1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Aaa avukatları da darbeci çıktı!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Aaa avukatları da darbeci çıktı!

A+A-

Biz sa­de­ce Gü­ven Er­ka­ya’nın dar­be­ye me­ra­kı var sa­nı­yor­duk.

Me­ğer­se, ai­le­nin avu­ka­tı da dar­be­ye me­rak­lı imiş!
Gü­ven Er­ka­ya’ya “Hak­kı­mı he­lal et­mi­yo­rum” de­nil­di­ği ge­rek­çe­si ile, Di­li­pak’a taz­mi­nat da­va­sı açan Av. Şev­ket Çiz­me­li’nin, Ad­nan Men­de­res ile il­gi­li bir ki­ta­bı var­mış!
Ki­ta­bın is­mi­ni ver­me­ye­lim. Rek­lam ol­ma­sın..
Ki­tap­ta, alt­tan gi­ril­miş, üst­ten çı­kıl­mış, Men­de­res’e kar­şı ya­pı­lan dar­be­nin hak­lı ol­du­ğu gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­mış!
Ee­ee. Dar­be­ci, dar­be­ci­yi bu­lu­yor iş­te böy­le..
Son­ra da çı­kı­yor­lar, “Ni­ye hak­kı­nı­zı he­lal et­mi­yor­su­nuz” di­yor­lar.
Ni­ye ede­lim ki?
Dar­be­ci­le­re, ni­ye hak­kı­mı­zı he­lal ede­lim?
Avu­ka­tı, Men­de­res’in dev­ril­me­si­ni ma­sum gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor.
Asi­li de, Er­ba­kan’ı de­vir­me­ye kal­kı­yor.
Al bi­ri­ni, vur öte­ki­ne..
Sa­de­ce Men­de­res kar­şıt­lı­ğı de­ğil.
Sa­de­ce Er­ba­kan kar­şıt­lı­ğı de­ğil.
Tay­yip Er­do­ğan kar­şıt­lı­ğı da var, bu dar­be­ci çiz­gi­de.
Ba­kın Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­sin­de, 2010 yı­lın­da, ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­nin re­fe­ran­du­ma git­me­si ön­ce­sin­de ne­ler yaz­mış, dar­be­ci Er­ka­ya’nın, dar­be­ci avu­ka­tı: “Yan­daş söz­cü­ğü­nün çok ha­fif kal­dı­ğı bir aşa­ğı­lık ba­sın ve ki­ra­lık söz­cü­ler ko­ro­su ise ay­rı bir hic­ran ya­ra­sı­dır. 27 Ma­yıs’tan bir­ kaç gün ön­ce teh­li­ke çan­la­rı ça­lar­ken bi­le Men­de­res’in ak­lı­nı ba­şın­dan alan dü­şün­ce sis­te­mi onu ha­va­ya so­ka­rak üni­ver­si­te ho­ca­la­rı­na ‘Ka­ra Cüp­pe­li­ler’ di­ye ba­ğırt­mış­tır. Bu­gün de ben­zer tab­loy­la kar­şı kar­şı­ya­yız. Ger­çek de­mok­ra­si­ler­de bi­linç­li ay­dın­lar ve bi­linç­li seç­men, den­ge­le­ri­ni bul­mak­ta güç­lük çe­ken kız­gın si­ya­si­le­rin küp­le­ri­ne za­rar ver­me­si­ni du­ruş­la­rıy­la ön­ler­ler. Çün­kü so­nun­da çat­la­ya­cak küp, ken­di­le­ri­dir. Bu yan­daş ba­sı­na na­çiz tav­si­ye­miz yan­gı­na kö­rük­le git­me­me­le­ri ve ‘mil­li ira­de’ kav­ra­mın­da­ki ger­çek de­mok­ra­si vur­gu­su­na la­yık sağ­du­yu­yu gös­ter­me­le­ri için şap­ka­la­rı­nı ön­le­ri­ne koy­ma­la­rı­dır.”
Na­sıl teh­dit edi­yor, hem ik­ti­da­rı, hem ba­sı­nı..
“Ken­di­ni­ze za­rar ve­rir­si­niz” di­yor.
Ya­ni “Dar­be olur, de­vi­rir­ler si­zi. İçe­ri tı­kar­lar he­pi­ni­zi” de­me­ye ge­ti­ri­yor..
Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ya­pı­lı­yor. Re­fe­ran­dum­da bi­linç­li seç­men de­ği­şik­li­ği onay­lıy­or..
Dar­be­ci avu­kat ib­ret alı­yor mu?
Ne ge­zer..
Bu da, dar­be­ci avu­ka­tın, Cum­hu­ri­yet’te, 4+4+4 ya­sa­sı ile il­gi­li yaz­dık­la­rı:
“Türk ya­sa ko­yu­cu­su­nun ço­cu­ğun din eği­ti­min­de ebe­vey­ne ta­nı­dı­ğı ge­niş yet­ki, her tür­lü ya­sal da­ya­nak­tan yok­sun­dur. He­le he­le ‘Ben ço­cu­ğu­mu di­ler­sem İmam Ha­tip li­se­le­ri­ne gön­de­ri­rim’ di­yen ve bu­nu ser­best­çe uy­gu­la­yan an­ne-ba­ba­la­rın ka­rar­la­rı­nı ön­ce­lik­le bu açı­dan göz­den ge­çir­me­le­ri hu­ku­kun zo­run­lu ge­re­ği­dir.”
Be­ye­fen­di öy­le bir ya­sak­çı ka­fa­ya sa­hip ki, bi­ze gö­re ya­sak­çı olan bu­gün­kü dü­zen­le­me­yi bi­le, faz­la öz­gür­lük­çü bu­lu­yor..
Din eği­ti­min­de, ebe­vey­ne ge­niş yet­ki ve­ril­miş, bu yet­ki as­lın­da ya­sal da­ya­nak­tan yok­sun­muş!
Mil­li Eği­tim bu ada­mın eli­ne geç­se, ço­cuk­la­ra, hat­ta ço­cuk­la­rı bı­ra­kın ana-ba­ba­la­ra 40 ya­şı­na ka­dar “Al­lah” de­me­yi bi­le ya­sak­la­tır!
Böy­le bir ka­fa iş­te, Er­ka­ya’nın avu­ka­tı..
Men­de­res’in as­ke­ri dar­be ile dev­ril­me­si­ne al­kış tu­tan, Er­do­ğan’ı “Ken­di­ni­ze za­rar ve­rir­si­niz” di­ye­rek dar­be ile teh­dit eden, 4+4+4 ya­sa­sın­da­ki kıs­mi iyi­leş­me­yi bi­le ebe­veyn­le­re din eği­tim ko­nu­su­nda faz­la hak ver­di­ği­ni ile­ri sü­re­rek eleş­ti­ren Şev­ket Bey, dün­kü Er­ka­ya- Di­li­pak du­ruş­ma­sı­na ge­le­me­miş.
Ye­ri­ne, genç avu­kat­lar­dan Yal­çın Se­la­moğ­lu’nu gön­der­miş.
Me­rak et­tim, “Ta­nı­yor mu­yum” di­ye..
Ta­nı­mı­yor­mu­şum.
Ama in­ter­net­te kı­sa bir ge­zin­ti ile, ken­di­si­ni ta­nı­mış ol­dum.
Ta­nı­yın­ca, Er­ka­ya ai­le­si­nin Di­li­pak’a kar­şı sa­vun­ma­la­rı­nın tü­mü ile çök­tü­ğü­nü gör­düm.
Ni­ye?
Ön­ce Şev­ket Be­y’in im­za­la­dı­ğı da­va di­lek­çe­sin­den, Di­li­pak için is­nat et­tik­le­ri ifa­de­yi ak­ta­ra­yım: “Hı­ris­ti­yan­lar için ya­pı­lan ‘Top­ra­ğın bol ol­sun’ du­ası­nı tek­rar­lı­yor.”
Evet, Şev­ket Be­y’in Di­li­pak’a yö­ne­lik is­na­dı, “‘Hak­kı­mı he­lal et­mi­yo­rum” de­nil­di. Ay­rı­ca Hı­ris­ti­yan­la­ra yö­ne­lik ‘Top­ra­ğı bol ol­sun’ ifa­de­si kul­la­nıl­dı.”
Ba­kın, Şev­ket Be­y’in ya­nın­da­ki avu­kat, me­zun ol­du­ğu Bil­kent’in ku­ru­cu rek­tö­rü için ta­zi­ye me­sa­jın­da ne de­miş: “Ül­ke­mi­zin ay­dın­lık ge­le­ce­ği­ne yap­tı­ğı kat­kı­lar­dan ve eği­ti­me ver­di­ği önem­den do­la­yı ken­di­le­ri­ni bir kez da­ha say­gıy­la anı­yo­rum. Me­ka­nı cen­net, top­ra­ğı bol ol­sun.”
Da­va­yı, çö­ker­tir bu avu­kat!
Ger­çek­ten çö­ker­tir.
Ama ay­nı za­man­da
Ye­ni ne­slin de çök­tü­ğü­nün res­mi­dir bu!
Ese­ri­niz­le övü­ne­bi­lir­si­niz Şev­ket Bey.
Ba­kın si­zin da­va di­lek­çe­niz­i, ya­nı­nızd­aki avu­kat, na­sıl çök­ert­miş!
Bu­na siz bi­le ta­ham­mül ede­me­ye­cek­si­niz. Emi­nim!.

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT