1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. “AK Parti'siz Tür­ki­ye Gül­lük Gü­lis­tan­lık Olur!?”
“AK Partisiz Tür­ki­ye Gül­lük Gü­lis­tan­lık Olur!?”

“AK Parti'siz Tür­ki­ye Gül­lük Gü­lis­tan­lık Olur!?”

Çe­tin Do­ğan, Hur­şit To­lon, Fır­tı­na, Ko­man “hep­si ter­te­miz”, Türk hal­kı top­tan şi­zof­ren. Ha­yal gö­rü­yor bu in­san­lar..

A+A-

Abdurrahman DİLİPAK; son dönemlerde iyice seslendirilen, “darbe falan olmadı”, “sadece hatalar yapıldı”, “Vatanseverlikten yapıldı”, “Görev yapılıyordu” gibi darbecileri temize çıkarma savunularını ele almış.

Biz korku dolu bir rüya gördük

Her şey ya­lan, her şey dü­ze­me­ce. Bu ül­ke­de hiç dar­be ol­ma­dı. 28 Şu­bat ya­şan­ma­dı, Er­ge­ne­kon, Bal­yoz ha­ya­li ör­güt­ler.

Çe­tin Do­ğan, Hur­şit To­lon, Fır­tı­na, Ko­man “hep­si ter­te­miz”, Türk hal­kı top­tan şi­zof­ren. Ha­yal gö­rü­yor bu in­san­lar..

Biz as­ke­ri mah­ke­me­de yar­gı­lan­ma­dık. Ben yaz­ma­dı­ğım ya­zı­lar­dan do­la­yı taz­mi­na­ta mah­kum ol­ma­dım. Evim hac­ze­dil­me­di..

So­nun­da Öz­kök Pa­şa da ger­çe­ği gör­dü. Ma­hal­le bas­kı­sı o ka­dar yo­ğun­du ki. So­nun­da o da tes­lim ol­du: “Kim­se­ye ne kı­zı­yo­rum ne de suç­lu­yo­rum. Her­kes ta­bii ken­di­ne gö­re dü­şün­ce tar­zı için­de. Gö­rüş­ler baş­ka baş­ka. Her­kes bir şey söy­ler ama ger­çek­ler bir şe­kil­de or­ta­ya çı­kar. Ar­ka­daş­la­rı­mın hep­si ter­te­miz­dir. Ben hiç­bi­ri­ni suç­la­ma­dım, şi­kâ­yet et­me­dim ve hak­la­rın­da kö­tü bir şey söy­le­me­dim. On­lar ne der­ler­se, gö­nül­le­ri hoş ol­sun.”

Evet evet, Ev­ren ve Şa­hin­ka­ya dün­ya­nın en na­mus­lu in­san­la­rı. Ken­di­le­ri­ne mi­len­yum ça­ğı in­san­lık onu­ru ödü­lü ve­ril­me­li. Ka­rın­ca­yı bi­le in­cit­me­miş­ler­dir. İs­ter­ler­se, ka­rın­ca yu­va­sı­nı ez­di­ği için bir tat­bi­kat­ta, bir tank sü­rü­cü­sü­nün YAŞ ta­ra­fın­dan or­du­dan ih­raç edil­di­ği­ne da­ir “1000 Ta­nık” din­le­te­bi­li­rim..

Tek bir emir ye­ter..

- Dikk­ka­aayt! 1000 ta­nık bu­lu­na­ca­aa­ak! Bul!

Böy­le ol­ma­say­dı, cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu ve ko­ru­yu­cu kad­ro­la­rı­nın is­ti­nat­ga­hı, cum­hu­ri­ye­tin da­yan­dı­ğı kav­ram ve ku­rum­la­rı ken­di­si için şi­ar edin­miş, bu il­ke ve bu uğur­da ger­çek­leş­miş in­kı­lab­la­ra iman et­miş olan CHP gi­bi bir par­ti­nin Kı­lıç­da­roğ­lu gi­bi bir li­de­ri, du­rup du­rur­ken Er­ge­ne­kon’un fah­ri avu­kat­lı­ğı­na so­yu­nur mu idi!

Dev­let Bah­çe­li gi­bi bir mil­li­yet­çi, bu in­san­la­rı kur­tar­mak için Si­liv­ri’den par­le­men­to­ya si­ya­si bir tü­nel kaz­mak için ken­di­ni ris­ke atar mı idi? Bah­çe­li MİT aja­nıy­mış, yok ka­se­di var­mış. Adam ne yap­tı ise va­tan için yap­mış­tır. Her şey va­tan için!

Ne Su­sur­luk ya­şan­dı bu mem­le­ket­te, ne kim­se fiş­len­di. Ne di­ne kar­şı ir­ti­ca di­ye İs­la­ma, mür­te­ci di­ye Müs­lü­man­la­ra kar­şı “top­ye­kûn bir sa­vaş” baş­la­tıl­dı.

Jİ­TEM di­ye bir ör­güt hiç ol­ma­dı.

MGK de­mok­ra­si­mi­zin yıl­maz sa­vu­nu­cu­la­rı­nın mer­kez üs­sü­dür.

Kar­tal De­mi­rağ ANAP kong­re­sin­de, ce­bin­den bir de­met do­lar çı­kar­tıp, Özal’ın ba­şın­dan aşa­ğı at­mak is­ter­ken, eli yan­lış­lık­la ta­ban­ca­nın te­ti­ği­ne do­kun­du­ğu için o mü­es­siz ka­za ol­muş­tur.

Se­zer’in kıy­me­ti­ni bi­le­me­dik as­lın­da.. Ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk ödü­lü­nü ve­ril­me­si, adı­na her yıl ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk kon­fe­rans­la­rı dü­zen­len­me­si ge­re­ken bir adam.. Ma­ma­fih ma­sa te­ni­si fe­de­ras­yo­nu­na da baş­kan ola­bi­lir..

Lucky-S ve Kıs­me­tim-1’de as­lın­da ero­in de­ğil, süt to­zu ta­şı­nı­yor­du. Sa­hil mu­ha­fa­za in­sa­ni yar­dım için es­kort­luk ya­pı­yor­du. Beh­çet Can­türk Af­ri­ka’ya in­sa­ni yar­dım işi or­ga­ni­zas­yon­la­rı ya­pı­yor­du..

Me­se­la Ma­tilt Ha­nım as­lın­da na­mus ve if­fet tim­sa­li bir ka­dın­dır..

Ba­tık ban­ka­la­ra ve hol­ding­le­re da­nış­man­lık ya­pan pa­şa­la­rı­mız, ora­da­ki usûl­süz­lük­le­ri tes­pit et­sin di­ye MİT ta­ra­fın­dan giz­li­ce ora­ya yer­leş­ti­ril­miş ki­şi­ler­di. Hep­si da­ha son­ra giz­li ta­nık ol­du!

Asıl suç­lu­lar as­lın­da Kur’an kur­sun­da giz­le­ni­yor­lar, İmam Ha­tip­ler­de.. Ka­dın­lar ise ba­şör­tü­le­ri­ni kim­lik­le­ri­ni giz­le­mek için ör­tü­yor­lar. Dev­le­ti­miz onun için bun­la­rın üze­ri­ne git­ti..

Bi­zi kan­dır­dı­lar.. Biz de kan­dık. Za­ten dü­şün­dü­ğü­müz şey­le­rin ço­ğu ha­yal ürü­nü idi. Yok­sa Türk or­du­su ken­di hal­kı­na kar­şı dar­be ya­par mı? Böy­le bir al­çak­lı­ğın al­tı­na im­za atar mı? Ken­di ya­za­rı­nı çi­ze­ri­ni öl­dürt­mek için plan ya­par mı? Her­ke­si fiş­ler mi, an­dıç­lar mı, ken­di hal­kı­na kar­şı plan ya­par mı? Olur mu böy­le bir şey..

Çe­tin Do­ğan’dan, Hur­şit To­lon’dan, Ev­ren’den, Şa­hin­ka­ya, 312 ge­ne­ral­den, Gü­ven Er­ka­ya ve ai­le­sin­den, muh­te­rem eş ve ço­cuk­la­rın­dan ve say­gı­de­ğer avu­kat­la­rın­dan, o ka­rar­la­rı ve­ren ve da­ha ön­ce ken­di­le­ri­ni eleş­tir­di­ğim ha­kim­le­rin­den, sav­cı­la­rın­dan özür di­li­yo­rum..

Te­da­vi için bir dok­tor arı­yo­rum..

Biz sağ­cı de­ğil sol­cuy­duk, öy­le ol­ma­lıy­dık as­lın­da. Ata­türk di­ni ko­ru­mak ve kol­la­mak için la­ik­li­ği bul­du ge­tir­di. İmam­la­rın Cum­hu­ri­yet ve Ay­dın­lı­ğa abo­ne ya­pıl­ma­sı ge­rek.. Çağ­daş Ya­şam Der­ne­ği’ne üye ol­ma­lı imam­lar. Müf­tü­le­rin en ha­sı Tu­ran Dur­sun idi. Bo­şu­na mı ona TRT’de di­ni prog­ram­lar yap­tır­dı­lar?

Dar­be mar­be ol­ma­dı bu mem­le­ket­te. Or­du­muz her za­man de­mok­ra­si­nin bek­çi­li­ği­ni yap­tı..

Ta­mam, şim­di an­la­dım ki, Er­do­ğan ha­in­dir.. AK Par­ti ol­ma­sa, Tür­ki­ye gül­lük gü­lis­tan­lık ola­cak!?

Baş­ka ne söy­le­mem ge­rek bil­mi­yo­rum.

Bu dar­be ko­mis­yo­nun­da ko­nu­şu­lan­la­rın hep­si ya­lan yan­lış şey­ler..

Dar­be­ci­le­ri­mi­zi bi­ze ge­ri ve­rin. De­mok­ra­si, in­san hak­la­rı, öz­gür­lük, hu­kuk dev­le­ti si­zin ol­sun.

Çün­ki biz ma­zo­şis­tiz, de­ğil mi?

Se­lam ve dua ile..

YENİ AKİT

HABERE YORUM KAT