1. HABERLER

  2. HABER

  3. Anadolu Efes’in Çirkin Gösterisi Korsan Çıktı
Anadolu Efes’in Çirkin Gösterisi Korsan Çıktı

Anadolu Efes’in Çirkin Gösterisi Korsan Çıktı

Anadolu Efes Kulübü’nün Aksaray’da, ilköğretim okulu bahçesinde Efes kızlarını kullanarak yaptığı iğrenç gösteri korsan çıktı.

A+A-

Haber: Koray Taşdemir

Ana­do­lu Efes Ku­lü­bü’nün Ak­sa­ray Meh­met Ti­mur Sar­ra­oğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda bas­ket­bol sa­ha­sı yap­tır­ma ba­ha­ne­si al­tın­da mi­nik­le­rin zi­hin­le­ri­ne iç­ki fir­ma­sı­nın adı­nı ka­zı­ma gay­re­ti­nin ilk ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Da­ha ön­ce de Kas­ta­mo­nu’da Mer­kez İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda Efes’in açık sa­çık gi­yim­li pon pon kız­la­rı ile açı­lış ya­pan Ana­do­lu Efes Ku­lü­bü, iç­ki fir­ma­sı­nın rek­la­mı­nı yap­ma gay­re­ti­ni sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si ola­rak su­nu­yor. İç­ki fir­ma­la­rı­nın iç­ki rek­lam­la­rı­nı yap­mak için her tür­lü ar­gü­ma­nı kul­lan­mak­tan çe­kin­me­me­si ve iç­ki kul­lan­ma ya­şı­nın gün geç­tik­çe düş­me­si do­la­yı­sıy­la Tü­tün ve Al­kol Dü­zen­le­me Pi­ya­sa­sı (TADPK) geç­ti­ği­miz yıl bir yö­net­me­lik çı­ka­ra­rak “Ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri he­def alan et­kin­lik­le­rin ta­nı­tı­mın­da ve et­kin­li­ğin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği me­kân­lar­da, al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı ve­ya al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı­nı çağ­rış­tı­ra­cak ni­te­lik­te­ki un­sur­lar kul­la­nı­la­maz” ifa­de­le­ri­ne yer ver­miş­ti. An­cak iç­ki fir­ma­la­rı­nın aç­tı­ğı da­va ne­ti­ce­sin­de Da­nış­tay bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğü­nü dur­dur­ma ka­ra­rı al­mış­tı. Eğer Da­nış­tay böy­le bir ka­rar al­ma­mış ol­say­dı genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın iç­ki fir­ma­la­rı­nın ta­ciz­le­rin­den ve kıs­kaç­la­rın­dan kur­tul­ma­la­rı da­ha ko­lay ola­cak­tı.

Şim­di­ki He­def­le­ri Si­irt Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu

Ku­lü­bün bun­la­rın ha­ri­cin­de 3 fark­lı il­de da­ha açı­lış­lar yap­ma­sı plan­la­nır­ken Si­irt’te bu­lu­nan Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu ilk he­def ola­rak se­çil­di. Ana­do­lu Efes Spor Ku­lü­bü İda­ri Di­rek­tö­rü Ömer Yal­çın­ka­ya, Si­irt Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu bah­çe­si­ne bir bas­ket­bol sa­ha­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı pro­je için Si­irt’e git­ti. Si­irt Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Dr. Da­vut Ok­çu’yu ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden Yal­çın­ka­ya, Meh­met Akif Er­soy İl­köğ­re­tim Oku­lu’nun bah­çe­si­ne sa­ha ya­pıl­ma­sı için pro­to­kol im­za­la­dı.

TADPK, Yö­net­me­lik­le İç­ki Rek­lam­la­rı­na En­gel Ol­muş­tu

Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu’nun (TADPK) çı­kar­dı­ğı ve 1 Ocak 2011 ta­ri­hin­de Res­mi Ga­ze­te’de ya­yın­la­nan yö­net­me­lik­te; iç­ki fir­ma­la­rı­nın sa­na­ta ve spor ku­lüp­le­ri­ne ayan be­yan spon­sor ol­ma­la­rı ya­sak­lan­mış­tı. Bu­nun üze­ri­ne bir iç­ki fir­ma­sı­nın spon­sor­lu­ğun­da ku­ru­lan spor ku­lüp­le­ri yö­net­me­li­ğe uy­gun ola­rak isim­le­ri­ni de­ğiş­tir­mek zo­run­da kal­mış­tı. Ana­do­lu Efes Spor Ku­lü­bü de bu yö­net­me­lik son­ra­sı is­mi­ni de­ğiş­tir­mek zo­run­da ka­lan spor ku­lüp­le­rin­den bi­ri. TADPK’nın çı­kar­dı­ğı bu yö­net­me­lik­te ay­rı­ca, iç­ki fir­ma­la­rı­nın ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri he­def alan alan­lar­da iç­ki mar­ka­la­rı­nı çağ­rış­tı­ra­cak her­han­gi bir rek­lam un­su­ru kul­lan­ma­la­rı­nı ya­sak­la­yan ifa­de­ler de yer alı­yor­du. İç­ki fir­ma­la­rı­nın aç­tı­ğı da­va so­nu­cu bu mad­de­nin Da­nış­tay ta­ra­fın­dan dur­du­rul­ma­sı ise mey­da­nı iç­ki fir­ma­la­rı ve on­la­rın spon­sor­lu­ğun­da ku­ru­lan spor ku­lüp­le­ri­ne bı­rak­tı.

Ve­li­ler: “Okul­lar­da Her İs­te­yen Böy­le Gös­te­ri Ya­pa­bi­lir Mi?”

Ana­do­lu Efes Spor Ku­lü­bü, Ak­sa­ray’da­ki Meh­met Ti­mur Sar­ra­foğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’na yap­tır­dı­ğı bas­ket­bol sa­ha­sı açı­lı­şı­na, bas­ket maç­la­rın­da boy gös­te­ren açık sa­çık kı­ya­fet­li kız­la­rı ge­tir­miş, il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin göz­le­ri önün­de bun­la­ra dans et­tir­miş­ti. Dün­kü ha­be­ri­mi­ze ko­nu olan ve­li Fa­tih Özel’in ya­nı­sı­ra bir­çok ve­li de tep­ki­si­ni or­ta­ya koy­du.

Ço­cuk­la­rı­nın bas­kı gör­me­me­si için isim­le­ri­ni ver­mek is­te­me­yen ve­li­ler, bir il­ko­kul bah­çe­sin­de böy­le bir açı­lış gös­te­ri­si­nin ol­ma­sı­nın önün­de ya­sal bir en­gel bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek “Okul­la­ra spon­sor ola­rak baş­ka fir­ma­lar da gel­se­ler baş­ka tür­lü şey­ler yap­mak is­te­se­ler, bun­la­ra da izin ve­re­cek­ler mi?” di­ye sor­du. Bu şe­kil­de­ki gös­te­ri­le­rin okul­lar­da ya­pıl­ma­sı­nı an­la­ya­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten ve­li­ler, “Her is­te­yen böy­le şey­ler ya­par­sa ol­maz, bu­ra­sı bir okul, bu­ra­da­ki ço­cuk­lar 4-15 yaş ara­sın­da olan ço­cuk­lar. Bu olay kar­şı­sın­da öğ­ret­men­le­rin de tep­ki gös­ter­me­si­ni bek­ler­dik doğ­ru­su” di­ye ko­nuş­tu­lar.

Da­nış­tay’ın Yü­rür­lü­ğü­nü Dur­dur­du­ğu Mad­de

“Ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri he­def alan ve­ya bu ki­şi­le­rin il­gi ala­nı­na gi­ren et­kin­lik­ler ile bu ne­vi et­kin­lik­le­rin ta­nı­tı­mın­da ve et­kin­li­ğin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği me­kân­lar­da, al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı ve­ya al­kol­lü iç­ki mar­ka­la­rı­nı çağ­rış­tı­ra­cak ni­te­lik­te­ki un­sur­lar kul­la­nı­la­maz ve bu et­kin­lik­ler­de sa­tış ve su­num ya­pı­la­maz” (Bu mad­de­nin yü­rür­lü­ğü Da­nış­tay ka­ra­rı ile dur­du­rul­muş­tur).

Ak­sa­ray Va­li­li­ği So­ruş­tur­ma Baş­lat­tı

“İl­ko­kul bah­çe­sin­de Efes Kız­la­rı” baş­lık­lı ha­be­ri­mi­zin ar­dın­dan bir açık­la­ma ya­pan Ak­sa­ray Va­li­li­ği, ko­nuy­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı du­yur­du. Ak­sa­ray Va­li Yar­dım­cı­sı Emin Sa­it Ka­ra­ha­li­loğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Meh­met Ti­mur Sar­ra­foğ­lu İl­köğ­re­tim Oku­lu’nun bah­çe­sin­de­ki bas­ket­bol sa­ha­sı­nın Ak­sa­ray Va­li­li­ği ile Ana­do­lu Hol­ding ara­sın­da 29.06.2010 ta­ri­hin­de im­za­la­nan pro­to­kol ge­re­ği ya­pıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. Bas­ket­bol sa­ha­sı­nın açı­lış prog­ra­mı­na Va­li­lik ta­ra­fın­dan her­han­gi bir onay ve­ril­me­di­ği­ni be­lir­ten Va­li Yar­dım­cı­sı Ka­ra­ha­li­loğ­lu, açı­lış prog­ra­mı sı­ra­sın­da ya­rı çıp­lak Efes kız­la­rı­nın yap­tı­ğı gös­te­ri sı­ra­sın­da va­li­lik yet­ki­li­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Ka­ra­ha­li­loğ­lu, ga­ze­te­mi­zin dün­kü sa­yı­sın­da yer alan ve ve­li­le­rin tep­kisini çeken prog­ram ile bu prog­rama izin veren kamu görev­lileri hak­kın­da idari soruş­tur­ma baş­lat­tığını da kay­det­ti.

Yeni Akit

HABERE YORUM KAT