık olabilir mi?
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

Yazarın Tüm Yazıları >

Balyoz davası davalık olabilir mi?

A+A-

Ba­na gö­re hiç­bir sa­kın­ca yok. Ge­re­ki­yor­sa ol­ma­lı..

Eğer ger­çek­ten düz­me­ce bel­ge­ler­le suç­suz in­san­lar ce­za­lan­dı­rı­lı­yor­sa, bu id­di­anın üze­ri­ne gi­dil­me­li ve sav­cı­lar bu id­di­ayı so­ruş­tur­ma­lı..

Bir in­sa­na ya­pı­lan bir hak­sız­lık bü­tün bir top­lu­ma yö­nel­til­miş bir teh­dit­tir.

Eğer yar­gı bir in­faz ti­mi­ne, bir in­ti­kam ti­mi­ne dö­nüş­müş­se bu deh­şet­li bir id­di­adır ve bel­ki de Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’nın ve HSYK’nın re’sen bu id­di­ayı so­ruş­tur­ma­sı ge­re­kir..

Bi­ri­le­ri bu ta­ri­hi dar­be da­va­sı­nı su­lan­dır­mak, işin cid­di­ye­ti­ne göl­ge dü­şür­mek için böy­le bir şey ya­pı­yor ola­bi­lir mi?

Ben bü­tün öm­rü dar­be­ler için­de geç­miş, 40 yı­lı aş­kın bir sü­re­dir ke­sin­ti­siz sa­nık ola­rak ya­şa­mış bi­ri ola­rak söy­lü­yo­rum, id­di­ana­me­ye go­re Bal­yoz çe­te­si­nin he­de­fin­de­ki bir ki­şi ola­rak söy­lü­yo­rum, düz­me­ce bel­ge­ler­le ki­şi­le­rin yar­gı­lan­dı­ğı ve mah­kum edil­di­ği id­di­ası­nın so­ruş­tu­rul­ma­sı ge­rek..

Bir top­lu­lu­ğa olan öf­ke­mi­zin bi­zi on­lar hak­kın­da ada­let­siz­li­ğe sev­ket­me­me­si ge­rek.
İd­di­ala­rın doğ­ru ol­du­ğu­na ih­ti­mal ver­mek is­te­mi­yo­rum. Ama ben ih­ti­mal ver­mek is­te­mi­yo­rum di­ye, id­di­alar gör­mez­den ge­li­ne­mez.

Dar­be­yi plan­la­yan­lar, ar­ka­la­rın­da bu tür, iş­le­ri­ne ya­ra­ya­cak sah­te ve ek­sik, tah­rif edil­miş bel­ge­ler bı­ra­ka­bi­lir. Bu çok da ih­ti­mal dı­şı de­ğil.

Bu ül­ke­de hiç dar­be ol­ma­dı de­ğil. Bu adam­la­rın ne yap­tık­la­rı bel­li. 28 Şu­bat hâ­lâ göz­le­ri­mi­zin önün­de can­lı. Ben ha­la dı­şa­rı­da ki­mi ha­la gö­re­vi­nin ba­şın­da, yar­gı­lan­ma­sı ge­re­ken bir sü­rü in­san ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum..

Bü­tün bun­lar, bu da­va­da hiç hu­kuk ha­ta­sı ya­pıl­ma­dı de­mek için ye­ter­li de­ğil.
Ola­yın cid­di bir şe­kil­de so­ruş­tu­rul­ma­sı ge­rek..

İd­dia sa­hip­le­ri, id­di­ala­rı­nı ef­ra­dı­na ca­mi, ağ­ya­rı­na ma­ni bir şe­kil­de bel­ge­len­dir­me­le­ri ge­rek..

Bir ke­re sa­nık­lar kö­tü bir şe­kil­de Ba­ro­nun oyu­nu­na gel­di­ler.. Çe­tin Do­ğan na­sıl id­di­ana­me­ye ko­nu sü­re­ci çok kö­tü bir şe­kil­de yö­ne­tip iş­le­ri yü­zü­ne gö­zü­ne bu­laş­tır­dı ise, da­va sü­re­ci­ni de yü­zü­ne gö­zü­ne bu­laş­tır­dı.. Ame­ri­ka­lı da­ma­dı­nın ça­ba­la­rı da fay­da ver­me­di.. Ulu­sal­cı­lı­ğın böy­le­si de ye­ni çağ ulu­sal­cı­lı­ğı ol­sa ge­rek..

ABD ile İs­ra­il’in iliş­ki­le­ri de es­ki­si ka­dar iyi de­ğil. Ya­ni umut bağ­la­dık­la­rı dağ­la­ra kar yağ­dı ve olan ol­du..

Tek id­dia Bal­yoz­cu­la­rın id­di­ası de­ğil. Da­ha deh­şet ve­ri­ci id­di­alar da var. Yurt dı­şın­dan ge­len adam­lar, as­ke­ri ce­za­evin­de mu­vaz­zaf­lar­la gö­rü­şüp pa­zar­lık yap­mış­lar. Doğ­ru ya da de­ğil bi­le­mem ama bu da bir id­dia. O za­man bu id­di­alar da so­ruş­tu­rul­sun..
Ben bu işin için­de ol­duk­la­rı hal­de ne­den bi­ri­le­ri­nin bu işin dı­şın­da tu­tul­duk­la­rı­nı so­ru­yo­rum? Bu­nun da so­ruş­tu­rul­ma­sı ge­rek.. Yok­sa sis­tem, söz din­le­me­yen, ya­ra­maz ço­cuk­la­rı­nı da sa­nık san­dal­ye­si­ne oturt­tu sa­de­ce?

Eğer bi­ri­le­ri hak­sız şe­kil­de ce­za­lan­dı­rı­lı­yor­sa, kim­ler ce­za­lan­dı­rı­yor ve ni­çin ce­za­lan­dı­rı­lı­yor­lar?

Bu bel­ge­le­ri ha­zır­la­yan­lar, ser­vis eden­ler kim­ler?

Bu id­di­anın sa­hip­le­ri, gö­rev­le­ri ge­re­ği bu­nu bil­me­le­ri ge­rek.

Bi­li­yor­lar­sa ne­den bu id­dia sa­hip­le­ri­ni de­şif­re et­mi­yor­lar?

Dü­şün­cem o ki, bi­ri­le­ri bu iş­le­rin çok faz­la ge­niş­le­me­si­ni is­te­mi­yor. Dar­be An­ka­ra’da ya­pı­lır. Bu işin An­ka­ra aya­ğı bir tür­lü de­şif­re edil­mi­yor.

Bu işin Me­dia, Ma­fia, Ser­ma­ye, Si­ya­set, Bü­rok­ra­si ve STK aya­ğın­da­ki isim­le­ri bi­ri­le­ri ko­ru­yor..

Ben yar­gı­la­nan­lar­la il­gi­li de­ğil, yar­gı­lan­ma­sı ge­re­kir­ken yar­gı­lan­ma­yan ko­nu­su­nu ön­ce­li­yo­rum da­ha çok.

Dev­let, MİT’i, Em­ni­ye­ti, Jan­dar­ma­sı, MGK’sı ile geç­miş­te ya­şa­nan bir çok ola­ğan dı­şı-hu­kuk dı­şı iş­le­mi, onun fa­il­le­ri­ni bi­li­yor ve su­su­yor..

Özal su­ikas­ti de bun­lar­dan bi­ri.

Ba­na gö­re Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu su­ikas­ti de o çev­re­ler­de her­ke­sin bil­di­ği bir “sır”.. Ama bi­ri­le­ri su­su­yor.

Bel­ge­le­ri giz­le­yen, ger­çek­le­ri ka­rar­tan­lar da yar­gı­lan­ma­lı ba­na gö­re..

Be­ni il­gi­len­di­ren bir di­ğer nok­ta da, ye­ni­den oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lan de­rin ya­pı.. Bi­ri bit­me­den bi­ri oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor..

Bu da­va­da tek­nik an­lam­da ha­ta­lar ola­bi­lir. Şu suç­lu-bu de­ğil, bu ay­rı bir ko­nu. Ama dar­be id­di­ası bir ger­çek ve bu da­va bu an­lam­da doğ­ru açıl­mış bir da­va. Tür­ki­ye ge­le­ce­ğe gü­ven­le ba­ka­cak­sa bu dar­be teh­di­din­den kur­tul­ma­mış ge­rek­ti ve bu da­va ile bu sü­reç baş­la­dı.. Kim­se­nin de bu da­va­yı baş­ka amaç­la­rı­na alet et­me­ye ve su­lan­dır­ma­ya hak­kı yok..
Yar­gı­la­ma­da ba­zı ha­ta­lar ol­muş ola­bi­lir. Ama sa­nık­lar ve sa­vun­ma da çok bü­yük ha­ta­lar yap­tı. Dar­be­ci bir man­tık­la yar­gı­yı he­def ala­rak, mey­dan oku­ya­rak bir yer­le­re var­ma­ya ça­lış­tı­lar..

Bir ke­re cin şi­şe­den çık­tı.. Bu iş bu gün ya da ya­rın yi­ne gün­de­me ge­le­cek ve tar­tış­ma de­vam ede­cek. Ya so­nu­na ka­dar gi­di­lir ya da bu sü­reç bit­mez..

Tür­ki­ye’nin bir an ev­vel bu kam­bur­dan kur­tul­ma­sı ge­rek.

Se­lam ve dua ile..

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT