1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. ‘Akil adam’ın hukuk bilmezliği!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

‘Akil adam’ın hukuk bilmezliği!

A+A-

(Ayn-kaf ile ya­zı­la­nı mı, elif-kef ile ya­zı­la­nı mı hak­ke­di­yor, tak­dir si­zin!)

Tür­ki­ye’de “süs bit­ki­si” kı­va­mın­da de­mok­rat­lar var..

Ba­kı­yor­su­nuz, “Aaa. Ne gü­zel bir çi­çek” di­yor­su­nuz..

Plas­tik çı­kı­yor.

Bun­la­rı da, bir-iki din­li­yor­su­nuz.. “Aa­aa! Ne gü­zel ko­nu­şu­yor­lar” di­yor­su­nuz.

Do­kun­du­ğu­nuz­da (ayak­la­rı­na bas­tı­ğı­nız­da), na­sıl bir dar­be­ci ol­duk­la­rı­nı an­lı­yor­su­nuz.

Buy­run, Ra­di­kal’in Prof. un­van­lı Ah­met İn­sel’ine, bu açı­dan ba­ka­lım..

Tür­ki­ye için­de­ki bir so­ru­nu, İn­gil­te­re’de çöz­me­ye ça­lı­şan bu bü­yük(!) ada­mın, Bal­yoz da­va­sı ek­se­nin­de yaz­dık­la­rı­na-söy­le­dik­le­ri­ne bir ba­ka­lım..

İn­gi­liz em­per­ya­liz­mi­nin İs­lam dün­ya­sı­na ne oyun­lar oy­na­dı­ğı­nı, dağ ba­şın­da­ki ço­ban da­hi bi­li­yor iken.. Kürt so­ru­nu­nu İn­gi­liz­le­rin kont­ro­lün­de çöz­me­ye kal­kı­şan bu ada­mın yu­murt­la­dık­la­rı­na bir göz gez­di­re­lim...

Dün­kü Ra­di­kal’de ner­dey­se say­fa­nın ta­ma­mı­nı, Bal­yoz ka­ra­rı eleş­ti­ri­si­ne ayır­mış.

Da­ha dar­be su­çu­nun ce­za­sı­nın ne ol­du­ğu­nu, te­şeb­büs se­be­bi ile ya­pı­lan in­di­ri­min ne ol­du­ğu­nu bil­mi­yor..

Kalk­mış, Prof. eti­ke­ti ile ka­le­me al­dı­ğı ya­zı­da, “Dar­be te­şeb­bü­sü­ne 20 yıl ve­rir­se­niz, dar­be­yi ya­pa­na ne ve­re­cek­si­niz so­ru­nu var” di­yor..

“Bir fark yap­mak la­zım” di­yor..

Yaz­dı­ğı şey, çok te­mel bir hu­ku­ki ce­ha­le­te da­ya­nı­yor ama..

Bil­gi ge­rek­mi­yor, CNN ek­ra­nı­na çık­mak için..

Bal­yoz sa­nık­la­rı le­hi­ne ko­nuş­ma­sı ye­ti­yor..

Onun için de, Ra­di­kal’de­ki ya­zı­sı­nı gö­ren­ler, dün aci­len CNN ek­ra­nı­na çı­kar­tıp, ay­nı ce­ha­le­ti tek­rar­la­ma­sı­nı sağ­la­mış, bay ce­ha­le­tin!..

Ha­ni sor­sa CNN mu­ha­bi­ri, ti­ye ala­rak: “Dar­be­ci­le­re 2 ay ye­ter mi Ah­met Bey?” di­ye..

CNN’e yö­ne­lik “ek­ran­da­ki dar­be­ci­lik” suç­la­ma­sı­nı ge­ri ala­ca­ğım ama..

Sor­mu­yor; so­ra­mı­yor, CNN mu­ha­bi­ri…

Tür­ki­ye’nin so­run­la­rı­nı İn­gi­liz kont­ro­lün­de çöz­me­ye kal­kan adam­la­rı ko­nuk edip, de­rin ya­pı­ya hiz­me­te de­vam edi­yor­lar..

Dar­be­ci­li­ğin ce­za­sı­nın ne ol­du­ğu­nu bil­me­yen adam­la­ra, tv ek­ra­nın­dan ah­kam kes­ti­ri­yor­lar..

Ne­dir, dar­be­ci­li­ğin ce­za­sı?

Es­ki ka­nun­da ölüm idi.

Ölüm ce­za­sı kal­kın­ca, “ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis” ol­du..

Bal­yoz sa­nık­la­rı için­de­ki en üst mev­ki­de­ki­le­re ise, plan­la­dık­la­rı dar­be ger­çek­leş­me­di­ği için, sa­de­ce 20 yıl ha­pis ve­ril­di.

Bir in­san öm­rü­nün or­ta­la­ma 65 ol­du­ğu­nu di­kka­te alır­sa­nız, ne­re­dey­se üç­te bir..

Ama Ah­met İn­sel efen­di­ye gö­re, suç ger­çek­leş­se imiş, yi­ne ay­nı ce­za ve­ri­le­cek­miş!

Onun için so­ru­yor, bi­lim­sel un­van sa­hi­bi Ah­met efen­di: “12 Ey­lül ger­çek­leş­miş bir dar­be, on­la­ra ne ce­za ve­re­cek­ler?”

Söy­le­ye­lim..

Tek ce­za var: “Ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet”

Ha­kim­ler, baş­ka bir ce­za ve­re­mez­ler..

Ka­nun­da­ki dar­be su­çu­nun ce­za­sı, bu çün­kü!

Bu­nun da tek in­di­rim mad­de­si var. O uy­gu­la­nır­sa (Bal­yoz­cu­la­ra o in­di­rim uy­gu­lan­ma­dı. Çün­kü du­ruş­ma sı­ra­sın­da, piş­man­lık ve­ya mah­ke­me­ye say­gı ye­ri­ne, teh­dit­ler sa­vur­du­lar), so­nuç ce­za, “ömür bo­yu ha­pis” ola­cak.

Ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı, mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı­na ine­cek..

Bi­ri öle­ne ka­dar sü­rer. Di­ğe­ri 36 yıl.

“Su­çun ta­ma­mıy­la iş­len­me­sin­de ve­ri­le­cek ce­za ile, te­şeb­bü­se ve­ri­len ce­za ara­sın­da az fark var. Çok fark ol­ma­lı” ko­nu­su, ay­rı bir tar­tış­ma..

Onun tar­tış­ma­sı, Bal­yoz ka­ra­rı açık­la­nın­ca ya­pıl­maz.

Onun tar­tış­ma­sı, ka­nun ya­pı­lır­ken, “Şu su­ça bu ce­za, bu su­ça şu ce­za ara­sın­da uyum­suz­luk var” de­ni­le­rek ya­pı­lır..

Ak­si hal­de, dar­be­ci­lik sı­fa­tı, sır­tı­nı­za ya­pı­şır.

İs­te­di­ği­niz ka­dar, “As­ke­ri ve­sa­ye­te kar­şı bi­ri­si ola­rak söy­le­ye­yim” de­yin!

“Cid­di usul ve esas açı­sın­dan yan­lış­lar var” di­ye­rek, za­ten ger­çek ni­ye­ti­ni­zi is­pat­lı­yor­su­nuz...

Ne ise; “cid­di usul ve esas yan­lış­la­rı?”

“Her­kes ka­bul edi­yor­muş” da..

“Her­kes ta­ra­fın­dan di­le ge­ti­ri­li­yor­muş” da..

Or­ta­da tek so­mut ge­rek­çe yok..

İş­kem­be­den sal­la­ma ile ye­ti­ni­li­yor....

So­nun­da mas­ke­yi in­di­ren, mu­ha­bi­rin de far­kın­da ol­ma­dan sor­du­ğu şu so­ru ol­du: “Ah­met Bey. Siz Ga­la­ta­sa­ray Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si’nde hu­kuk der­si ve­ri­yor ol­sa­nız. Öğ­ren­ci­le­re, bu Bal­yoz da­va­sı­nı na­sıl ak­ta­rır­sı­nız?”

Ce­vap, Ah­met İn­sel’in say­fa do­lu­su yaz­dık­la­rı­nı, ya­rım sa­at bo­yun­ca ek­ran­dan söy­le­dik­le­ri­ni tü­mü ile çö­pe at­tı­ra­cak cins­ten: “Ben ce­za hu­kuk­çu­su de­ği­lim. O açı­dan hu­kuk der­si­ne gir­di­ğim­de de­ğil de.. Ken­di uz­man­lık ala­nım olan si­ya­set bi­li­mi der­sin­de bu ko­nu­yu ele alır­dım. ‘Si­ya­si da­va ne­dir ve ni­çin sa­kın­ca­lı­dır’ baş­lı­ğı al­tın­da Bal­yoz da­va­sı­nı in­ce­ler­dim.”

Hah iş­te..

Ce­za hu­kuk­çu­su de­ğil­si­niz. Ce­za­yı bil­mez­si­niz. Da­va­yı bil­mez­si­niz.

Dar­be­nin ta­nım­la­ma­sı­nı bil­mez­si­niz. Ce­za­lar ara­sın­da­ki oran­la­rı bil­mez­si­niz..

“Bil­me­zoğ­lu bil­mez­sin”iz!

Bil­me­di­ği­ni­zi de, an­cak ya­rım sa­at­lik söy­le­şi­nin so­nun­da ak­lı­nı­za ge­ti­rir­si­niz..

Hu­kuk fa­kül­te­si­ni bi­ti­ren.. 2 yıl ha­kim­lik sta­jı­nı ta­mam­la­yıp.. Kü­çük il ve il­çe­ler­de gö­rev yap­tık­tan son­ra.. Bi­rin­ci sı­nı­fa ay­rı­la­rak Yar­gı­tay’a üye se­çil­me hak­kı­nı el­de eden bir baş­ka­nın ver­di­ği ka­ra­ra.. 30 yıl­lık ha­kim­lik de­ne­yi­mi olan bir baş­ka­nın ver­di­ği ka­ra­ra..

Hu­kuk­çu ol­ma­dı­ğın hal­de, laf at­ma­ya kal­kar­sın!

Çün­kü, İn­gi­liz em­per­ya­liz­mi­nin, emi­re­ri­si­niz..

Kürt so­ru­nun­da da böy­le­si­niz,.

Dar­be suç­la­ma­sın­da da böy­lesiniz!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT