Anadolu Efes’in Çirkin Gösterisi Korsan Çıktı

03.10.2012 00:41
Anadolu Efes’in Çirkin Gösterisi Korsan Çıktı
Anadolu Efes Kulübü’nün Aksaray’da, ilköğretim okulu bahçesinde Efes kızlarını kullanarak yaptığı iğrenç gösteri korsan çıktı.

Haber: Koray Taşdemir

Ana­do­lu Efes Ku­lü­bü’nün Ak­sa­ray Meh­met Ti­mur Sar­ra­oğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda bas­ket­bol sa­ha­sı yap­tır­ma ba­ha­ne­si al­tın­da mi­nik­le­rin zi­hin­le­ri­ne iç­ki fir­ma­sı­nın adı­nı ka­zı­ma gay­re­ti­nin ilk ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Da­ha ön­ce de Kas­ta­mo­nu’da Mer­kez İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda Efes’in açık sa­çık gi­yim­li pon pon kız­la­rı ile açı­lış ya­pan Ana­do­lu Efes Ku­lü­bü, iç­ki fir­ma­sı­nın rek­la­mı­nı yap­ma gay­re­ti­ni sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si ola­rak su­nu­yor. İç­ki fir­ma­la­rı­nın iç­ki rek­lam­la­rı­nı yap­mak için her tür­lü ar­gü­ma­nı kul­lan­mak­tan çe­kin­me­me­si ve iç­ki kul­lan­ma ya­şı­nın gün geç­tik­çe düş­me­si do­la­yı­sıy­la Tü­tün ve Al­kol Dü­zen­le­me Pi­ya­sa­sı (TADPK) geç­ti­ği­miz yıl bir yö­net­me­lik çı­ka­ra­rak “Ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri he­def alan et­kin­lik­le­rin ta­nı­tı­mın­da ve et­kin­li­ğin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği me­kân­lar­da, al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı ve­ya al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı­nı çağ­rış­tı­ra­cak ni­te­lik­te­ki un­sur­lar kul­la­nı­la­maz” ifa­de­le­ri­ne yer ver­miş­ti. An­cak iç­ki fir­ma­la­rı­nın aç­tı­ğı da­va ne­ti­ce­sin­de Da­nış­tay bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğü­nü dur­dur­ma ka­ra­rı al­mış­tı. Eğer Da­nış­tay böy­le bir ka­rar al­ma­mış ol­say­dı genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın iç­ki fir­ma­la­rı­nın ta­ciz­le­rin­den ve kıs­kaç­la­rın­dan kur­tul­ma­la­rı da­ha ko­lay ola­cak­tı.

Şim­di­ki He­def­le­ri Si­irt Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu

Ku­lü­bün bun­la­rın ha­ri­cin­de 3 fark­lı il­de da­ha açı­lış­lar yap­ma­sı plan­la­nır­ken Si­irt’te bu­lu­nan Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu ilk he­def ola­rak se­çil­di. Ana­do­lu Efes Spor Ku­lü­bü İda­ri Di­rek­tö­rü Ömer Yal­çın­ka­ya, Si­irt Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu bah­çe­si­ne bir bas­ket­bol sa­ha­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı pro­je için Si­irt’e git­ti. Si­irt Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Dr. Da­vut Ok­çu’yu ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden Yal­çın­ka­ya, Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu’nun bah­çe­si­ne sa­ha ya­pıl­ma­sı için pro­to­kol im­za­la­dı.

TADPK, Yö­net­me­lik­le İç­ki Rek­lam­la­rı­na En­gel Ol­muş­tu

Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu’nun (TADPK) çı­kar­dı­ğı ve 1 Ocak 2011 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te’de ya­yın­la­nan yö­net­me­lik­te; iç­ki fir­ma­la­rı­nın sa­na­ta ve spor ku­lüp­le­ri­ne ayan be­yan spon­sor ol­ma­la­rı ya­sak­lan­mış­tı. Bu­nun üze­ri­ne bir iç­ki fir­ma­sı­nın spon­sor­lu­ğun­da ku­ru­lan spor ku­lüp­le­ri yö­net­me­li­ğe uy­gun ola­rak isim­le­ri­ni de­ğiş­tir­mek zo­run­da kal­mış­tı. Ana­do­lu Efes Spor Ku­lü­bü de bu yö­net­me­lik son­ra­sı is­mi­ni de­ğiş­tir­mek zo­run­da ka­lan spor ku­lüp­le­rin­den bi­ri. TADPK’nın çı­kar­dı­ğı bu yö­net­me­lik­te ay­rı­ca, iç­ki fir­ma­la­rı­nın ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri he­def alan alan­lar­da iç­ki mar­ka­la­rı­nı çağ­rış­tı­ra­cak her­han­gi bir rek­lam un­su­ru kul­lan­ma­la­rı­nı ya­sak­la­yan ifa­de­ler de yer alı­yor­du. İç­ki fir­ma­la­rı­nın aç­tı­ğı da­va so­nu­cu bu mad­de­nin Da­nış­tay ta­ra­fın­dan dur­du­rul­ma­sı ise mey­da­nı iç­ki fir­ma­la­rı ve on­la­rın spon­sor­lu­ğun­da ku­ru­lan spor ku­lüp­le­ri­ne bı­rak­tı.

Ve­li­ler: “Okul­lar­da Her İs­te­yen Böy­le Gös­te­ri Ya­pa­bi­lir Mi?”

Ana­do­lu Efes Spor Ku­lü­bü, Ak­sa­ray’da­ki Meh­met Ti­mur Sar­ra­foğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’na yap­tır­dı­ğı bas­ket­bol sa­ha­sı açı­lı­şı­na, bas­ket maç­la­rın­da boy gös­te­ren açık sa­çık kı­ya­fet­li kız­la­rı ge­tir­miş, il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin göz­le­ri önün­de bun­la­ra dans et­tir­miş­ti. Dün­kü ha­be­ri­mi­ze ko­nu olan ve­li Fa­tih Özel’in ya­nı­sı­ra bir­çok ve­li de tep­ki­si­ni or­ta­ya koy­du.

Ço­cuk­la­rı­nın bas­kı gör­me­me­si için isim­le­ri­ni ver­mek is­te­me­yen ve­li­ler, bir il­ko­kul bah­çe­sin­de böy­le bir açı­lış gös­te­ri­si­nin ol­ma­sı­nın önün­de ya­sal bir en­gel bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Okul­la­ra spon­sor ola­rak baş­ka fir­ma­lar da gel­se­ler baş­ka tür­lü şey­ler yap­mak is­te­se­ler, bun­la­ra da izin ve­re­cek­ler mi?” di­ye sor­du. Bu şe­kil­de­ki gös­te­ri­le­rin okul­lar­da ya­pıl­ma­sı­nı an­la­ya­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten ve­li­ler, “Her is­te­yen böy­le şey­ler ya­par­sa ol­maz, bu­ra­sı bir okul, bu­ra­da­ki ço­cuk­lar 4-15 yaş ara­sın­da olan ço­cuk­lar. Bu olay kar­şı­sın­da öğ­ret­men­le­rin de tep­ki gös­ter­me­si­ni bek­ler­dik doğ­ru­su” di­ye ko­nuş­tu­lar.

Da­nış­tay’ın Yü­rür­lü­ğü­nü Dur­dur­du­ğu Mad­de

“Ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri he­def alan ve­ya bu ki­şi­le­rin il­gi ala­nı­na gi­ren et­kin­lik­ler ile bu ne­vi et­kin­lik­le­rin ta­nı­tı­mın­da ve et­kin­li­ğin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği me­kân­lar­da, al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı ve­ya al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı­nı çağ­rış­tı­ra­cak ni­te­lik­te­ki un­sur­lar kul­la­nı­la­maz ve bu et­kin­lik­ler­de sa­tış ve su­num ya­pı­la­maz” (Bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğü Da­nış­tay ka­ra­rı ile dur­du­rul­muş­tur).

Ak­sa­ray Va­li­li­ği So­ruş­tur­ma Baş­lat­tı

“İl­ko­kul bah­çe­sin­de Efes Kız­la­rı” baş­lık­lı ha­be­ri­mi­zin ar­dın­dan bir açık­la­ma ya­pan Ak­sa­ray Va­li­li­ği, ko­nuy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı du­yur­du. Ak­sa­ray Va­li Yar­dım­cı­sı Emin Sa­it Ka­ra­ha­li­loğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Meh­met Ti­mur Sar­ra­foğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’nun bah­çe­sin­de­ki bas­ket­bol sa­ha­sı­nın Ak­sa­ray Va­li­li­ği ile Ana­do­lu Hol­ding ara­sın­da 29.06.2010 ta­ri­hin­de im­za­la­nan pro­to­kol ge­re­ği ya­pıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. Bas­ket­bol sa­ha­sı­nın açı­lış prog­ra­mı­na Va­li­lik ta­ra­fın­dan her­han­gi bir onay ve­ril­me­di­ği­ni be­lir­ten Va­li Yar­dım­cı­sı Ka­ra­ha­li­loğ­lu, açı­lış prog­ra­mı sı­ra­sın­da ya­rı çıp­lak Efes kız­la­rı­nın yap­tı­ğı gös­te­ri sı­ra­sın­da va­li­lik yet­ki­li­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Ka­ra­ha­li­loğ­lu, ga­ze­te­mi­zin dün­kü sa­yı­sın­da yer alan ve ve­li­le­rin tep­kisini çeken prog­ram ile bu prog­rama izin veren kamu görev­lileri hak­kın­da idari soruş­tur­ma baş­lat­tığını da kay­det­ti.

Yeni Akit

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PANO
KARİKATÜR
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim